Лани укра­де­на стру­ја ври­је­дна 695.000 КМ

"Нај­већи број случаје­ва нео­вла­ште­не по­трош­ње одно­си се на са­моу­кључење без елек­тро­енер­гет­ске са­гла­снос­ти, уго­во­ра о сна­бдије­ва­њу или укључења по­сли­је ис­кључења крај­њих ку­па­ца због ду­га", ре­кли су из "Елек­тро­кра­ји­не".

Република Српска 20.03.2023 | 07:54
Лани укра­де­на стру­ја ври­је­дна 695.000 КМ

- На по­дручју ко­је по­кри­ва "Елек­тро­кра­ји­на" про­шле го­ди­не от­кри­ве­но је 219 случаје­ва нео­вла­ште­не по­трош­ње, одно­сно крађе стру­је, са обрачуна­том по­трош­њом од 695.788 КМ, пот­врди­ли су из овог пре­ду­зећа за "Не­за­ви­сне но­ви­не".

По­дручје ко­је по­кри­ва ово пре­ду­зеће чине Ба­ња­лу­ка, Гра­ди­шка, Ко­зар­ска Ду­би­ца, Ла­кта­ши, Мрко­њић Град, Но­ви Град, Прња­вор, При­је­дор, Србац, Чели­нац и Ши­по­во.

Ка­ко на­во­де из "Елек­тро­кра­ји­не", упо­ређујући го­ре на­ве­де­не број­еве са случаје­ви­ма нео­вла­ште­не по­трош­ње елек­тричне енер­ги­је у 2021. го­ди­ни, тај број је не­што ма­њи, јер је та­да еви­ден­ти­ра­но 245 случаје­ва.

"Нај­већи број случаје­ва нео­вла­ште­не по­трош­ње одно­си се на са­моу­кључење без елек­тро­енер­гет­ске са­гла­снос­ти, уго­во­ра о сна­бдије­ва­њу или укључења по­сли­је ис­кључења крај­њих ку­па­ца због ду­га", ре­кли су из "Елек­тро­кра­ји­не".

Са дру­ге стра­не, из Ми­нис­тар­ства уну­траш­њих по­сло­ва (МУП) РС, кажу да је у то­ку про­шле го­ди­не еви­ден­ти­ра­но 139 случаја крађе стру­је у Српској.

"По­ли­циј­ски службе­ни­ци Ми­нис­тар­ства уну­траш­њих по­сло­ва Ре­пу­бли­ке Српске од ја­ну­ара до де­цем­бра 2022. го­ди­не еви­ден­ти­ра­ли су 139 случаје­ва крађе елек­тричне енер­ги­је, ко­је је почини­ло 140 осо­ба", ре­кли су за "Не­за­ви­сне но­ви­не" из МУП РС.

Из "Елек­тро­кра­ји­не" кажу да не­са­вје­сни по­тро­шачи најчешће ски­да­ју плом­бе, утичу на не­пра­вил­ност ра­да мјер­них уређаја, одно­сно бро­ји­ла или на ожичење мјер­ног мјес­та.

Пре­ма Кри­вичном за­ко­ни­ку Ре­пу­бли­ке Српске, онај ко нео­вла­ште­но ко­рис­ти елек­тричну енер­ги­ју, може бити ка­жњен ка­зном за­тво­ра од шест мје­се­ци па чак до пет, одно­сно осам го­ди­на, те новчаном ка­зном, а у за­ви­снос­ти од то­га ко­ли­ко је стру­је укра­де­но те ко је починио ово кри­вично дје­ло.

(Независне) Фото: Независне

Коментари / 25

Оставите коментар
Name

Највећи

20.03.2023 07:12

крадљивци струје су управо у Електро-Крајини.

ОДГОВОРИТЕ
Name

И шта сад?

20.03.2023 08:21

Треба дозволити да свака фукара краде струју а ми поштени да намирујемо?!

Name

МГ

20.03.2023 07:19

То није ни трећина украдене струје. Много више се краде, само то што се краде уз сагласност те исте Електрокрајине о томе се ћути.

ОДГОВОРИТЕ
Name

ре

20.03.2023 08:48

Па ето кад знас,немој ти цутати,него реци,немој бити као они.

Name

Ре

20.03.2023 09:22

Истина.

Name

Права истина

20.03.2023 07:22

Највећу крађу чине разни привредни субјекти,од већих кафића који струју користе за гријање па до производних фирми за индустријске машине велике снаге,али не видим да се то спомиње у овом тексту,вјероватно због тога што они имају дил са неким из "Електрокрајине" па се о том не прича

ОДГОВОРИТЕ
Name

Тако је

20.03.2023 09:03

.

Name

Јаффа

20.03.2023 07:28

Било би занимљиво погледати како тржни центри плаћају струју, воду и остале комуналије.

ОДГОВОРИТЕ
Name

ре

20.03.2023 09:59

било би занимљиво прегледати и како ти плацас те услуге

Name

Лака

20.03.2023 10:13

Ре,те, очигледно је да си радник ел дистр јер је опште познато да највише струју крадете ви и све уређаје за крађу сте ви продали, банди...

Name

Миле

20.03.2023 07:36

Па то је ситница колико руководство украде путем корупције и тендера.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Електричар

20.03.2023 07:49

Струју краде и начелник Лазо из Братунца за своју ординацију ескулап али то никога не интересује. Бурлаћи искључују народ за 50 марака дуга а бурлини секташи краду гдје стигну

ОДГОВОРИТЕ
Name

тики

20.03.2023 09:59

Краде и Перо,онај сто пије Јелен пиво.

Name

Да Али

20.03.2023 08:08

То је сића наспрам онога што украду ови из "Електро-Привреде" ! Битно да су Потрошачи "несавјесни" !

ОДГОВОРИТЕ
Name

Татар

20.03.2023 08:47

Надокнадити ви то само једним неоправданим поскупљењем

Name

ДОК ХОЛИДЕЈ

20.03.2023 09:35

ОВО ЈЕ ХИЉАДИТИ ДИО ОД ОНОГА ШТО СЕ ПОКРАДЕ ЗА СВАКЕ ИЗБОРЕ А О НЕЛЕГАЛНИМ СТРАНАЧКИМ ЗАПОШЉАВАЊИМА ДА СЕ И НЕ ГОВОРИ, НЕКЕ ГОДИНЕ ДАДОШЕ ИМ ОТПРЕМНИНЕ ТИМ СВОЈИМ БЛИЖЊИМ КАО ДА СУ НУКЛЕАРНИ ФИЗИЧАРИ ЕВО ППЕТ СЕ НАКОТИЛИ КО ШТАКОРИ . Е ТО ЈЕ КРАЂА О ОВО ШТО СУ НАВЕЛИ ТО ЈЕ НУЛА.

Name

Србо

20.03.2023 08:24

Ковачевић је то лако рјешавао, од царине у криминалу и сад лагано склоњен и ужива у Трапистима гдје су нови камиони Интеграла припремали терен и узвратиле услугу и дуг.

ОДГОВОРИТЕ
Name

но пријава

20.03.2023 09:08

ако некога и открију онда се нуде договори дај нама двојици xxx КМ па нецемо правити пријаву. ХВАЛА

ОДГОВОРИТЕ
Name

То је ниста

20.03.2023 11:36

То сто украду приватна лица је ништа спрам крадје фирми Тајкуна власти. Они у дилу са власти краду на велико али и врате кроз давања за Партију. Партократија нас уништи и разори друштво у цјелини. Зло је овакав систем гдје је Партија све, гдје се без Партије не иде ни у wц.И сви хрле у партије јер не виде други излаз а и нема га.

Name

МГ

20.03.2023 11:09

Можда би било лијепо видјети на примјер рачун за утрошак ел. енергије нашег лажног предсједника, за његово скромно домаћинство у Бакинцима!?

ОДГОВОРИТЕ
Name

миле

20.03.2023 11:51

Њавећа крађа се обавља на објектима који производе струју и то од стране највећих потрошача, а то су такозвани ригови за криптовалуте.

ОДГОВОРИТЕ
Name

дотт

20.03.2023 12:30

Што не напишете колико је Лука мазнуо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Старина

20.03.2023 14:11

Они који нису на радним мјестима,а примају плату омогућавају и уграђују систем како се краде и имају већу зараду него они који стварно раде у Електро предузећима

ОДГОВОРИТЕ
Name

Ана Марија

20.03.2023 18:12

Ста је то за Електрокрајину појединац узме 2-3 милијона па ником ниста,а на толики број становника занемарљива цифра.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Јебај га

22.03.2023 17:31

Мркоњиц нема становника сва друга куца закљуцана а горели каблови у Круни ,зна ли ко ста ста се производило,рударило.

ОДГОВОРИТЕ