Da li će FK Borac dočekati 90. rođendan

Pravu podršku Borac, po svemu sudeći, ima samo od navijača, dok su oni kojima bi to trebala biti obaveza potpuno gluvi na vapaje.

Republika Srpska 18.06.2015 | 11:30
Da li će FK Borac dočekati 90. rođendan

Borac vi­še ne mo­že ova­ko! Ovo tvr­di do­sa­da­šnji pred­sjed­nik UO FK Bo­rac Dra­ško Ilić u opro­štaj­nom go­vo­ru, u kom je na­ja­vio iz­bor­nu sjed­ni­cu Skup­šti­ne klu­ba 1. ju­la, do ka­da će bi­ti po­zna­to u kom ob­li­ku, i da li će uop­šte klub na­sta­vi­ti tak­mi­čen­je.

Du­go­vi i ba­ha­to po­na­šan­je ra­ni­jih upra­va uni­šti­li su sim­bol Ban­jalu­ke, stav­lja­ju­ći mu na te­ret oba­ve­zu od naj­man­je 14 mi­li­o­na ma­ra­ka. Ide­ja o prav­ljen­ju "če­tvr­tog Bor­ca" je već vi­đe­no op­sje­nar­stvo - ka­da no­va upra­va pro­mi­je­ni ime, oči­sti du­go­ve a po­tom za vri­je­me man­da­ta na­pra­vi mi­li­on­ski dug.

- Pro­tiv Bor­ca se vo­di vi­še sud­skih po­stu­pa­ka za na­pla­tu po­tra­ži­van­ja i sva­ka mar­ka ko­ja bu­de upla­će­na na ži­ro-ra­čun već je dav­no ras­po­re­đe­na – ka­žu Fak­to­ru u ovom klu­bu. Do­vi­jan­ja upra­ve da se pla­te is­pla­ću­ju pre­ko klu­ba Bo­rac 1926. ko­ji se tak­mi­či u op­štin­skoj li­gi, predstavlja po­slov­nu pre­va­ru, kra­tak dah do no­vog po­no­ra.

- U pro­te­klih go­di­nu da­na Bo­rac je ži­vio pro­šlost, a ne sa­da­šnjost i bu­duć­nost, ka­ko bi tre­ba­lo da bu­de - kaže Dra­ško Ilić.

Tvr­di da je za 14 mje­se­ci, ko­li­ko je bio na če­lu Upra­ve, klub vra­tio 656 hil­ja­da ma­ra­ka du­ga. Ali će, ako do 15. ju­la ne bu­de is­pla­će­no još 150 taj trud bi­ti uza­lu­dan. I pi­tan­je je da li će klub uop­šte bi­ti žri­je­ban za nared­nu se­zo­nu Pre­mi­jer li­ge.

Neo­pro­sti­vom na­zi­va od­lu­ku ra­ni­je upra­ve da se grad­ski sta­di­on pre­da na uprav­ljan­je Bor­cu, jer se ti­me klup­ska ka­sa op­te­re­ti sa 600 hil­ja­da ma­ra­ka oba­ve­za.

To su ra­di­le ra­ni­je upra­ve, a ova je pla­ni­ra­la, ma­da se či­ni da je plan pro­pao, da FK Bo­rac pre­sta­je da ra­di u ste­čaj­nom po­stup­ku a da se dal­je pro­mo­vi­še FK Kru­pa, na či­jem su če­lu bra­ća Ilić, Dra­go­mir i Dra­ško.

Iz­me­đu osta­log, u Ili­će­vom pla­nu spa­sa­van­ja pi­še da klub, u skla­du sa za­ko­nom, do­no­si Od­lu­ku o pokretanju ste­čaj­nog po­stup­ka kod Pri­vred­nog su­da u Ban­jalu­ci, a u isto vri­je­me FK Kru­pa iz Ban­ja­lu­ke, ko­ji igra u Pr­voj li­gi Republike Srpske, pod­no­si za­htjev Osnov­nom su­du u Ban­jalu­ci za pro­mje­nu na­zi­va u FK Borac-BL iz Ban­ja­lu­ke.

Grad Ban­ja­lu­ka pre­no­si pra­va ko­ri­šćen­ja Grad­skog sta­di­o­na na no­vo­i­me­no­va­ni klub FK Bo­rac-BL. Na­kon Prevedenog ste­čaj­nog po­stup­ka, klub se rje­ša­va svih du­go­van­ja i kre­će sa ra­dom bez ika­kvih po­tra­ži­van­ja.
Pre­ma fud­bal­skim pra­vi­li­ma, on se tre­ba tak­mi­či­ti u naj­ni­žem ran­gu - 4. li­gi.

Da bi se to iz­bje­glo, klub iz­v­ša­va fu­zi­ju sa no­vo­i­me­no­va­nim FK Bo­rac-BL i igra u Pr­voj li­gi Srpske. Na ovaj na­čin na­stav­lja kon­ti­nu­i­tet posto­jan­ja, sa prav­nim na­sljed­stvom u ob­li­ku u ko­jem je i bio pri­je po­kre­tan­ja ste­čaj­nog po­stup­ka.


Pro­tiv ova­kvog pla­na iz­ri­či­to su sta­li iz Klu­ba ve­te­ra­na i pri­ja­tel­ja FK Bo­rac. Na­vo­de da su po­kre­tan­je ste­ča­ja, tra­žen­je spa­sa sa ne­kim dru­gim, taj­ku­ni­zo­va­nim klu­bom, mjer­kan­je Grad­skog sta­di­o­na kao šan­se za iinvesticije po­slov­nih lju­di oku­plje­nih oko man­jih, ali or­ga­ni­zo­va­ni­jih i fi­nan­sij­ski efi­ka­sni­jih klu­bo­va - surogat rje­šen­ja.

Za njih ste­čaj ne zna­či sa­mo nje­go­vo ga­šen­je, ne­go i pre­kid uspje­šne isto­ri­je klu­ba. Sva im­pro­vi­za­ci­ja, ka­žu, od­ra­zi­će se na emo­ci­je i raz­vi­jen osje­ćaj pri­pa­dan­ja FK Bor­ca Gra­du i gra­đa­ni­ma!

Izvor: Faktor magazin

Komentari / 8

Ostavite komentar
Name

Navijač ex

18.06.2015 11:47

Mnogo je to godina, ni Tito čak nije dočekao te godine, a bio nadomak..

ODGOVORITE
Name

tužno

18.06.2015 12:08

Ovo je katastrofa šta su odradili od simbola sporta RS. Pa ako se ovako odnosimo prema simbolima znamo li uopšte kuda idemo i šta želimo... Jadno. Borac nije mjesto za politička nadmudrivanju klubu pod hitno mora da se pomogne

ODGOVORITE
Name

matematika

18.06.2015 12:18

Sva privreda BL ugašena sad i borac logičan slijed.Dugo ste se i održali!

ODGOVORITE
Name

gradiška

18.06.2015 12:19

Neko treba da odgovara!

ODGOVORITE
Name

Anonimus

18.06.2015 12:50

Mnogo dobra kombinacija da se stadion i klub daju tajkunu u ruke. Pošto je sve rasprodato, sad su na redu stadioni. E moj srbski narode, baš si glup.

ODGOVORITE
Name

marko samardzic

18.06.2015 13:03

A gdje su silni milioni oprani preko Borca!?!?

ODGOVORITE
Name

jusuf

18.06.2015 15:15

Pa imal išta kod nas da je dobro osim na budžetu (ali ne mislim obrazovanje, policija) nehljebari, pa i sport će te s......

ODGOVORITE
Name

XXL

18.06.2015 16:19

Dragi prijatelji i simpatizeri Borca, pa unisten je Cajavec, Jelsingrad, Mljekara, Incel itd, pa sta im znaci Borac

ODGOVORITE