Do kraja maja dogovor o razmjeni podataka

Sistem saradnje poreskih uprava entiteta, Brčko distrikta i Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH na razmjeni podataka o poreskim obveznicima trebalo bi da bude dogovoren do kraja maja, da bi automatizovani sistem razmjene informacija postao operativan u drugom dijelu ove godine.

Republika Srpska 30.04.2013 | 13:52
Do kraja maja dogovor o razmjeni podataka
Sistem saradnje poreskih uprava entiteta, Brčko distrikta i Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH na razmjeni podataka o poreskim obveznicima trebalo bi da bude dogovoren do kraja maja, da bi automatizovani sistem razmjene informacija postao operativan u drugom dijelu ove godine. BiH je, prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i prema Pismu namjere MMF-a, obavezna da se uključi u sistem razmjene te vrste podataka. Upravni odbor UIO dao je ohrabrenje za potpisivanje memoranduma o saradnji sa poreskim upravama entiteta i Brčko distrikta, vezan za međusobnu razmjenu podataka o poreskim obveznicima. Pismom namjere iz septembra prošle godine BiH se obavezala da će, u sklopu stendbaj-aranžmana sa MMMF-om jačati saradnju poreskih uprava i uspostaviti službene razmjene podataka o poreskim obveznicima. Dopunskim Pismom namjere iz decembra prošle godine precizirani su rokovi uspostavljanja službene saradnje, navodi se u aktima dostavljenim Srni. "Obaveza uspostavljanja službene saradnje između poreskih uprava BiH razumljiv je zahtjev MMF-a, imajući u vidu decentralizovano fiskalno ustrojstvo BiH, u kojem entiteti i distrikt imaju isključive nadležnosti za direktne poreze, dok su na nivo BiH prenesene nadležnosti za indirektne poreze", navode u Odjeljenju za makroekonomsku analizu UIO. U situaciji kada nema razmjene podataka između poreskih uprava, obveznik indirektnih poreza može, na primjer, radi PDV-a, da prijavi drugačiji promet od onoga koji je prijavio kao obveznik direktnih poreza, a obveznik direktnih poreza čiji godišnji promet prelazi prag za registraciju PDV-a može ostati izvan sistema PDV-a ukoliko UIO nema saznanja o tome. I u području direktnih poreza mogu se desiti zloupotrebe ukoliko pravna ili fizička lica posluju ili ostvaruju dohodak i u drugom entitetu, ili Brčko distriktu - navode u Odjeljenju za makroekonomsku analizu UIO. Zahtjev MMF-a za uspostavljanje službene razmjene podataka između poreskih uprava na liniji je globalnog procesa transparentnosti u području oporezivanja koji, pod okriljem Savjeta Evrope i OECD-a, promoviše razmjenu podataka o poreskim obveznicima i transakcijama s ciljem u eliminacije ili sprečavanja novog globalnog fenomena – dvostrukog neoporezivanja. Odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obvezuju BiH da se uključi u sistem razmjene podataka iz područja oporezivanja, koji je uspostavio OECD, ali i za obaveze iz poglavlja "Oporezivanje“ koje BiH treba ispuniti u procesu preuzimanja pravne tekovine EU. Imajući u vidu visok stepen fiskalne autonomije entiteta i Brčko distrikta, moguće je povući paralelu sa decentralizovanim fiskalnim sistemom EU u kojem su članice isključivo nadležne za direktne poreze, dok se na nivou EU propisuje harmonizovani okvir za indirektne poreze. Taj okvir uključuje minimalne standarde oporezivanja, kao što su poreska osnovica, stope, oslobađanja... Proces pozitivne poreske integracije u EU posljednjih desetak godina uključuje i usvajanje obavezujućeg pravnog okvira o službenoj saradnji poreskih uprava članica u području PDV i akciza, a od ove godine i u području direktnih poreza. Uvođenje automatske razmjene podataka koji su relevantni za razrez direktnih poreza predstavlja veliki politički napredak za članice EU, s obzirom na to da ovo pitanje zadire u fiskalni suverenitet članica. Pojava prekograničnih i međunarodnih poreskih prevara, osim što ugrožava budžete članica i Unije, narušava pravednost oporezivanja, budući da regularni poreski obveznici plaćaju više poreza nego što bi trebalo, te ugrožava efikasnost alokacije kapitala i ravnopravnu konkurenciju na tržištu. Razmjena podataka o obveznicima i transakcijama omogućuje članicama da ispravno razrežu poreske obaveze na polju direktnih poreza, ali i da suzbiju utaju poreza i eliminišu dvostruko oporezivanje unutar EU. Imajući u vidu opredjeljenje BiH za evropske integracije, operativni model službene saradnje poreskih uprava u BiH trebalo bi da se temelji na mehanizmima, standardima i najboljoj praksi EU...    

Komentari / 0

Ostavite komentar