Rok za godišnje prijave do 31. marta

Rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za porez na dohodak, malog preduzetnika, registrovano oružje, posebnu republičku taksu, porez na dobit i za komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena ističe 31.

Republika Srpska 18.03.2014 | 09:40
Rok za godišnje prijave do 31. marta
Rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za porez na dohodak, malog preduzetnika, registrovano oružje, posebnu republičku taksu, porez na dobit i za komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena ističe 31. marta, upozorila je Poreska uprava Republike Srpske. U Poreskoj upravi upozoravaju da obveznici koji do 31. marta ne podnesu prijave čine prekršaj za koji fizička lica plaćaju novčanu kaznu od 500 KM do 1.500 KM, pravna lica od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu od 500 KM do 1.500 KM. Prijave za porez na dohodak podnose se na obrascu 1004. Podnose je fizička lica koja su u 2013. godini ostvarila dohodak od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, dohodak od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine, dividendi i udjela u dobiti, te kapitalnih dobitaka. Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak nisu dužna podnijeti fizička lica koja su u 2013. godini ostvarila samo dohodak od ličnih primanja iz radnog odnosa, saopšteno je iz Poreske uprave. Prijave za malog preduzetnika podnose se putem obrasca 1007 za male preduzetnike u slučaju kada 2013. godine nije podnosio sve mjesečne prijave ili je ukupno prijavljeni porez po mjesečnim prijavama manji od 600 KM. Prijave za registrovano oružje podnose se na obrascu PP – RO, a prijave za posebnu republičku taksu na obrascu PP – GRT za preduzetnike. Za godišnje poreske prijave za porez na dobit potreban je obrazac 1101 ili 1102, a podnose je pravna lica Republike Srpske, poslovne jedinice pravnog lica iz Federacije BiH i distrikta Brčko, koja su ostvarila dobit u Republici Srpskoj, strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja u Republici Srpskoj – poslovne jedinice stranih pravnih lica, kao i strana pravna lica koja su ostvarila prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Srpskoj. Poreske prijave za komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena podnose se na obrascu PP-KT.

Komentari / 0

Ostavite komentar