Medački džep - 20 godina poslije

O tome kolike su bile razmere zločina svedoči izjava generala Žana Kota, komandanta Unprofora, koji je posle obilaska Medačkog džepa napisao: “Nisu pronađeni tragovi života.

Republika Srpska 10.09.2013 | 12:26
Medački džep - 20 godina poslije
O tome kolike su bile razmere zločina svedoči izjava generala Žana Kota, komandanta Unprofora, koji je posle obilaska Medačkog džepa napisao: “Nisu pronađeni tragovi života.” Dve de­ce­ni­je pro­šle su od zlo­či­na Hr­vat­ske nad srp­skim ci­vi­li­ma u Me­dač­kom dže­pu, pod­ruč­ju ko­je je bi­lo pod za­šti­tom sna­ga UN. De­ve­tog sep­tem­bra 1993. hr­vat­ska voj­ska je na­pa­la Di­vo­se­lo, Či­tluk i Po­či­telj, se­la ko­ja gra­ni­če sa Go­spi­ćem. Ubi­je­no je 88 lju­di, a me­đu nji­ma 36 ci­vi­la, ma­hom sta­rih lju­di, od ko­jih su 17 bi­le že­ne. Zlo­čin­ci su se tak­mi­či­li u mon­stru­o­zno­sti – sta­ri­ce su pa­li­li u nji­ho­vim ku­ća­ma, kla­li, jed­nu su na­bi­li na ko­lac. Za­ro­blje­ne srp­ske voj­ni­ke su ve­za­li i vu­kli auto­mo­bi­li­ma, ve­ša­li ih i ta­ko obe­še­ne ga­đa­li no­že­vi­ma. Se­la su si­ste­mat­ski opljač­ka­na, a ku­će i po­moć­ne zgra­de za­pa­lje­ne i eks­plo­zi­vom srav­nje­ne sa ze­mljom. O to­me ko­li­ke su bi­le raz­me­re zlo­či­na sve­do­či iz­ja­va ge­ne­ra­la Ža­na Ko­ta, ko­man­dan­ta Un­pro­fo­ra, ko­ji je po­sle obi­la­ska Me­dač­kog dže­pa na­kon hr­vat­ske ak­ci­je na­pi­sao: „Ni­su pro­na­đe­ni tra­go­vi ži­vo­ta.“ Za sve ove zlo­či­ne u ma­ju 2008. Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu ka­znio je ge­ne­ra­la Nor­ca za „ne­či­nje­nje” za­tvo­rom u tra­ja­nju od se­dam go­di­na, ko­ju je Vr­hov­ni sud Hr­vat­ske ka­sni­je sma­njio za go­di­nu da­na. Pr­vo­op­tu­že­ni Ade­mi, ko­ji je for­mal­no bio glav­no­ko­man­du­ju­ći ak­ci­je, oslo­bo­đen je bi­lo ka­kve od­go­vor­no­sti, jer je, pre­ma obra­zlo­že­nju su­da, stvar­ni za­po­ved­nik na Me­dač­kom dže­pu bio dru­gi hr­vat­ski ofi­cir, ad­mi­ral Da­vor Do­ma­zet Lo­šo!? Ta­ko je ta sud­ska far­sa za­vr­še­na i na slu­čaj je sta­vlje­na tač­ka. Kao što je tač­ka sta­vlje­na i na sve zlo­či­ne po­či­njen nad Sr­bi­ma, po­go­to­vo po­sle sram­ne ha­ške oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de hr­vat­skim ge­ne­ra­li­ma u no­vem­bru 2012. Na le­to­šnjoj pro­sla­vi „Olu­je” u Kni­nu, hr­vat­ski mi­ni­star od­bra­ne za­klju­čio je: „Sad je sve či­sto kao su­za!” Na re­du je, da­kle, po­mi­re­nje. Svet je utvr­dio da su žr­tve u ovim na­šim ra­to­vi­ma Bo­šnja­ci, Hr­va­ti i Al­ban­ci. Srp­ske žr­tve, po­go­to­vo one u Hr­vat­skoj, su, iz­gle­da, žr­tve dru­gog re­da. Za njih vre­de dru­ga pra­vi­la i dru­gi kri­te­ri­ju­mi. Ka­da nji­ho­ve po­ro­di­ce pod­ne­su tu­žbe za na­kna­du šte­te za du­šev­ne bo­lo­ve, hr­vat­sko pra­vo­su­đe ih re­dov­no od­bi­ja i is­po­sta­vlja ogrom­ne sud­ske tro­ško­ve. Za pri­mer dru­gi­ma – da se ne bi se­ti­li da i oni pod­no­se tu­žbe. Svi to zna­ju, i zva­nič­ni­ci u Za­gre­bu i Be­o­gra­du, ali i oni u Bri­se­lu. Zna­ju to i dve naj­ve­će ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je se na ovim pro­sto­ri­ma ba­ve rat­nim zlo­či­ni­ma – hr­vat­ska „Do­ku­men­ta” i srp­ski Fond za hu­ma­ni­tar­no pra­vo. Svi zna­ju, ali kad je u pi­ta­nju Hr­vat­ska – sve pro­la­zi. Uvek za­go­va­ram po­mi­re­nje i sa­rad­nju me­đu po­ro­di­ca­ma žr­ta­va i ko­ri­stim sva­ku pri­li­ku da jav­no osu­dim zlo­čin­ce ko­ji su či­ni­li zlo­či­ne nad Hr­va­ti­ma u pro­te­klom ra­tu, ali isto ta­ko osu­đu­jem iz­be­ga­va­nje isti­ne i za­ne­ma­ri­va­nje zlo­či­na nad Sr­bi­ma. To ni­je put ka po­mi­re­nju. Te­ško mi je, po­go­to­vo kao čla­nu po­ro­di­ce či­ja je maj­ka žr­tva zlo­či­na u Me­dač­kom dže­pu, gle­da­ti ka­ko zva­nič­ni­ci Hr­vat­ske de­le lek­ci­je vla­sti­ma u Be­o­gra­du u ve­zi sa zlo­či­ni­ma u pro­te­klim ra­to­vi­ma i pro­ble­mi­ma u po­tra­zi za ne­sta­lim oso­ba­ma. Hr­vat­ska već 18 go­di­na upor­no iz­be­ga­va da poč­ne is­ko­pa­va­nje vi­še od 170 (pre­ma evi­den­ci­ji Za­gre­ba), od­no­sno vi­še od 400 (pre­ma evi­den­ci­ji „Ve­ri­ta­sa“) po­smrt­nih osta­ta­ka ubi­je­nih Sr­ba za ko­ja su po­zna­ta grob­na me­sta, uz oprav­da­nje da „za to ne­ma do­volj­no sred­sta­va i ka­pa­ci­te­ta“. S dru­ge stra­ne, Sr­bi­ja je na svo­joj te­ri­to­ri­ji do sa­da eks­hu­mi­ra­la sva po­zna­ta grob­na me­sta i ima le­gi­tim­no i mo­ral­no pra­vo da to tra­ži od dru­gih dr­ža­va ka­da su u pi­ta­nju srp­ske žr­tve, po­go­to­vo jer su po­ro­di­ce ubi­je­nih Sr­ba u Hr­vat­skoj sa­da uglav­nom i dr­ža­vlja­ni Sr­bi­je. Do ka­da će­mo če­ka­ti da pro­na­đu na­še mr­tve da bi­smo mo­gli da sa­hra­ni­mo nji­ho­ve ostat­ke? Da li će­mo i ka­da do­če­ka­ti da se nji­ho­vim zlo­čin­ci­ma pra­vič­no su­di? Udru­že­nja po­ro­di­ca ne­sta­lih, ko­ja stal­no pod­se­ća­ju na ovaj ve­li­ki pro­blem, ima­ju sve ma­nje pri­li­ke da go­vo­re u me­di­ji­ma, kao da je na ovu muč­nu te­mu sta­vljen em­bar­go. Pred­sed­nik UO Ko­or­di­na­ci­je srp­skih udru­že­nja po­ro­di­ca ne­sta­lih sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vije Piše: Dra­gan Pje­vač IZVOR: POLITIKA

Komentari / 169

Ostavite komentar
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE
Name

Samo Istina

11.09.2013 11:55

Sta ce te bogati nezaboraviti...nezaboravi te kako ste pravili genocid po bosni..

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:51

Ko vam je kriv, Srbi, kad se svojih stradanja sjetite samo na godisnjicama, a lobiste u svijetu i nemate.

ODGOVORITE
Name

mrsoje

10.09.2013 08:54

Panteru cjepanico jedna

ODGOVORITE
Name

Bole

10.09.2013 08:57

Nikad ne zaboravi, nikad ne oprosti.

ODGOVORITE
Name

BL

10.09.2013 09:15

Panter Jarane, lako je tebi pričati.

ODGOVORITE
Name

10 diverzantska

10.09.2013 09:20

Neka se ne zaboravi, a da se ne ponovi. Hajde da radimo.

ODGOVORITE
Name

Panter

10.09.2013 08:42

Dobro ljudi, dosta vise toga. Daj da se okrenemo napred, bilo ne ponovilo se vise.

ODGOVORITE
Name

Simo

10.09.2013 10:24

Pa, s kime naprijed? Jarane!!! Sa vama zlocincima, koji nikada niste osudili ni jedan jedini zlocin nad Srbima. Sram vas bilo, samo hdate po svijetu i cmizdrite kako su vas Srbi pobili a o ovakvim stvarima cutite. Zato nema naprijed, dok god ne osudite vi sami ovakve stvari.

ODGOVORITE
Name

Zeljko

10.09.2013 09:43

Nema naprijed Pantere ako nema onoga pozadi. Dragane svaka cast za text

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

10.09.2013 10:10

Tekst je odličan. Nema opraštanja. A Srbi opet ljetuju na njihovom usmrdjelom moru. Sramota.

ODGOVORITE
Name

Simo

12.09.2013 01:51

Ocigledno po vasim komentarima da vi opravdate sve zlocine nad Srbima.Zato nikada nema pomirenja izmedju nas i vas.

ODGOVORITE
Name

etnolog

11.09.2013 21:13

Pravda je postignuta samo onda kada svaka strana u ratu za pocinjene zlocine bude kaznjena i ne gledati svoje mrtve, kao da su mrtviji nego oni drugi.

ODGOVORITE
Name

Austrija

11.09.2013 06:54

Izgleda da ovdje pojedinci zaboravljaju ko je bio agresor na medjunarodno priznatu drzavu! To ne opravdava zlocine, ali mislim da ovdje neke vise boli poraz.

ODGOVORITE