Dukić: Vlast je izgubila kompas!

U ime Kompanije „Boksit“ i zaposlenih u Kompaniji, kao značajnog poreskog obveznika, predsjednik te kompanije mr Rajko Dukić obratio se nadležnim s prijedlogom da raskinu Ugovor o dodjeli koncesije, za izgradnju auto-puta Banja Luka – Prijedor, koji je potpisan 13. 12. 2018. godine, sa Kineskom kompanijom „China Shandong International Economic i Technical Cooperation Group“.  

Republika Srpska 11.01.2019 | 19:35
Dukić: Vlast je izgubila kompas!
Postoje najmanje dva opravdana razloga za raskid ugovora a to su :

1. Proceduralne prirode,
Prilikom zaključenja ugovora nije ispoštovana procedura koja je propisana Ustavom Republike Srpske i Zakonom o Vladi Republike Srpske, Zakonom o pravobranilaštvu i Zakonom o koncesijama.

- Prema Ustavu Republike Srpske, članom 70., je predviđeno da Narodna Skupština Republike Srpske, odlučuje o zaduženju Republike, što u navedenom slučaju nije urađeno. Formalno pravno gledano, kad su u pitanju koncesije, Vlada je nadležna i nije neophodna odluka Narodne skupštine. Kako ovdje nije u pitanju klasična koncesija, kada koncesionar plaća koncesionu naknadu za korištenje prirodnog dobra, već obaveza, odnosno dug ili zaduženje, u pitanju su ogromna sredstva 686.250.000 evra, na 30 godina, neophodno je bilo da se o tom aranžmanu, odnosno zaduženju, izjasni i Narodna skupština.

- Zakonom o Vladi Republike Srpske, član 3. propisuje, da Vlada zastupa Republiku Srpsku, stara se o zaštiti javnog interesa, koristi imovinu Republike Srpske, njome upravlja i raspolaže, a članom 4., istog Zakona je propisano, da Vlada vrši nadzor nad radom republičkih organa uprave, obustavlja od izvršenja, ukida ili poništava njihove pojedinačne akte, koji su u suprotnosti sa Zakonom ili propisom Vlade, što je očigledno da u ovom slučaju nije zaštićen državni interes, odnosno interes Republike Srpske i njenih građana. Pitanje je da li je Vlada u tehničkom mandatu mogla, odnosno trebala, nekoliko dana prije primopredaje dužnosti, da potpisuje međudržavni ugovor po kome preuzima obavezu da, dugoročno, stranom koncesionaru, plaća veliku nadoknadu.

- Zakonom o pravobranilaštvu Republike Srpske, član 1., propisuje, da Pravobranilaštvo Republike Srpske, preduzima sva pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, članom 22. je propisano da su prilikom zaključenja ugovora kojima se regulišu imovinsko-pravna pitanja, lice koje zastupa Pravobranilaštvo, obavezno zatražiti mišljenje Pravobranilaštva, a članom 24. Zakona je regulisano, da se ugovori sa elementom inostranosti, koje zaključuje Republika Srpska i druga pravna lica, dostavljaju Pravobranilaštvu, radi davanja mišljenja. Davanje, naknadne saglasnosti od strane Pravobranilaštva Republike Srpske, na ovakav Ugovor o koncesiji je nezakonito i nedozvoljeno, pa iz tog razloga i tražimo da se ovaj ugovor poništi.

- Zakonom o koncesiji, članom 12. se propisuje, da Vlada kao koncendent u skladu sa Dokumentom o politici i drugim strateškim i razvojnim dokumentima, predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije, koja se objavljuje u „Službenom glasniku“ Republike Srpske. U postupku dodjele koncesije izrađuje se studija a za izradu iste potrebna je projektna, odnosno tehnička, dokumentacija iz oblasti koja je predmet koncesije, u skladu sa posebnim propisima. Studija se dostavlja Komisiji za koncesije, koja donosi rješenje o davanju saglasnosti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Prilikom razmatranja studije, Komisija za koncesije može dati prijedloge za izmjenu i dopunu studije koje bi je učinile prihvatljivom. Nesporno je da Komisija za koncesije nije sprovela proceduru u skladu sa Zakonom.
Bez obzira da li su sprovedene odgovarajuće procedure Nadležnih organa, a očigledno da nisu, na kvalitetan, stručan i zakonit način, nema sumnje da se radi o veoma štetnom Ugovoru jer gradnja pomenutog puta, pod uslovima iz Ugovora, ni približno nije prioritet u Republici Srpskoj, u odnosu na mnoge druge prioritete, od interesa za građane Republike Srpske.

2. Štetnost navedenog ugovora
Vlada Republike Srpske je, dana 01.10.2018. godine, donijela rješenje o dodjeli koncesije Kineskoj firmi „China Shandong International Economic i Technical Cooperation Group“ i ovlastila Ministra saobraćaja i veza Neđu Trninića da, u ime Vlade Republike Srpske, sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji.

Koncesija je dodijeljena na period od 33 godine, uključujući i period izgradnje (3+30). Cijena izgradnje auto-puta, dužine 42 km, je 297 miliona evra. Obaveza Vlade Republike Srpske je da godišnje uplaćuje kineskom Koncesionaru iznos 32,5 miliona evra, umanjeno za prihod od putarine.

Nakon okončanja pregovaračkog postupka, Ministar Trninić i Direktor „Autoputeva RS“ Dušan Topić, izjavili su da ugovor predviđa garanciju Republike Srpske, u smislu broja vozila, od kojih će biti naplaćena putarina. Topić je objasnio da u početku prvih 5-6 godina broj vozila neće biti dovoljan da izmiri obaveze prema Kinezima, ali će kasnije biti više nego dovoljan. Tvrdnja gospodina Topića je apsurdna, odnosno netačna, ničim potkrepljena a evo i zašto:

U planu JP „Autoputevi“, čiji je gospodin Topić direktor, za period 2018-2020. godina, stoji podatak da je planiran godišnji prihodi od putarine, za 2019. godinu, za cca 106 km auto-puteva, Banja Luka - Gradiška i Banja Luka – Doboj, 13.200.000 KM ili 6.740.000 evra. Takođe stoji podatak da je za 2020. godinu planirano povećenje prihoda, od putarine za 6 %.

Ako se imaju u vidu gore navedeni podaci, maksimalno očekivani prihod od putarine, na auto-putu Banja Luka – Prijedor, u dužini od 42 km, gdje ni intenzitet saobraćaja nije kao na postojećim auto-putevima, ne može iznositi više od 3 miliona evra. Polezeći od ovog realnog podatka, prihod od putarine u tridesetoj godini dostigao bi tek 16.255.000 evra, ili prosjek za 30 godina 9.630.000 evra, što znači da bi se, za 30 godina, od putarine, naplatilo cca 288.750.000 evra. U tom slučaju Vlada bi trebala da doplati kineskom koncesionaru 686.250.000 evra ili prosječno godišnje 22.850.000 evra ili cca 44.800.000 KM, što je za oko 9.000.000 više nego što Vlada iz budžeta dotira JP „Putevi Republike Srpske“, 2019-2020. godine. Ovaj račun je diskutabilan ne samo sa aspekta prihoda od putarine, jer da bi se ostvarilo permanentno godišnje povećanje prihoda od 6 %, u narednih 30 godina, treba da se ostvare druge pretpostavke kao što su: povećanje boja stanovnika, povećanje broja vozila, odnosno kupovna moć, porast privredne aktivnosti itd.

Očekujem da me gospoda Topić i Trninić isprave u gore navedenom računu, ako sam napravio greške.

Koliko je Ugovor, o davanju koncesije, štetan, ogleda se u sledećem:

1. Za iznos od 686.250.000 evra, može se izgraditi brza cesta Bijeljina – Trebinje, cca 2.000.000 evra po kilometru. Ova brza cesta povezala bi 31 opštinu, na istočnom dijelu Republike Srpske, što iznosi 49% teritorije, na kojoj živi 38% stanovništva, gdje se nalaze i najznačajnija prirodna bogatstva, kao što su rude, vode, šume i drugo. Nesporno je da bi ova investicija imala više opravdanja, sa aspekta privrednog razvoja, opstanka stanovništva, produktivnijeg korištenja prirodnih resursa, nego što je auto-put Banja Luka – Prijedor. Osnovni prirodni resurs Prijedora, ruda gvožđa, transportuje se željeznicom.
2. Ako se ima u vidu da Vlada u Srbiji, kao podsticaj po jednom zaposlenom, daje investitorima cca 6.000 evra, za sredstva koja bi se, prosječno na godišnjem nivou, plaćala kinskom koncesionaru od 22.850.000 evra, moglo bi se zaposliti 3.810 lica.
3. Za 22.850.000 evra, može se, svake godine, izgraditi cca 22.850 m2 stambenog prostora (cijena 1.000 evra po m2) ili oko 4.570 stanova prosječne površine 50 m2, pa bi se samo za jednu godinu dana riješili stambeni problemi za svu nezbrinutu boračku populaciju i rasljena lica, a pritom bi se podstakla proizvodnja građevinskog materijala, zaposlio građevinski sektor i podstakao razvoj.
4. Za 582.000.000 evra, kako stoji na sajtu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, mogu se izgraditi četiri hidrocentrale, u gornjem slivu rijeke Drine, Buk Bijela, Foča, Paunci, Sutjeska, ukupne instalisane snage 224,96 MW, sa godišnjom proizvodnjom 765,79 GWh. Za preostalih cca 100.000.000 evra može se rekonstruisati, tokom 30 godina, stotinak škola i obdaništa.
5. Ako bi se 686.250.000 evra uložilo u povećanje nataliteta, u narednih 30 godina, računato sa stopom priraštaja 5 %, moglo bi se svakoj novorođenoj bebi dati po 2.000 evra.
6. Za 686.250.000 evra mogao bi se izgraditi auto-put Doboj – Bijeljina dužine cca 130 km, čime bi se povezala Republika Srpska, od zapada do istoka, sa Srbijom, što je, od izuzetnog privrednog, političkog, kulturnog, bezbjedonosnog i svakog drugog interesa. Navedeni auto-put bio bi znatno frekventniji, svrsishodniji a nema sumnje da bi se za isti, pod mnogo povoljnijim uslovima, mogao obezbjediti koncesionar ili kredit.
7. Ako bi se 686.250.000 evra plasiralo u 63 lokalne zajednice, koliko ima Republika Srpska, mogla bi svaka, tokom 30 godina, da dobije po 10.900.000 evra.
Moguće je navesti još mnogo primjera gdje je i i te kako svrsishodnije, društveno korisnije, uložiti 686.250.000 evra, tokom narednih 30 godina, kako za razvoj, tako i za opstanak Republike Srpske i stanovništva, na njenim prostorima, nego što je ulaganje u auto-put Banja Luka-Prijedor.

Sa neuporedivo manje sredstava, odnosno obaveza, moguće je postojeći put rekonstruisati, odnosno prevesti u brzu cestu, što bi dugoročno zadovoljavalo sveukupne potrebe.

U pomenutom slučaju se ne može govoriti o Ugovoru o koncesiji, jer je koncesija pravo korištenja javnog dobra, koja ne podrazumjeva obavezu davaoca koncesije da učestvuje u izmirenju nedostajućih sredstava iz Budžeta Republike. Prema Zakonu o koncesiji, koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti, korištenje javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom, a to pravo se ustupa koncesionaru, na određeno vrijeme, pod uslovima propisanim Zakonom, uz plaćanje koncesione naknade. Koncesija ima za cilj da doprinese privrednom razvoju Republike Srpske, stvaranje stimulativnog pravnog okvira za privlačenje stranih i domaćih investicija, uz istovremeno unapređivanje transparentnosti postupka dodjele koncesija i povećivanje efikasnosti i dugoročne održivosti koncesionih projekata, te odgovornog upravljanja prirodnim bogastvima i javnim dobrima.

Prije dodjele koncesije i zaključenja Ugovora o koncesiji, obaveza je bila da se uradi Studija opravdanosti dodjele koncesije, odnosno sačini dokument o tehničkoj, finansijskoj, ekonomskoj i pravnoj analizi opravdanosti dodjele pomenute koncesije za izgradnju auto-puta, što u konkretnom slučaju nije urađeno ili u krajnjem slučaju nije predočeno javnosti.

Kako se radi o veoma štetnom Ugovoru, isti treba raskinuti jer je očigledo da su politički i neki drugi razlozi bili bitniji nego društveno-ekonomska opravdanost, odnosno interes poreskih obveznika i građana.

Nema ni jednog opravdanog razloga za gradnju auto-puta a pogotovu pod gore ugovorenim uslovima, odnosno ne postoji opravdani društveni interes ni približno drugim interesima, od kojih su neki navedeni u materijalu, pa se postavlja i moralno i logično pitanje, zbog čega graditi taj auto-put i kome će trebati, jer ako se nastavi sadašnji trend iseljavanja, 30.000 lica godišnje, za 30 godina neće nam trebati ni taj put, koji će nam ostaviti Koncesionar, ni drugi putevi, pa će biti po onoj narodnoj „DRUMOVI ĆE POŽELJETI NARODA A NARODA NIGDJE BITI NEĆE“.

Prijedlog za raskidanje tog ugovora Dukić je uputio pravobranilaštvu Republike Srpske, direktoru "Autoputeva RS" i građanima, poreskim obveznicima.

(BN TV/ad-boksit)

Komentari / 78

Ostavite komentar
Name

Čovjek

11.01.2019 20:07

Potpisujem

ODGOVORITE
Name

Re

11.01.2019 20:56

I ovaj koji je izgradjen do Johovca je propali projekat vozim se a kada sretnem auto obradujem se.

Name

Re

11.01.2019 21:08

Potpisujem,samo zar nije ovaj “premijer”njegov covjek?Dukic dobro zbori ali nema ko da čita jer uhljebi su zauzeli pozicije i zure brze da se obogate.To je svima cilj i ne postoje drugi ciljevi ili želje. Dukicu udari na Milorada Dodika jer je i tebi valjda jasno ko je kapo u ovom entitetu. Dok to ne uradiš javno ja ti ne vjerujem ništa.

Name

Propast

11.01.2019 21:10

A sta radi taj pravobranilac? Ima li neke odgovorinosti? Sta radi policija?

Name

ZADES

11.01.2019 21:14

HRABAR JE ČOVJEK OVAJ DUKIĆ

Name

Ministar re re

11.01.2019 21:52

Ovo je prva argumentovana prozivka vlasti u proslih nekoliko godina. Potpisujem sve osim onoga da ne treba autoput. Ja smatram da autoput treba i da treba do Trebinja preko Bijeljine i Srpskog Sarajeva. Autoput je bukvalno prozor u svijet. Isto tako potpisujem da pod ovakvim uslovima autoput ne treba. Ugovor je ocigledno stetan. Manje bi nas kostao da uzmemo kredit od evropske banke za obnovu i razvoj. To sto su premijer i ovaj gospodin radili zajedno ne znaci da imaju ista misljenja. Svako ima pravo na svoje misljenje, to se zove demokratija. Cak i da ovako misli premijer opet bi se slozio. Ne treba ga odma potkopavati jer je ovo pametno. Po meni je ovaj ugovor pravi razlog za proteste. Mnogo veci nego uklanjanje predmeta sa trga i ljudi.

Name

Naravno

11.01.2019 22:28

Da se moze kritikovati, ali se postavlja pitanje dali bi iko drugi usao u ovakvu investiciju. Ekonomsko opravdanje se nece naci za bilo koji put u RS, ali videli smo kakve su mogucnosti razvoja bez dobrih puteva. Takodje najveci dio istocnog kraja Srpske se ispraznio zbog lose infrastrukture jos u bivsoj Jugi. Ako se ne izgrade i ostale deonice prema Predori j Bijeljini gubi znacaj i ovaj postojeci autoput. Prica g-dina da se moze izgraditi brzi put do Trebinja za te pare je smesna jer ce zbog tezine trase ovaj put biti skuplji po km nego autoput za Predor. Mislim da je najbolje resenje da se odmah radi Bn-Zv jer tu ima potreban protok. A ostalo otkloniti uska grla tj. omoguciti min brzine 80 km/h.

Name

Re

11.01.2019 22:44

Dodik je trebao Dukica postaviti za premijera.....i to da ga zamoli....jeste Dukic "zeznut tip-pun ko brod", ali ima i mozga i srca, da nema ne bi bio to sto jeste.

Name

Posmatrac

11.01.2019 23:23

Mora Pro Inter Igora Dodika da radi rasvjetu u vrijednosti od 28 000 000

Name

Re Naravno

12.01.2019 06:11

ti ili si bezobrazan ili si tup. Zar nisu podignute akcize na gorivo da bi se gradili auto putevi? Gdje su te pare, sto se njima ne gradi?

Name

Re re

12.01.2019 07:23

Kako vas nije sramota. Ti se vozis??!! Ja se vozim i svaki dan je sve veca i veca guzva. Svaka cast za auto puteve. Nadam se nastavku za Bijeljinu sto prije. Vi sa konjskim kolima ne izlazite vama je zabrana.

Name

Dukic

12.01.2019 07:25

Je jedna budaletina koja croi ovu RS vec desetinama godina. Kada je tako pametan neka kaze sta je napravio kao privrednik u privatnom sektoru. Pokusavo trgovati sa kinom preko ambasadora BiH oa i tu propao. Raspitajte se pravi je neznalica..!!!!

Name

Priznanje

12.01.2019 07:36

Burle je talasika za privredu, a za ostalo bolesno ambiciozan. Mi trebamo bolje ljude!

Name

@Ministar ReRe

12.01.2019 09:38

Auto put od Bijeljine do Trebinja nikada neće biti izgrađen

Name

RUGIP

12.01.2019 10:36

Povući Stojčinovića, bivšeg pravobranitelja da brani interes RS, a Deurića da vodi eksproprijaciju. Oni bi to ekspresno okončali u korist Kineza, i svoju naravno, kao zemlju Poljopr. škole u BL na Stankovića..

Name

istočna RS

12.01.2019 10:52

RS podjeliti rekom Bosnom, na Zapadna Srbija/Istočna RS i Dodikovina/Zapadna RS, tj. razvijeni zapadi i nerazvijeni istok.

Name

Deura/stojčin

12.01.2019 11:03

Nije uračunata eksproprijacija, tj. naknade za izuzetu zemlju i objekte od vlasnika, a koja će iznositi samo za zemlju oko 10 miliona KM.

Name

viško

12.01.2019 12:51

Drumovi će poželjet putnika, al putnici na zapadu biće.

Name

akcize

12.01.2019 12:56

su dobra osnova da bi se mogli vraćati postojeći krediti koji su uzeti za auto-puteve, te da bi se mogli uzeti novi krediti. Ko može čekati da se nakupi dovoljno miliona od akciza pa da se tek onda radi.

Name

Pandur Đura

13.01.2019 03:16

Ja sam već negde komentarom rekao, da je to zaduženje od milijardu evra i da to predstvlja sobzirom na momenat ekonomski genocid. Taj put ima svoju važnost, ali u ovom momentu nije primaran. Drugo taj ugovor nije nikakav koncesioni ugovor i tu nešto još po logici ne štima.

Name

Žuga

13.01.2019 09:52

Pa ljudi to je lopov neviđenih razmjera,taj Dukić je sve što je bilo u vlasništvo opštine u Milićima prebacio na svoje firme,Mileks i Drina Osiguranja.Sada bi on djelio lekcije o poštenju.Kakav matori lopinger...

Name

Re

13.01.2019 12:21

Ovaj Dukic prelijeva samo da taj novac ide na drugu rutu i što se tiče rute tu nije sporno ništa, jer taj pravac kroz Kozaru je treblo još davno da se odradi. Jednostvno nije vrijeme za takva finansiranja. Takođe ova lopurda nije dobro izračunala cijenu jer cijna je mnogo viša. I on se trpa nesto.

Name

re Milici

13.01.2019 17:34

L A B U D O V A P J E S M A ! Primak`o se odlazak na onaj svijet i nadam se u pakao, po zasluzi!

Name

Nije mi jasna

11.01.2019 20:16

Racunica g-dina Dukica. Ako je dnevna frenkvencija vozila 10000 i ako je prosecna cijena 8KM onda se moze zaraditi cifra od 32,5 miliona KM. Sto je prvih godina nedostizno alli kasnije bi trebalo da protok bude i veci, pogotovu kad mreza autoputeva bude gotova jer ce i gradjani Unsko-Sanskog kantona koristiti brzu vezu sa Tuzllom, Zenicom, Sarajevom. Slazem se sa pricom da je bolja investicija u navedene hidroelektrane, dok za ostalu putnu infrastrukturu stoje iste primjedbe kao i za Bl-Pr.

ODGOVORITE
Name

Savjetnik

11.01.2019 20:57

Na cijenu 8km svi ce ici starim putem koji nije los

Name

Re

11.01.2019 21:11

Ko će da se vozi tim putem? Ljudi napuštaju RS i BiH vjerujem u jednom pravcu..

Name

Re Savjetnik

11.01.2019 21:25

Neće,preoraće ga Mile pa će morati autoputem

Name

realno

11.01.2019 21:55

Hidroelektrane su najisplativija investicija, po cijenu da se jos strpimo za dobre puteve.Hidroele(trane stvaraju dobit,a taj auto put samo deficit, posle 30 godina,ponovo ga raditi.Najbolje bi bilo da se istocni dio i Hercwgovina pozabave sopstvenom ekonomijom. Kantoni.

Name

Zox

12.01.2019 00:46

10000 vozila dnevno? 8 maraka za tu dionicu? De smotaj i meni jednu.

Name

TORRO

12.01.2019 02:11

RAJKO DUKIC NAPADA VLAST I TO SVE REDOM I TO OD MILE PA NADALJE.... OVAJ MATORI JE UVIJEK BIO DOBRO OBAVJEŠTEN. SJEĆAM SE JOŠ OD 1991.GODINE DA JE BIO PRVI PJETAO... A AKO JE SADA POČEO "NAOPAKO" DA KUKURIČE I MJENJA STRANU - OLLAA, LA TO NIJE DOBRO ZA OVU VLAST !!! IZGLEDA DA JE SIGURNO DA ĆE ONI BRZO DA ODLETE NA ČELU SA ONIM OMAMALJENIM, MATORIM I DOSADNIM DODIKOM...

Name

Jovan

12.01.2019 02:49

Brza cesta BN-TR bi dobro dosla

Name

Dragan marinkovic

12.01.2019 12:27

Kako si dobio 32.5 miliona? 10 000x365x8=29.2 miliona

Name

Re nije ti jasno

13.01.2019 03:21

Braco znaš li da u ugovoru pored 32,5 milion godišnjex33, ta kompanija uzima i 95% putarine sebi, a samo 5% ide RS? To niko u svoj kući ne bi potpisao. To je prljav ugovor i ovaj narod bi morao izaći na ulicu zbog toga.

Name

Re

13.01.2019 03:24

Ma i putarina ide kompaniji. 95%kompaniji i 5% RS. To je crni ugovor. Pogledajte malo detaljnije vijesti na dan potpisivanja.

Name

!?

13.01.2019 15:13

A koliki je procenat u privatni djep, s tim sto ce i od toga 5% zavrsiti u privatni djepu.

Name

Dr. Arslanagic

11.01.2019 20:17

Jos nam samo fali "Trotoari RS", pa da kompletiramo pljackaski krug. Oni samo instaliraju svoje klimoglavce da potpisuju ugovore, a Integra i Niskogradnja uzimaju pare. Pa dijele sa Milojicom i to u tri navrata. Prvi reket za tender, drugi za pocetak radova, i treci na kraju. A Miloja nigdje nema na papirima. On cist ko suza. E moj narode, samo ti Srbuj a Milojica ce vec slamu obezbjediti, nista se ne brinite.

ODGOVORITE
Name

Bivsi radnik Boksita

11.01.2019 20:29

Svaka cast gospodine Dukicu,vi ste izuzetan privrednik,pametan covjek iako vas mnogi nevole osporavaju.Udarite korektiv vladi i istjeraj Milenka Caulju i slicne njemu a ima ih mnogo Jos vise cete biti cjenjeni.

ODGOVORITE
Name

Re

12.01.2019 18:11

"Izuzetan privrednik", podjomo redom:prethodnici otvorili rudnik i uspostavili proizvodnju,izgradili objekte transporta ,masinstva,upravnu zgradu u Vlasenici i sve druge osim onih supa u Lukic Polju. Za njegova mandata od cetrdeset godina uspio je da broj radnika smanji sa dvije i po hiljade na petsto,sesto,prodao upravnu zgradu u Vlasenici,sadasnji fakultet,ministarstvu odbrane i kupio plac i vilu u Grckoj.Rasprodao svu rudarsku mehanizaciju i uposlo svoju pod imenom mileks,romanija kop muza zenine rodice,Goran Maksimovic i kamione Viskoviceve,Dragana Simica i drugih poltrona,kao i jedno vrijemd Nasera Orica preko Rase Pantica.Dalje sve investicije koje je radio su propale i sluzile za pranje para i " ugradjuvanje".Propali:bohem u Novoj kasabi,malinjci i druga poljoprivrrdna proizvoxnja u Sosarima,zastupnistvo i predstavnisvo hjundai automobula u Milicima,Zvorniku i Bijeljini,robna kuca posluje na taj nacin sto se radnicima obustavlj min 30% od plate,otima,separacija kvarcnog pijeska,otisla u staro gvozdje,susara ljekovitog bilja,voca i povrca,mljekara,specinalisticki centar, i mnogo jos sto javnost nije mogla da dozn...eto to ti je pametnjakovic i privrednik!

Name

Direkt

11.01.2019 20:58

Nema ni sumnje da je rijec o koncesiji koja moze da donese ogromnu ekonomsku stetu za RS. Bilo bi bolje da su uzeli pod koncesiju put od Doboja do Srbije. Tu je najveca koncentracija stanovnistva, a i ravnica je uglavnom tako da je brze, lakse i jeftinije, kao i isplativije graditi put preko te trase. Spominjali su i taj pravac i to Kineze i u ovom slucaju, samo izgleda da im taj pravac nije prioritetan, a upravo taj pravac je najbitniji i trebao bi da bude prvi na spisku, a i nasa privreda bi mogla da ga radi. Veliki su to novci. Grehota je sto na osnovi nase zemlje i naseg naroda gomila para ide vani dok stranci se tu pojave samo kao finansijeri radova uz kredit. Nasi ljudi rade, ako i toliko, a stranci pokupe kajmak i poslije se vlast cudi zasto nam mladi odlaze kada ekonomija nam raste za 3 posto, a plate jos brze. Pa jeftinija je sad zemlja u Detroitu negoli u Doboju, a i od svih tih megaprojekata stranci imaju korist, dok domace stanovnistvo ima mrve ili cak nikakve koristi od svega toga. Rezim unistava domacu privredu. Samo rezimski gradjevinci i stranci imaju koristi od svega toga. Bice Srpska jos praznija jer vlast ne razumije sustinu omoga sto narod hoce, a to je poboljsanje lokalne ekonomije, a ne globalne posto ima ko ce Kinezima trpati pare u dzep.

ODGOVORITE
Name

Mafijaske investicije

11.01.2019 22:54

Koji ugor je sklopila kriminalna mafijaska vlast, a da nije bio na stetu RS?

Name

Harcenko

11.01.2019 20:58

Dugo nisam procitao korektni i argumentovaniji tekst. Dzaba je ljudi znanje i iskustvo koje ovaj covjek ima ipak kod nas nemaju prolaz, dzaba Dukic pise uz vjetar a u pravu si 100000%

ODGOVORITE
Name

Darko

11.01.2019 21:00

Potpisujem sve do zadnje rijeci,odlicne primjedbe.

ODGOVORITE
Name

Duka

11.01.2019 21:29

Svaka cast ovom Dukicu. Do sada nisam imao neko misljenje o njemu ali s ovim sam poceo drugacije da ga posmatram. Svaka mu cast!

ODGOVORITE
Name

Hmm

11.01.2019 21:44

Premijer je iz Milića, Istok RS, a sve se trpa i gradi po zapadu RS. Povuci malo Viškoviću i nas ovde na istoku.

ODGOVORITE
Name

Re

12.01.2019 22:39

A ma pustite Viskovica,on vise nezna dali je posao ili dosao!

Name

Ponekad

11.01.2019 22:02

Šta se ovo više dešava ima li kraja ovoj propasti

ODGOVORITE
Name

hm

11.01.2019 22:45

Naravno da ima. Kada padne kriminalna hobotnica.

Name

Zex

12.01.2019 11:07

Nepita se tu puno aktuelnog premijera, svaka čast Dukiću!!!

Name

dragan 1969

11.01.2019 22:07

Dukiću,dobio si priznanje od PIO RS što ne uživaš penziju 10 godina,ali tvoja priča ima logike.

ODGOVORITE
Name

Ne znam

11.01.2019 22:29

Ne znam šta se dešava, ali Dukić već drugi put udara i to sad u bubrege. Nema teorije da je to igra sa Viškovićem, mora iza toga stajati neko mnogo veći? U prošlom obraćanju Dukić javno proziva oko Glinice, sad oko ovog kriminala, daj Bože da uspije spriječiti obije kriminalne namjere.

ODGOVORITE
Name

CAR

11.01.2019 22:51

DOBRO SI SE SIJETIO ZA ISTOCNI DIO KOGA UNISTISE DO BESVIJESTI.NEMOJ OVO POSLE DA PPOJEDES STO SI NAPISAO.AKO SI DOSLJEDAN JA VJERUJEM DA JE SAV ISTOCNO DIO UZ TEBE.

ODGOVORITE
Name

Re

11.01.2019 23:57

Pa istocni dio su opljackali ovakvi kao Dukic,evo polako sahranjuje i rudnik,zatvara povrsinski kop,a drugi su unistili po osnovu drugih resursa. Sta reci ako je isporjcrno 23,5 miliona tona rude,tona rude je bila uvijek oko 50$,izracunajte pa ce te vidjeti sta je covjek procerdao...jer kaze se"ne pada snijeg da pokrije brijeg vec da svaka zvijer sakrije trag"

Name

Xxx

12.01.2019 00:47

Jadni bedni narode sve je u rukama srpskog Causeskoga.

ODGOVORITE
Name

jovo k

12.01.2019 01:10

O izgleda i Rajku proradila savjest

ODGOVORITE
Name

DUKICU

12.01.2019 02:32

ALA SI SE POVAMPIRIO, STA JE BILO,OKRENULA TI VLAST LEDJA PA SE SVAKO MALO JAVLJAS KRITIKUJES KUKUMAVCES, IDI BEGAJ, PENZIONISI SE I UZIVAJ U BOGATSTVU KOJE IMAS I NE VUCI ZA JEZIK VLAST I OPOZICIJU A I NAROD, PUN SI GRESAKA I GRIJEHOVA.

ODGOVORITE
Name

re

12.01.2019 09:06

Naravno da ce se mnogi povampiriti!!! Zasto? Pa zato sto vise ni najblizi saradnici nemogu podnijeti da se prema njima postupa kao sa slugama ili robovima, nazovi to kako hoces. Zamisljeni put na osnivanju stranke je otisao u P.M. da ne govorim o stepenima kruga... Ajde sto je obicni covjek posmatran kao rob, vec su sada i privrednici dovedeni u taj polozaj. Nesto slicno kao Romanovi sto su radili (a vecina na vlasti su veliki simpatizeri Romanovih, sto se vidi po ulicama, bistama, ordenima, ...). Dali ce im se desiti isto kao Romanovim, pokazace vrijeme.

Name

Re

12.01.2019 09:54

Rođen u prvoj polovini dvadesetog vijeka,metuzalem,Trenutno najveći živi lopov na Balkanu iz tog vremena.Krade,narušava ljudska prav(poligrafiše,premlačuje i gore...),svu imovinu boksita bespravno prepisao na MILEKS,DRINA OSIGURANJU,FARMU KOKA nosilja,kao poseban subjekt,prisvoio,Boksit plaća radnike,održava i nabavlja hranu,investira a keš pare od jaja,van novčanih tokova, idu MILEKSU,Svu nabavku za Boksit vrši preko ženine firme BOKSITTREJD.U Boksitu postoji komercijalni sektor koji isključivo radi za biksittrejd.Postoji i tkz.kineski program i radnici koji nešto nabavljaju iz Kine, a ustvari i to služi za pranje para.Takodje dividenda se ne djeli radnicima već skupština akcionara donese odluku o investiranu tako da se proglasi investicija manje od polovine dobiti i kroz to se uzmu narodne pare,a investicija nakon slikanja na tv se ubrzo zatvara, npr.mljekara,sušara voća i povrća i sve drugo osim rude,koja se gasi zbog nezakonitog poslovanja,ne ulaganje u otkrivku a prikazivanje i tu isto uzimanje para kroz regresiranu naftu itd.Od Milica napravio geto,navješao po drveću svjetlećih ukrasa iz kine i narod kaže vidi blješti.O specijalističkom centru i da i ne govorimo,improvizacija,dolaze neki trećerazredni đuturumi,radnici ne mogu ovjeravati knjižice jer se neuplaćuje u fond a direktor fonda Milić ga za to odlikuje i mnogo toga.E vidite sve ovo i mnogo više zna premijer Višković jer novi kamioni špedicije rade za zetovu firmu itd,a boksit plaća i održava. Prema tome da ima institucija ovo je posao za pripravnike inspektore jer je sve tako očigledno!!

Name

Re re

12.01.2019 13:05

ALI OCIGLEDNO DA MU NESTO NE STIMA, NE IDE NA RUKU, NIJE PO VOLJI, GURNUT U STRANU, POVRIJEDJEN MU EGO...MA NESTO JESTE CIM SE ON SVAKO MALO BUNI KAO U INTERESU NARODA...A ZA CIJI JE INTERES DO SAD RADIO..JEL DO SADA NIJE BIO NAROD... AL' SMO OTISLI U PM KAD NAS OVAKVI VODE, BRANE, ZASTUPAJU, SRBUJU.... MAJKO MOJA, KAD ME TI OSTAVI STO ME I OVAKVI NE ZAOBIDJOSE, KAKO MENE TAKO I SVE DRUGE KOJI SE NE UKLAPAJU U OVU LUDARU U KOJOJ ZIVIMO.

Name

racic

12.01.2019 15:55

Ma nema veze ko je rekao ako je ISTINA ono sto je rekao. Najbolje je kada se saucesnici nedjela okrenu jedan protiv drugoga , tada sve ispliva na vidjelo. Ne trebamo traziti dlaku u jajetu, nego trebamo pokusati iskoristiti ovakve koji nesto znaju i hoce da o tome pricaju.

Name

Re,re,re

12.01.2019 17:38

S obzirom da je Vuskovic najovise prozvan kso sef Vlade,evo prilike da se dokaze,neka zahtjeva da se provede istraga od strane institucija,u vezi sa onim sto je receno i onim sto on zna.E onda moze lrgitimno reci ja sam poceo od dvog dvorists,nema povlastenih.Ovako mu Dukic stvara samo problem,ponizava ga itd. a narod to ne prasta.

Name

janko

12.01.2019 08:04

BL-Prijedor je slijepa ulica. Zamisli da jos gradis auto put u slijepoj ulici.

ODGOVORITE
Name

Re

12.01.2019 18:22

E kad bi ti znao gdje je Prijedor,neka grade ovi iz "istocnog dijela" su izdali i prodali Krajinu i treba da ispastaju a jos sto su citav rat i nakon rata nemilosrdni krali i unistavali narodnu imovinu!

Name

Cinjenice

12.01.2019 23:41

Re, cinjenice su da nemilosrdna brutalna pljacka, Semberije, Istocnog dijela i Hercegovine traje 2 decenije. To treba pod hitno rijesavati.Zivot stanovnistva na tim prostorima je odavno neposnosljiv. Posebno istocni dio i Hercegovina. Sa svakog aspekta gledista.Nadam se da ima razumnih ljudi sa toga podrucja, da znaju sta treba da cine. Meni je supwr u Sa, vijekovima smo tu,ali istine radi, to je zlocin prema tome stanovnistvu.

Name

SRB in

12.01.2019 09:36

Ministar gradi autoput prema svom Ključu. Svaka čast za analizu. I ministar i direktor obavezno da daju ostavke i odgovaraju za štetnost ugovora

ODGOVORITE
Name

Мирослав

12.01.2019 09:58

Пустите ви ауто путеве коће одговарати за наплатне кућице, јели то удар на РС а нико неодговара , 4, 5 мил.

ODGOVORITE
Name

Rimc

12.01.2019 10:28

Odlicna analiza, koju vecina u vladi ne zna ni rastumaciti. U potpunosti se slazem da cesta bn-tr je od mnogo veceg znacaja nego auto put.

ODGOVORITE
Name

Re

12.01.2019 11:31

A posebno za Dukica jer bi se mogao ugraditi,a ovako nema sansi!

Name

BS

12.01.2019 10:42

Dukića za predsednika!!!

ODGOVORITE
Name

racic

12.01.2019 11:28

Odlicno. Ovaj sistem se moze promijeniti na bolje u korist cijelog naroda samo konkretnim argumentima i ISTINOM . Dolazi novo vrijeme. Ne treba nas biti strah da budemo hrabri.

ODGOVORITE
Name

Pravna drzava

12.01.2019 13:32

Ovaj sistem se moze promijeniti samo kada se promijeni izborni zakon uspostavi pravna drzava. Sve ostalo su konstatacije i nilkada vise od toga.

Name

racic

12.01.2019 15:38

"Pravna drzava" slazem se sa ovim sto ste napisali, ali da bi dosli u poziciju da poboljsamo izborni zakon u korist pravne drzave i u korist vecine njenih gradjana moramo poceti konacno nesto konkretno raditi na tome. Prvi a mozda i najvazniji korak bi bio eliminisanje pohlepnih i nemoralnih politicara iz sistema upravljanja drzavom i to konkretnim dokazivanjem njihovih kriminalnih radnji (svjesno ili nesvjesno ucinjenih) kojim nanose direktnu stetu drzavi i narodu. Zatim donosenje i PRIMJENA zakona koji ce pravnim putem onemoguciti pohlepnim biznismenima da u sprezi sa pohlepnim politicarima iz naseg zajednickog budzeta raznim marifetlucima, koje im omogucava njihova trenutna funkcija u drzavnim institucijama, izvlace nezasluzen novac u svoje privatne dzepove, i na taj nacin direktno rade protiv naroda i drzave (republike).

Name

realno

13.01.2019 14:44

Da bih to dokazali i pored cinjenica(dokaza), kao prvo promjena vlasti. Promjenom izbornog zakona mirnim putem ili nasilno revolucijom. Cinjenice su da su izbori ne regularni. Vlast je formirana korupcijom, svim ne dozvoljenim radnjama, losim izbornim zakonom,a ne voljom gradjana, Pravosudje je u interesu kriminalne hobotnice. Da bih se uklonili svi akteri ove teske situacije u kojoj se nalazimo, pod hitno zaustavio kriminal, pa tek onda baviti sto je bilo, postoje samo dva nacina.Za gradjane je bolji prvi, drugi u krajnjoj nuzdi, a za vlast nije dobar ni prvi ni drugi nacin. Mafijaska hobotnica je to, ali narodi su kroz istoriju i takve probleme rijesavali.

Name

Борис

12.01.2019 13:37

Овај је тукао раднике, полиграфисао и изгонио из станова. Правда

ODGOVORITE
Name

Re

12.01.2019 19:40

I mnogo toga jos goreg i crnjeg,psihopata!

Name

MilaNN

13.01.2019 05:36

Teška srca, ali moram priznati Dukić je u pravu Ovde nema ni k od koncesije, ovde se radi o robnom kreditu, ali i fori da nije kreditno zaduženje već koncesija. 100% laž ili ti neistina Drugo je pitanje, kredibiliteta Kineske kompanije i njenih referenci Ono što su i kako uradili u Srbije je čis kriminal, a znajući da su ih u Republiku Srpsku doveli Bubalo i Višnjić, to mi daje za pravo da verujem da je sve dobro isplanirani mafijaški posao E, sada dolazimo i do još bolnije istine, a to je pravobranilaštvo Čovek koji je, zbog svojih marifetluka, trebao biti isteran iz MUP-a, postavlja se za Republićkog pravobranioca, i to samo zato što mu je zet visoki funkcioner SNSD-a, a taj blizak prijatelj kumu iz Inđije, i tako vrzino kolo, nije u interesu već na štetu Republike Srpske Ali ovo je mrvica u odnosu na ono što su i ono šta planiraju Ovako će ali koliko će dugo, do nas je a ne do njih Oni bi do u nedogled Neka im je berićetno i sa srećom

ODGOVORITE
Name

km

13.01.2019 06:27

Preskup projekat

ODGOVORITE
Name

hm

13.01.2019 14:52

Mora biti preskup, kada je jasno da potpisuje kriminalna rezimska mafija. Ugradili su se na 30 godina pljacke.U sve inveaticije,ne samo tu.

Name

pamet u glavu

13.01.2019 15:07

Neka mi neko objasni, sta to stanovniatvo hercegovine ima sa zapadnim dijelom RS, ima li ikakve koristi osim ogromne ekonomske stete koju trpe. Pojedinci da, ali gdje je tu buducnost hercegovaca. Nigdje. Nestaju. Zlatnom kasikom mogu jesti a nestaju.