Sve afere DNS-ovog ministra prosvjete

Mi­ni­star obra­zo­van­ja, na­u­ke i kul­tu­re Da­ne Ma­lešević za krat­ko vri­je­me mi­ni­stro­van­ja po­stao je ak­ter vi­še afe­ra. Naj­ve­ća je osni­van­je do­dat­nog od­jel­jen­ja u ban­ja­lučkoj Me­di­cin­skoj ško­li.

Republika Srpska 15.09.2015 | 22:49
Sve afere DNS-ovog ministra prosvjete

Svo­ju od­lu­ku do­sta­vio je di­rek­to­ru dan uoči po­čet­ka na­sta­ve. Upi­sa­no je 28 uče­ni­ka ko­ji ni­su uspje­li u re­dov­nom upi­snom ro­ku. Je­ste da na ta­kvu od­lu­ku Ma­lešević ima pra­vo, ali se ni­je dr­žao pra­vil­ni­ka o bo­do­van­ju; upi­sa­no je čak pe­to­ro đa­ka ko­ji uop­šte ni­su kon­ku­ri­sa­li u jun­skom ro­ku, već su nji­ho­va ime­na na­knad­no do­pi­sa­na.

Osta­la 23 uče­ni­ka sa mi­ni­stro­vog spi­ska za­i­sta su po­ku­ša­li da se upi­šu u ju­nu, ali bez­u­spje­šno. Bez ob­zi­ra što su ta­da bi­li na 11. ili čak 25. mje­stu is­pod cr­te na rang li­sti za smjer me­di­cin­ski teh­ni­čar, ipak 15 đa­ka na­šlo se u no­vom od­jel­jen­ju. Nji­ma se pri­dru­ži­lo još sed­mo­ro od­bi­je­nih sa osta­la tri smje­ra, ko­ji su ima­li mno­go man­ji broj bo­do­va od osta­lih is­pod cr­te.

Iz­vo­ri "Fak­to­ra" na­vo­de da su mno­gi od nje­go­vih ko­le­ga mi­ni­sta­ra ur­gi­ra­li za upis dje­ce, među ko­ji­ma su Te­gel­ti­ja, Đo­kić i Bog­da­nić. U prav­ljen­ju spi­ska uče­ni­ka za no­vo, de­ve­to od­jel­jen­je, uče­stvo­va­li su i Sa­va­no­vi­će­va sa­vjet­ni­ca Sla­vi­ca Ku­pre­ša­nin i šef ka­bi­ne­ta Og­njen Vu­čen. Ku­pre­ša­nin je kao čla­ni­ca SNSD-a pro­mi­je­ni­la vi­še mi­ni­star­sta­va u Vla­di Republike Srpske, a Vu­čen je for­mal­no član DNS-a, gdje je pri­sti­gao iz SNSD-a.

Ka­da se sa­zna­lo za ovu afe­ru, po­ku­ša­li su da pre­ba­ce od­go­vor­nost na di­rek­to­ra ško­le Vla­di­mi­ra Ja­go­di­ća (SNSD), ko­me je is­te­kao man­dat, a Ma­le­še­vić ni­je htio da mu pro­du­ži. Afe­ra je kul­mi­ni­ra­la na­vod­nom te­le­fon­skom pri­jet­njom smr­ću mi­ni­stru Ma­le­še­vi­ću ko­ja je, ka­ko tvr­de iz­vo­ri "Fak­to­ra", smi­šlje­na u nje­go­vom ka­bi­ne­tu, da bi se skre­nu­la pa­žnja upra­vo sa ne­le­gal­nog upi­sa uče­ni­ka.

Ide­ja da ne­ko po­zo­ve te­le­fo­nom ka­bi­net mi­ni­stra i Ma­le­še­vi­ća i da ga na­zo­ve "čet­ničkim po­dvoj­vo­dom" i za­pri­je­ti da će mu "bo­san­ski je­zik ure­za­ti na če­lu", kao i da će svi u ka­bi­ne­tu "bi­ti za­kla­ni i ras­ko­ma­da­ni", na­vod­no se ro­di­la u gla­vi še­fa ka­bi­ne­ta Og­nje­na Vu­če­na. Kao raz­log za ova­kve pri­jet­nje ne­po­zna­to li­ce na­ve­lo je boj­kot na­sta­ve ro­di­tel­ja bo­šnjačkih uče­ni­ka, ko­ji tra­že da nji­ho­va dje­ca uče bo­san­ski, a ne je­zik bo­šnjač­kog na­ro­da.

Iz­vo­ri "Fak­to­ra" tvr­de da se Vu­čen hva­lio ka­ko je sve do­bro or­ga­ni­zo­vao i da je te­le­fon­ska kar­ti­ca uni­šte­na od­mah na­kon po­zi­va u ka­bi­net.

Ina­če, Vu­čen je po­znat po pri­jet­nja­ma. I svo­joj su­pru­zi, ko­ju mal­tre­ti­ra i ko­ja ga je pri­jav­lji­va­la po­li­ci­ji i Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, pri­je­tio je smr­ću. Me­đu­tim, po­li­ci­ja u Lak­ta­ši­ma, gdje i ži­vi, ni­je re­a­go­va­la po pri­ja­vi Vu­če­no­ve su­pru­ge i nje­ne se­stre. Cen­tar za so­ci­jal­ni rad je­ste, ali su po sa­znan­ju da je ri­ječ o slu­žbe­ni­ku Vla­de ob­u­sta­vljene sve ak­tiv­no­sti.

Ma­le­še­vi­će­vim is­pa­di­ma i br­zo­ple­tim rje­šen­ji­ma nje­go­vih sa­rad­ni­ka ov­dje ni­je kraj. To­kom raz­go­vo­ra s ro­di­tel­ji­ma bo­šnjač­ke dje­ce, ta­mo gdje se po­ja­vio boj­kot na­sta­ve, obe­ćao je da će do kra­ja sep­tem­bra na­ći rje­šen­je. Iz­vo­ri "Fak­to­ra" is­ti­ču da je mi­ni­star bio spre­man da pot­pi­še sa­gla­snost ko­ja će omo­gu­ći­ti iz­u­ča­van­je gru­pe bo­šnjač­kih na­ci­o­nal­nih pred­me­ta pre­ma va­že­ćem pro­gra­mu u FBiH i to bo­san­ski je­zik, i­sto­ri­ju i geografiju. Ina­če, još kad je re­sor­ni mi­ni­star bio An­ton Ka­si­po­vić, u 20 ško­la na­sta­va se od­vi­jala po tom pro­gra­mu, a ni­ka­da ni­ko ni­je dao pi­sme­nu sa­gla­snost za to. Je­zik je na­zi­van "je­zi­kom bo­šnjaččkog na­ro­da".

Ka­ko sa­zna­je­mo, Ma­le­še­vić je u svojoj namjeri spri­je­čen u zad­nji čas i to na in­ter­ven­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka DNS-a Ne­delj­ka Ču­bri­lo­vi­ća, ko­ji mu je za­pri­je­tio smje­nom uko­li­ko to ura­di.

Odatle se i di­gla to­li­ka pra­ši­na, kao ni­jed­nu go­di­nu ra­ni­je, da se dje­ci bo­šnjaččke na­ci­o­nal­no­sti do­pu­sti da uče na bo­san­skom je­zi­ku, jer su mno­gi ro­di­tel­ji ku­pi­li ud­žbe­ni­ke na bo­san­skom, ra­ču­na­ju­ći na Ma­le­še­vi­će­vo obe­ćan­je. Mi­ni­star im je pre­ko svog za­mje­ni­ka po­ru­čio da mu je iz vr­ha vla­sti za­bran­je­no, iako je bio vol­jan da iza­đe u su­sret nji­ho­vim za­htje­vi­ma.

A za­htjev za odo­bren­je bo­šnjač­koj dje­ci da uče na bo­san­skom jeziku sti­gao je iz am­ba­sa­de SAD i to pre­mi­jer­ki Cvi­ja­no­vić, što je ona i po­ku­ša­la da re­a­li­zu­je upra­vo pre­ko Ma­le­še­vi­ća. Ko­li­ko je Ma­le­še­vić žrtva svo­jih sa­rad­ni­ka, a ko­li­ko na­i­van i ne­spo­so­ban, od­go­vor će da­ti Pro­svjet­na in­spek­ci­ja ko­ja se ba­vi problemom u Me­di­cin­skoj ško­li, ali i MUP ko­ji tre­ba da utvr­di da li je za­i­sta bi­lo pri­jet­nji.

(Magazin Faktor)

 

Opširnije o ovome u Dnevniku BN TV

Komentari / 36

Ostavite komentar
Name

Sandra

15.09.2015 12:30

Bože dragi, ko nam državu vodi?!

ODGOVORITE
Name

Crni Gruja

15.09.2015 14:37

Vode oni za koje ste glasali u oktobru prošle godine. Da ste bolji, imali bi i bolju vlast. Zato savi grbaču i ćuti.

Name

Ihhhh

15.09.2015 16:06

Ma ovo je klan lopova i interesdzija.Bio sam s njima u Gradisci pre 4-5 godina.Ma to su takve lopurde da je to ne vidjeno.A ovaj Malesevic je klasican Titov djak lopova.Pusti Vladu Jankovica da ore a on iz ledja radi posao...i dok se uvalio za ministra odmah u akciju....samo uzimaj pare odakle se god moze.Ispitajte kako je i na sta potrosio kredit koji je podigao u skoli u Gradisci u kojoj je bio direktor.

Name

joja

04.12.2015 17:01

Ništa nije bolji od svog prethodnika Antona Kasipovića koji je uništio prosvjetu RS.Ako ne misli ukinuti privatno školstvo koje predstavlja kupovinu diploma na rate onda se ne treba ni prihvatati funkcije.Ali kako će ukinuti privatno školstvo kad je pola zgrade vlade sa privatnim fakultetima.

Name

Mikailo

15.09.2015 12:46

Kako je ovaj postao ministar: Zvao jedan uticajan covjek premijerku i zalio se da njegovom drugu treba posao, najradije bi bio ministar. I tako i bi, obukose mu odijelce, ocesljase ga i umise i postavise da bude ministar. I svi su zivjeli srecno do kraja zivota.

ODGOVORITE
Name

zer

17.09.2015 09:06

Simpatično !

Name

Milutin, Banja Luka

15.09.2015 12:58

Molim lijepo da se obavi gdje je gospodin ministar doktorirao i na cemu. Nezvanicno smo saznali da je doktoriao negdje u Srbiji na nekom od sumnjivih univerziteta.

ODGOVORITE
Name

Kowalski

15.09.2015 23:25

Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, ali čega je doktor teško da i sam zna.

Name

o čemu vi

15.09.2015 13:04

Samo spisak ljudi... Valjda ce jednom doci posteni tuzilac i sudija pa da ovu gamad dobro prorijedi, a prava stvar bi se uradila da se pohapse dok su na funkcijama. Posle toga bi se svi dobro zamislili sta i kako bi radili.

ODGOVORITE
Name

Prosvjetni radnik

15.09.2015 13:25

Inače dotičnu gospođu Slavicu Kuprešanin inače penzionerka sa platom od 3000KM je dovela isto velika POŠTENJAČINA Nada Tešanović kao kolegicu iz ekonomske škole. Nada glasa na saboru HDZ a za ukidanje RS. KUPREŠANIN PENZIONER sa moralom i sintnim kokošarskim krađama. Ovaj Malešević uvodi bosanski. Ma govnjiva motka pa redom

ODGOVORITE
Name

Mikajlo

15.09.2015 14:26

Ovaj ne uvodi bosanski vec bošnjački. Bosanski je davno uveden.

Name

filip

15.09.2015 15:31

Plata savjetnika je 2000 kma prema zakonu savjetnik moze biti i u penziji i vrsiti funkciju savjetnika ,prema tome gospodja Kupresanin ne krsi nikakav zakon

Name

Igor

15.09.2015 14:13

Prvo Malesevic je intelektualac, drugo Vucen je jedan normalan obrazovan mlad covjek koji zasluzuje da obavlja duznost koju obavlja, a o navodima iz provatnog zivota izvjesnih "novina" Faktor ne zelim uopste da polemisem...ispod je civilizacijskog minimuma...

ODGOVORITE
Name

Strikan

15.09.2015 16:56

Intelektualac...normalan obrazovan covjek?! Dajte se uozbiljiti, nije vam ovo serija "Mucke" , ili pak jeste.

Name

Ma jasta je

16.09.2015 12:27

Kupio diplomu,drzi uredno sredjenu bradicu.Kupio lijepe naocale...ma nema sta.Pravi inteletualac po seljackim shvatanjima.

Name

Ognjen

15.09.2015 14:18

Vucena licno poznajem i znam da je momak na svome mjestu i da je veoma obrazovan i kulturan te ovi navodi Faktora nazovi novina djeluju smijesno...

ODGOVORITE
Name

Strikan

15.09.2015 16:57

Intelektualac...normalan obrazovan covjek?! Dajte se uozbiljiti, nije vam ovo serija "Mucke" , ili pak jeste.

Name

jasno je sve

15.09.2015 14:23

Najgori ministri dolaze iz najgore partije, DNSa.

ODGOVORITE
Name

Polo

15.09.2015 17:30

Ugledali se na sefa...marka

Name

Ivan

15.09.2015 14:38

Bas je cudno sto doktor nauka vodi ministarstvo prosvete i kulture, to je bas cudno...e ljudi moji...

ODGOVORITE
Name

DNS

15.09.2015 14:50

DNS je jedina stranka koja vodi racuna o tome koga postavlja na odgovorna mjesta, takav je slucaj i sa ministrom Malesevicem, a o Faktorovim teorijama zavjere da je neko sam sebi prijetio izlisan je svaki komentar...

ODGOVORITE
Name

Slobodan

15.09.2015 15:09

Procitajte Slobodana Vaskovica blog o DNS

Name

ŽIKA Ž

15.09.2015 15:10

PA JEBIGA NI MINISTAR NE MOŽE SVE DA ZNA.

ODGOVORITE
Name

Ddd

15.09.2015 15:21

Sta kaze nece biti viska kadra trazeni su u Njemackoj pa jel on...

ODGOVORITE
Name

Miroslav

15.09.2015 15:32

Ognjene, Ognjene ....... :)

ODGOVORITE
Name

XY

15.09.2015 15:38

ŠTA OČEKUJETE OD SNSD I DNS-A? ONI SAMO RADE ZA SEBE. OPOZICIJA DRŽI FOTELJE I TAKO MI FUNKCIONIŠEMO. OPOZICIJA NAM JE POLITIČKI IMPOTENTNA. NAROD MORA NA ULICU I RUŠITI SVE OVO I TO POD HITNO. KOLEKTIVNO LUD NAROD OVO PODRŽAVA.

ODGOVORITE
Name

DNS kadar

15.09.2015 15:41

Ovo je prototip DNS kadrova u Vladi RS, ali ima onih koji odstupaju u bahatosti i krađi od ovog prototipa a to je ministar Neđo Kradinić. Koliko je samo posla uradila njegova pocinčaona u Srebrenici za Puteve Srpske (izrada branika na svim putevima u RS).O ovoj korupciji još nije pisano u medijima. A trebalo bi se ispitati i vlasništvo nad tom firmom ima i Marka Pola tu sigurno.

ODGOVORITE
Name

Mimi

15.09.2015 15:43

Klasična priča-naučna titula, nijedan naučni rad. Ali zato funkcioner. Interesantni su ti doktorati u poznim godinama. A ako još dodam da sam prosvjetni radnik sa stažom od 30 godina a da nikad nisam čula za ovog čovjeka, čak ne znam ni da mi je ministar, to mnogo govori o ovom stručnjaku. Ne samo on nego i cijelo ministarstvo prosvjete okuplja ljude istog profila.Volila sam svoj poziv i školu a sada jedva čekam odlazaku penziju jer je t ojedini način da se izbjegne ponižavajući položaj prosvjetnog radnika.

ODGOVORITE
Name

Dejo

15.09.2015 15:58

Kazete VOLILA,a trideset godina ste prosvjetni radnik.Strasno je to,niste vi culi za mnogo toga.Poznato je da ste vi sa srednjom uciteljskom ili Visom pedagoskom jako obrazovani ljudi,hahahahahaha.

Name

RE

15.09.2015 21:59

Negativna selekcija, kao i svuda što je u RS. Kao da ih kupe s koca i konopca. Normalnih, pristojnih, obrazovanih ljudi, ljudi sa moralom i obrazom nigdje nema. Kao da su izumrli.

Name

Analiza stanja

15.09.2015 23:57

Prvo ovo oko prijetnje. Mozda i jeete prijetnja kad sam sebi prijetiš al i kad izazivas da ti se prijeti. Al to nije problem das ostavku kad si nesposoban i niko ti ne prijeti. Sta je ovdje problem. Ministtru je najveci problem Bosanski jezik i sve vezano uz to. Pola stanovnistva ove drzave su se izjaanili ko su i kojim jezikom govore al to je nekom ocito problem. A zapravo su pravi profili kvalitet obrazovanja koji je takav da proizvodimo degenerike. Profili zanimanja i ono sto treba trzistu rada se razlikuju tolko da firme kad zaposljavaju radnike treba da ih obucavaju od starta. Udzbenici losi a svake druge godine idu u smece da bi se neko ugradio sa novim. Vizije u obrazovanju nema o naucnom radu niko i ne govori jedino nam fali da pocnemo da obrazujemo biduce zvijezde realitija. Unjesto da proizvodi cobane ovo ministarstvo jedino zna da proizvede ovce

ODGOVORITE
Name

goga

16.09.2015 11:28

Jadni ministri kakvu su djecu rodili ne mogu se upisati u srednju medecinsku školu bez da im ne pomognu .Sutra će biti sigurno najbolji đaci studenti .

ODGOVORITE
Name

goga

16.09.2015 11:38

Ministar više ne može ni po crnoj zemlji da hoda toliko je star i umoran (sigurno se umorio dok je doktoriro jadnik pod stare dane)

ODGOVORITE
Name

Banjaluka

16.09.2015 11:49

DNS garntura ljudi jako je ljigava i licemerna , to je skup interesaša lopova i sličnog šljama kako starije članstvo tako i omladina koja paradira u kravatama i belim foteljama zgrade Vlade Republike Srpske dokle god se ovakvi patuljci od partija pitaju i odlučuju nama nema napred.

ODGOVORITE
Name

Mica

16.09.2015 14:54

Što se tiče Ognjena... Jedan od rijetkih mladih, obrazovanih, elokventnih i ljudi sa zdravim stavovima koji se nalazi u sadašnjoj vlasti. Takvi nama i ne trebaju, po takvima mi pljujemo. Super su nam klinci kojima očevi plaćaju fotelje, bez dana radnog iskustva koji pozivaju na besmislene proteste zbog lične promocije.

ODGOVORITE
Name

bo

17.09.2015 09:46

A i jest ko da ga poplava izbacila!

ODGOVORITE