Merimi oduzimaju dve trećine penzije zbog duga za kirije!

Me­ri­ma Nje­go­mir još ni­je re­ši­la pro­blem s ne­pla­će­nim sta­na­ri­na­ma Di­plo­mat­skom sta­m­be­nom pre­du­ze­ću (Di­pos), zbog če­ga joj sa­da odu­zi­ma­ju dve tre­ći­ne pen­zi­je, sa­zna­je Ku­rir!

Zabava 14.01.2020 | 22:13
Merimi oduzimaju dve trećine penzije zbog duga za kirije!

Već je po­zna­to da pe­va­či­ca dr­ža­vi du­gu­je ogro­man no­vac za izna­j­mlji­va­nje sta­na u cen­tru Beo­gra­da, ko­ji še­st i po go­di­na ni­je pla­ća­la. Na sve na­či­ne je po­ku­ša­va­la da izbe­g­ne i da ospo­ri taj dug, ali bez uspe­ha.

Su­đe­nje je du­go tra­ja­lo, pa je na kra­ju pre­ma pre­su­di Pr­vog osnov­nog su­da, do­ne­toj u ma­ju 2016. go­di­ne, du­žna da pla­ti ki­ri­je za ne­kre­t­ni­nu u ko­joj je ži­ve­la 16 go­di­na. Dug se na­go­mi­lao i izno­si 35.000 do­la­ra. Ta­da je do­ne­ta odlu­ka da se dr­ža­va na­mi­ri ta­ko što će od Me­ri­me me­se­č­no odu­zi­ma­ti dve tre­ći­ne pla­te, s ob­zi­rom na to da je ona ta­da ra­di­la kao ured­nik na RTS. Pri­ma­nja su joj bi­la 60.000 di­na­ra, što zna­či da je 40.000 odla­zi­lo za ot­pla­tu du­ga. Pe­va­či­ca ni­je že­le­la da se sa­gla­si sa ova­kvom pre­su­dom, pa je kra­jem 2017. na­pu­sti­la po­sao na Jav­nom se­r­vi­su, a sve s ci­ljem da pro­du­ži rok za vra­ća­nje no­v­ca. Me­đu­tim, dr­ža­va je on­da na­šla dru­go re­še­nje.

- Sko­ro sam sre­la Me­ri­mu i re­kla mi je da i da­lje mo­ra da ot­pla­ću­je taj dug. Na­pu­sti­la je RTS jer ni­je hte­la da ra­di za 20.000 me­se­č­no, me­đu­tim, njoj od ta­da odu­zi­ma­ju dve tre­ći­ne pen­zi­je. Ona ima 37.000, kao i 50.000 di­na­ra tzv. na­cio­nal­ne pen­zi­je. Od to­ga joj uz­mu me­se­č­no 58.000, pa njoj osta­ne sa­mo 29.000. Na­rav­no, tim pa­ra­ma je­dva da pla­ti ra­ču­ne za ko­mu­na­li­je. Mo­ra da ra­di, da na­stu­pa gde god je po­zo­vu. Vi­de­la sam da joj je baš te­ško, ali ona je uvek bi­la upor­na. To s Di­po­som je njen ve­li­ki pro­blem, mno­go se na­pa­ti­la zbog tog du­ga, a sa­da se po­ka­ja­la što je na­pu­sti­la RTS - re­kla je pe­va­či­ci­na pri­ja­te­lji­ca, ne že­le­ći da joj spo­mi­nje­mo ime. Me­ri­ma se ju­če ni­je ja­vlja­la na na­še po­zi­ve.

NA­VU­KLA GNEV JAVNOSTI GO­DI­NA­MA PRI­MA­LA SKO­RO 150.000 MESEČNO

Osim zbog či­nje­ni­ce da je 16 go­di­na ži­ve­la u dr­žav­nom sta­nu i da izbe­ga­va da pla­ti dug za to, Me­ri­ma je osu­de jav­nos­ti za­ra­di­la i za­to što je po­red dve pen­zi­je ima­la i pla­tu na RTS. Kad se sve to sa­be­re, ona je me­se­č­no do­bi­ja­la čak 147.000 di­na­ra. - Po­sao ko­ji ja ra­dim ne mo­že da ra­di sva­ko. Za to je po­tre­b­no mi­ni­mum 30 go­di­na isku­stva. Evo, ne­ka me sme­ne i ne­ka do­ve­du ne­kog mla­đeg, ali vam ga­ran­tu­jem da taj ne­ko ne­će mo­ći da ra­di ovo što ja ra­dim - go­vo­ri­la je ona svo­je­vre­me­no. Pe­va­či­cu ni­su sme­ni­li sa RTS, već je ona sa­ma na­pu­sti­la po­sao. Od ta­da su pro­šle dve go­di­ne, a Jav­ni se­r­vis još ni­je sao­p­štio ime Me­ri­mi­ne za­me­ne, i to na­j­bo­lje po­ka­zu­je ko­li­ko je ona bi­la „ne­za­me­nji­va“.

ADVO­KAT TVRDI NJEGOMIROVA JE NA RTS PRA­K­TI­Č­NO RA­DI­LA ZA DŽABE

Pod­se­ti­mo, ka­da se pro­ču­lo da je Me­ri­ma na­pu­sti­la Jav­ni se­r­vis, njen advo­kat je u izja­vi za Ku­rir obja­snio zbog če­ga se odlu­či­la na taj po­tez. - Me­ri­ma je kao ured­ni­ca na RTS pri­ma­la pla­tu, a po­red to­ga ima­la je i pen­zi­ju. Njoj je za sve ovo vre­me od uku­p­nih pri­ma­nja od­bi­ja­no dve tre­ći­ne za su­d­ske pre­su­de i na taj na­čin je na­pla­će­no oko 10.000 do­la­ra, me­se­č­no je to bi­lo oko 1.200 do­la­ra. Upra­vo za­to je i da­la ot­kaz na RTS, jer je u po­sled­nje vre­me pra­k­ti­č­no ra­di­la za dža­be, ski­da­no joj je dve tre­ći­ne od za­ra­de - re­kao je ta­da advo­kat Vo­j­kan Si­mić.

Izvor: Kurir.rs Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanovic Cile

Komentari / 0

Ostavite komentar