Медачки џеп - 20 година послије

О томе колике су биле размере злочина сведочи изјава генерала Жана Кота, команданта Унпрофора, који је после обиласка Медачког џепа написао: “Нису пронађени трагови живота.

Република Српска 10.09.2013 | 12:26
Медачки џеп - 20 година послије
О томе колике су биле размере злочина сведочи изјава генерала Жана Кота, команданта Унпрофора, који је после обиласка Медачког џепа написао: “Нису пронађени трагови живота.” Две де­це­ни­је про­шле су од зло­чи­на Хр­ват­ске над срп­ским ци­ви­ли­ма у Ме­дач­ком џе­пу, под­руч­ју ко­је је би­ло под за­шти­том сна­га УН. Де­ве­тог сеп­тем­бра 1993. хр­ват­ска вој­ска је на­па­ла Ди­во­се­ло, Чи­тлук и По­чи­тељ, се­ла ко­ја гра­ни­че са Го­спи­ћем. Уби­је­но је 88 љу­ди, а ме­ђу њи­ма 36 ци­ви­ла, ма­хом ста­рих љу­ди, од ко­јих су 17 би­ле же­не. Зло­чин­ци су се так­ми­чи­ли у мон­стру­о­зно­сти – ста­ри­це су па­ли­ли у њи­хо­вим ку­ћа­ма, кла­ли, јед­ну су на­би­ли на ко­лац. За­ро­бље­не срп­ске вој­ни­ке су ве­за­ли и ву­кли ауто­мо­би­ли­ма, ве­ша­ли их и та­ко обе­ше­не га­ђа­ли но­же­ви­ма. Се­ла су си­сте­мат­ски опљач­ка­на, а ку­ће и по­моћ­не згра­де за­па­ље­не и екс­пло­зи­вом срав­ње­не са зе­мљом. О то­ме ко­ли­ке су би­ле раз­ме­ре зло­чи­на све­до­чи из­ја­ва ге­не­ра­ла Жа­на Ко­та, ко­ман­дан­та Ун­про­фо­ра, ко­ји је по­сле оби­ла­ска Ме­дач­ког џе­па на­кон хр­ват­ске ак­ци­је на­пи­сао: „Ни­су про­на­ђе­ни тра­го­ви жи­во­та.“ За све ове зло­чи­не у ма­ју 2008. Жу­па­ниј­ски суд у За­гре­бу ка­знио је ге­не­ра­ла Нор­ца за „не­чи­ње­ње” за­тво­ром у тра­ја­њу од се­дам го­ди­на, ко­ју је Вр­хов­ни суд Хр­ват­ске ка­сни­је сма­њио за го­ди­ну да­на. Пр­во­оп­ту­же­ни Аде­ми, ко­ји је фор­мал­но био глав­но­ко­ман­ду­ју­ћи ак­ци­је, осло­бо­ђен је би­ло ка­кве од­го­вор­но­сти, јер је, пре­ма обра­зло­же­њу су­да, ствар­ни за­по­вед­ник на Ме­дач­ком џе­пу био дру­ги хр­ват­ски офи­цир, ад­ми­рал Да­вор До­ма­зет Ло­шо!? Та­ко је та суд­ска фар­са за­вр­ше­на и на слу­чај је ста­вље­на тач­ка. Као што је тач­ка ста­вље­на и на све зло­чи­не по­чи­њен над Ср­би­ма, по­го­то­во по­сле срам­не ха­шке осло­ба­ђа­ју­ће пре­су­де хр­ват­ским ге­не­ра­ли­ма у но­вем­бру 2012. На ле­то­шњој про­сла­ви „Олу­је” у Кни­ну, хр­ват­ски ми­ни­стар од­бра­не за­кљу­чио је: „Сад је све чи­сто као су­за!” На ре­ду је, да­кле, по­ми­ре­ње. Свет је утвр­дио да су жр­тве у овим на­шим ра­то­ви­ма Бо­шња­ци, Хр­ва­ти и Ал­бан­ци. Срп­ске жр­тве, по­го­то­во оне у Хр­ват­ској, су, из­гле­да, жр­тве дру­гог ре­да. За њих вре­де дру­га пра­ви­ла и дру­ги кри­те­ри­ју­ми. Ка­да њи­хо­ве по­ро­ди­це под­не­су ту­жбе за на­кна­ду ште­те за ду­шев­не бо­ло­ве, хр­ват­ско пра­во­су­ђе их ре­дов­но од­би­ја и ис­по­ста­вља огром­не суд­ске тро­шко­ве. За при­мер дру­ги­ма – да се не би се­ти­ли да и они под­но­се ту­жбе. Сви то зна­ју, и зва­нич­ни­ци у За­гре­бу и Бе­о­гра­ду, али и они у Бри­се­лу. Зна­ју то и две нај­ве­ће не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је ко­је се на овим про­сто­ри­ма ба­ве рат­ним зло­чи­ни­ма – хр­ват­ска „До­ку­мен­та” и срп­ски Фонд за ху­ма­ни­тар­но пра­во. Сви зна­ју, али кад је у пи­та­њу Хр­ват­ска – све про­ла­зи. Увек за­го­ва­рам по­ми­ре­ње и са­рад­њу ме­ђу по­ро­ди­ца­ма жр­та­ва и ко­ри­стим сва­ку при­ли­ку да јав­но осу­дим зло­чин­це ко­ји су чи­ни­ли зло­чи­не над Хр­ва­ти­ма у про­те­клом ра­ту, али исто та­ко осу­ђу­јем из­бе­га­ва­ње исти­не и за­не­ма­ри­ва­ње зло­чи­на над Ср­би­ма. То ни­је пут ка по­ми­ре­њу. Те­шко ми је, по­го­то­во као чла­ну по­ро­ди­це чи­ја је мај­ка жр­тва зло­чи­на у Ме­дач­ком џе­пу, гле­да­ти ка­ко зва­нич­ни­ци Хр­ват­ске де­ле лек­ци­је вла­сти­ма у Бе­о­гра­ду у ве­зи са зло­чи­ни­ма у про­те­клим ра­то­ви­ма и про­бле­ми­ма у по­тра­зи за не­ста­лим осо­ба­ма. Хр­ват­ска већ 18 го­ди­на упор­но из­бе­га­ва да поч­не ис­ко­па­ва­ње ви­ше од 170 (пре­ма еви­ден­ци­ји За­гре­ба), од­но­сно ви­ше од 400 (пре­ма еви­ден­ци­ји „Ве­ри­та­са“) по­смрт­них оста­та­ка уби­је­них Ср­ба за ко­ја су по­зна­та гроб­на ме­ста, уз оправ­да­ње да „за то не­ма до­вољ­но сред­ста­ва и ка­па­ци­те­та“. С дру­ге стра­не, Ср­би­ја је на сво­јој те­ри­то­ри­ји до са­да екс­ху­ми­ра­ла сва по­зна­та гроб­на ме­ста и има ле­ги­тим­но и мо­рал­но пра­во да то тра­жи од дру­гих др­жа­ва ка­да су у пи­та­њу срп­ске жр­тве, по­го­то­во јер су по­ро­ди­це уби­је­них Ср­ба у Хр­ват­ској са­да углав­ном и др­жа­вља­ни Ср­би­је. До ка­да ће­мо че­ка­ти да про­на­ђу на­ше мр­тве да би­смо мо­гли да са­хра­ни­мо њи­хо­ве остат­ке? Да ли ће­мо и ка­да до­че­ка­ти да се њи­хо­вим зло­чин­ци­ма пра­вич­но су­ди? Удру­же­ња по­ро­ди­ца не­ста­лих, ко­ја стал­но под­се­ћа­ју на овај ве­ли­ки про­блем, има­ју све ма­ње при­ли­ке да го­во­ре у ме­ди­ји­ма, као да је на ову муч­ну те­му ста­вљен ем­бар­го. Пред­сед­ник УО Ко­ор­ди­на­ци­је срп­ских удру­же­ња по­ро­ди­ца не­ста­лих са про­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­вије Пише: Дра­ган Пје­вач ИЗВОР: ПОЛИТИКА

Коментари / 169

Оставите коментар
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Само Истина

11.09.2013 11:55

Ста це те богати незаборавити...незаборави те како сте правили геноцид по босни..

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:51

Ко вам је крив, Срби, кад се својих страдања сјетите само на годисњицама, а лобисте у свијету и немате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

мрсоје

10.09.2013 08:54

Пантеру цјепаницо једна

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

10.09.2013 08:57

Никад не заборави, никад не опрости.

ОДГОВОРИТЕ
Name

БЛ

10.09.2013 09:15

Пантер Јаране, лако је теби причати.

ОДГОВОРИТЕ
Name

10 диверзантска

10.09.2013 09:20

Нека се не заборави, а да се не понови. Хајде да радимо.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Пантер

10.09.2013 08:42

Добро људи, доста висе тога. Дај да се окренемо напред, било не поновило се висе.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

10.09.2013 10:24

Па, с киме напријед? Јаране!!! Са вама злоцинцима, који никада нисте осудили ни један једини злоцин над Србима. Срам вас било, само хдате по свијету и цмиздрите како су вас Срби побили а о оваквим стварима цутите. Зато нема напријед, док год не осудите ви сами овакве ствари.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Зељко

10.09.2013 09:43

Нема напријед Пантере ако нема онога позади. Драгане свака цаст за теxт

ОДГОВОРИТЕ
Name

Црни Груја

10.09.2013 10:10

Текст је одличан. Нема опраштања. А Срби опет љетују на њиховом усмрдјелом мору. Срамота.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Симо

12.09.2013 01:51

Оцигледно по васим коментарима да ви оправдате све злоцине над Србима.Зато никада нема помирења измедју нас и вас.

ОДГОВОРИТЕ
Name

етнолог

11.09.2013 21:13

Правда је постигнута само онда када свака страна у рату за поцињене злоцине буде казњена и не гледати своје мртве, као да су мртвији него они други.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Аустрија

11.09.2013 06:54

Изгледа да овдје појединци заборављају ко је био агресор на медјународно признату дрзаву! То не оправдава злоцине, али мислим да овдје неке висе боли пораз.

ОДГОВОРИТЕ