I sutra o Prijedlogu zakona o uređenju prostora

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće sutra raspravu o Prijedlogu zakona o uređenju prostora i građenju, kojim je predviđeno skraćenje roka za donošenje lokacijskih uslova i građevinske dozvole sa 30 na 15 dana od prijema kompletnog zahtjeva.Ministar za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da ovaj zakon definiše sistem prostornog planiranja i uređenja prostora, pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, lokacijske uslove, uređenje građevinskog zemljišta, izdavanje dozvola za građenje, vrste i sadržaj tehničke dokumentacije, te građenje objekata. Prema njenim riječima, ovim zakonskim rješenjem definisani su upotreba i uklanjanje objekata, legalizacija objekata, vršenje nadzora nad primjenom ovog zakona, nadležnost i rad Inženjerske komore, te druga pitanja od značaja za uređenje prostora, građevinsko zemljište i građenje objekata. Prijedlogom zakona predviđene su odredbe kojima se smanjuju troškovi izdavanja dozvola, precizno se definiše obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta prema stvarnim troškovima utvrđenim dokumentom prostornog uređenja. Ovim prijedlogom se jasno definiše iznos rente prema stepenu razvijenosti opštine, čime se podsticajno djeluje na ulaganja u nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine. Previđeno je umanjenje troškova rente za naknadu koju investitor već plaća prilikom pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, čime je eliminisano plaćanje po dva osnova, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona. Rok važenja građevinske dozvole produžen je sa jedne na tri godine, što smanjuje obaveze investitora, ali i rasterećuje rad organa uprave koji izdaje dozvole. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra i Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji. Poslanici će razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske. Biće razmatran i Nacrt zakona o uslugama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra u 10.00 časova.

Komentari / 0

Ostavite komentar