Stranke odbijaju ukidanje kantona

Ini­ci­ja­ti­va za uki­da­nje kan­to­na, ko­ja je kre­nu­la od tu­zlan­skog na­čel­ni­ka Ja­smi­na Ima­mo­vi­ća i ko­ja će na je­sen bi­ti zva­ni­čno upu­će­na u fe­de­ral­ni Par­la­ment, do­bi­ja sve ve­ću po­dršku od na­dle­žnih u gra­do­vi­ma i opšti­na­ma u Fe­de­ra­ci­ji, ali ne i od po­li­ti­čkih par­ti­ja.

Bosna i Hercegovina 09.06.2017 | 19:51
Stranke odbijaju ukidanje kantona
Grad­sko vi­je­će Tu­zla na ne­da­vnoj sje­dni­ci usvo­ji­lo je ini­ci­ja­ti­vu za sma­nje­nje ovlašćenja kan­to­ni­ma, po­ve­ća­njem na­dle­žnos­ti gra­do­va i opština u skla­du sa Za­ko­nom o prin­ci­pi­ma lo­kal­ne sa­mou­pra­ve.

Iz Tu­zle je već pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci kre­nu­la ini­ci­ja­ti­va za uki­da­nje kan­to­na, ko­ja se, ka­ko ka­že Ima­mo­vić (SDP), nas­tav­lja, ali po­li­ti­čke stran­ke ima­ju ra­zli­či­ta miš­lje­nja o njoj. 

Uki­da­nje kan­to­na na­ni­je­lo bi vi­še šte­te lo­kal­nim za­je­dni­ca­ma, sta­va je Be­go Gu­tić, pre­mi­jer TK, ko­ji do­la­zi iz SDA.

Pri­mje­ra ra­di, on na­vo­di da bi lo­kal­ne za­je­dni­ce po svo­je in­fras­tru­ktur­ne pro­je­kte mo­ra­le da idu u Sa­ra­je­vo i tra­že no­vac za puteve, vo­do­vod i sli­čno.

"Vi­di­mo ka­kav je odnos Sa­ra­je­va pre­ma ostalim kan­to­ni­ma ka­da je u pi­ta­nju ra­spo­dje­la PDV-a. Dru­ga stvar, pri­ča o bro­ju za­po­sle­nih je ire­le­van­tna pri­ča. Mi mo­ra­mo ima­ti po­li­ci­ju, pros­vje­tne ra­dni­ke, nas­ta­vni­ke, lje­ka­re. Ta pri­ča da će­mo zna­čaj­no sma­nji­ti broj za­po­sle­nih u ja­vnoj admi­nis­tra­ci­ji ni­je ta­čna", sma­tra Gu­tić.

On do­da­je da već du­go upo­zo­ra­va na dis­kri­mi­na­ci­ju fe­de­ral­ne Vla­de i kan­to­na, te is­ti­če da su kan­to­ni po­tre­bni u ovom tre­nut­ku, a da bi uki­da­njem kan­to­na lo­kal­ne za­je­dni­ce bi­le sve­de­ne na pro­sja­čki štap.

Su­pro­tnog miš­lje­nja je Ima­mo­vić.

"Fe­de­ra­ci­ja BiH ima 142 mi­nis­tra, is­to to­li­ko se­kre­ta­ra mi­nis­tar­sta­va, vi­še od 300 po­mo­ćni­ka, is­ti broj sa­vje­tni­ka, 11 pre­mi­je­ra i ne­ko­li­ko sto­ti­na po­sla­ni­ka. Gra­đa­ni su oda­vno nji­ho­vi ta­oci, a opštine, kan­to­ni, pa i BiH sve ma­nje eko­nom­ski održi­vi. Pro­mje­nom Us­ta­va Fe­de­ra­ci­je BiH stvo­ri­li bi se uslovi za fun­kci­onal­ni­ju drža­vu", re­kao je Ima­mo­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, prvi ko­rak je iz­mje­na Us­ta­va FBiH, uki­da­nje za­ko­no­da­vne, iz­vršne i sud­ske vlas­ti u kanto­ni­ma, dok bi go­to­vo sve nji­ho­ve do­sa­daš­nje na­dle­žnos­ti bi­le ra­spo­re­đe­ne izme­đu fe­de­ral­nog i lo­kal­nog ni­voa vlas­ti, a sve bi re­zul­ti­ra­lo ve­li­kim ušte­da­ma.

Ko­men­ta­ri­šu­ći ovu te­mu, iz HDZ BiH nam je rečeno da ova stran­ka već du­že vri­je­me za­go­va­ra us­ta­vnu re­for­mu ko­ja pre­dvi­đa če­ti­ri fe­de­ral­ne je­di­ni­ce i ko­je sa­me po se­bi pre­dvi­đa­ju sma­nje­nje bro­ja vla­da, poslanika, te admi­nis­tracija.

"Na­ža­lost, tre­nu­tne po­li­ti­čke pri­li­ke u BiH su ta­kve da ne pos­to­ji ozbi­ljna posvećenost sistema ova­ko va­žnim stva­ri­ma kao što je prekompozicija BiH. Pri­ča ko­ja po­ten­ci­ra is­klju­či­vo uki­da­nje kantona je na­pros­to ne­mo­gu­ća bez sistemski ra­zra­đe­nog pla­na da­lje or­ga­ni­za­ci­je i po­li­ti­čkog fun­kci­onisa­nja. Kad bi­smo sa­mo uki­nu­li kantone u ovom tre­nut­ku bi se uru­ši­la us­ta­vna stru­ktu­ra i za­to ide­ja o uki­da­nju kantona ni­je pro­vo­di­va", ka­zao je Da­ni­jel Ni­ko­lić, pred­sje­dnik ŽO HDZ BiH So­li.

Po­zva­li smo i ostale par­ti­je za ko­men­tar, ali mno­gi za­sad ni­su že­lje­li da­va­ti izja­ve o to­me. Oče­ku­je se, ka­ko sa­zna­je­mo, po­drška 70 od­sto op­šti­na i gra­do­va, ali i od vjer­skih za­je­dni­ca, in­te­re­snih gru­pa i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, me­đu­tim po­li­ti­čke par­ti­je su ko­čni­ca.

Po­dršku ini­ci­ja­ti­vi o uki­da­nju kan­to­na do­sad su da­li na­čel­ni­ci Gra­ča­ni­ce, Gra­da­čca, Ka­le­si­je, Ži­vi­ni­ca, gra­do­na­čel­nik Bi­ha­ća i još ne­ki na­čel­ni­ci u Un­sko-san­skom kan­to­nu, te na­čel­ni­ci ko­ji su bi­li ne­zavisni kan­di­da­ti.

Izvor: Nezavisne novine

Komentari / 18

Ostavite komentar
Name

re

09.06.2017 20:05

Ma treba ukinuti sve. I kantone i opstine i gradove... ma ukinuti i državu. Ionako nikakve vajde od nje

ODGOVORITE
Name

re re

09.06.2017 20:26

Podržavam

Name

Hahahu

09.06.2017 20:28

Kako nema fajde od drzave Pa sto bi Dodik i Izetbegovic i Covic radili...oni i jima bliski imaju najvise koristi

Name

Razlaz

09.06.2017 20:24

Ljudi svak na svoju stranu Srbi sa Srbijom , Hrvati sa Hrvatskom a ostali po volji.

ODGOVORITE
Name

@Razlaz

09.06.2017 21:28

U pravu si prika, svako na svoju stranu. Fino zasjesti na traktore, autobuse, autiće... i pravac matice. Kome je dobro u Bosni naka ostaje, kome nije neka kupi prnje.

Name

Slo

09.06.2017 21:35

Ama bas nitko ne brani da idete svak svojim putem samo BiH ostavite na miru jer mi nemamo kud i ako treeba ginut ce mo nije prvi put

Name

re

09.06.2017 21:51

A ko te sprecava?

Name

bošnjo

09.06.2017 22:48

Ovom sto se gine.... druže piši u svoje ime i ako ti se gine za Bosnu idi gini. Ja sam ginuo tri godine pa sad gledam takve poput tebe kojima su puna usta Bosne u Sloveniji, Austriji itd.... Gledam i grozim se na šta je sve ovo ispalo....Ja da ginem a da se drugi poslije širi... E taj film nećete gledati još jednom... Navedi mi jedan razlog zašto bi ginuo opet? Ne znaš ti šta je rat osim iz priče. A oni ako će se odvajati i ako je to interes nekim velikim silama onda možeš ti da gineš koliko hoćeš. Ne pitaš se ni ti, ni ja, niti iko u Bosni oko toga. Zato ne pametuj i ne širi gluposti po internetu!

Name

re@Razlaz

09.06.2017 22:54

A ti prika ćeš kao odlučivati o tome? A šta ako mi kažemo da je RS naša matica a ti izvoli pa nas istjeraj. Pokaži nam junaštvo zmaje bosanski... Bi li opet bilo "heljp NATO" ? Lako je kmečati po internetu. Hajde ja i ti jedan na jedan. Biraj mjesto i vrijeme

Name

Joja sa Kozare

09.06.2017 22:59

A djecurlije ovde što se busa u prsa. Da zapuca niđe nijednog nebi bilo. E klinje vi kao znate brsliti regionalnu politiku a pogotovo kao nešto o ratu znate. Ajmo miševi, mlijeko pa na spavanje i nastavite sanjati da ste Rambo.

Name

Srbin

09.06.2017 23:07

nije nama problem sto vi ginete, vec sto posle kukate sto ste izginuli

Name

bošnjak

10.06.2017 13:34

U pravu si svak na svoju stranuSrbi u Srbiju hrvati u Hrvatsku bošnjaci u Tursku a ovdje naseliti pametan svijet koji če gledati od čega da živi a ne ko je koje nacije,vjere....isto ko kad sva tri naroda odu u EU da rade niko ih i ne pita idu li u crkvu .džamiju...sinagogu....... i to im tamo ne smeta.pristaju na to a ovdje seru.

Name

cups

09.06.2017 20:58

Hocemo li napokon dobiti jednu vladu za cijelu BIH ?

ODGOVORITE
Name

re

09.06.2017 22:49

Hoćete. Juče

Name

Ocito

09.06.2017 22:50

Ocito necemo.Ukinite kantone.To je Alijina podjela na begluke iz turskog doba.

Name

cups

09.06.2017 23:45

MI to sve placamo i to iz kredita.

Name

Zamjenik direktora

09.06.2017 21:12

Naravno da su stranke protiv ukidanja kantona. Pored 142 ministra, posao gube i 142×6 švalerki i raznoraznih svastika. Isto sranje i u RS, nemaju zvanično 142 ministra, ali zato imaju po jednog zamjenika za svaku opštinu koji primaju ministarsku platu. I tzv SRBska opština Mostar ima kompletnu skupštinu i odbornike,

ODGOVORITE
Name

boro

09.06.2017 21:13

Samo još jedan razlog da Hrvati traže treći entitet i naravno da se ne plaća RTRS .

ODGOVORITE