Još jedan pevač fizički napadnut na nastupu, razbili mu glavu!

Pe­va­č­ki po­sao ume da bu­de veo­ma opa­san, u šta se ne­dav­no uve­rio De­ni Bo­ne­štaj, ko­me je agre­si­v­ni gost na jed­nom na­stu­pu ra­zbio fla­šu o gla­vu!

Zabava 14.01.2020 | 20:11
Još jedan pevač fizički napadnut na nastupu, razbili mu glavu!

Sve se, ka­že De­ni, odi­gra­lo zbog to­ga što je od­bio da si­đe s bi­ne i do­đe do sto­la da mu ot­pe­va pe­smu.

"Dok sam na­stu­pao, mu­ška­rac mi je pri­šao i za­h­te­vao da do­đem do nje­go­vog sto­la. Obja­snio sam mu da to ta­ko ne fu­n­k­cio­ni­še, te da že­lim da mu ispu­nim mu­zi­č­ku že­lju i ot­pe­vam pe­smu ko­ju tra­ži, ali s bi­ne. Ka­da sam mu to re­kao, pos­tao je agre­si­van, upo­ran u to­me da me odve­de do nje­go­vog sto­la. Ka­da sam shva­tio da će bi­ti sa­mo go­re, dao sam mi­kro­fon kla­vi­ja­tu­ri­sti i kre­nuo ka toa­le­tu da bih se sklo­nio od ne­pri­jat­ne si­tua­ci­je i tog čo­ve­ka. Čim sam na­pra­vio dva ko­ra­ka, ose­tio sam uda­rac fla­šom u po­ti­ljak. Ka­ko sam se okre­nuo, on me je opet uda­rio, ali na dru­gu stra­nu. Tu imam he­ma­tom. Gos­ti su sko­či­li i sklo­ni­li ga od me­ne, a on je i da­lje di­vljao i vre­đao. Po­če­la je krv da li­p­ti i pri­ja­te­lj mi je sta­vio sa­l­ve­te na ra­nu i odve­zao me u Ur­gen­t­ni. Ta­mo su me uši­li, imam 12 ko­p­či na gla­vi" - ispri­čao je pe­vač, ko­ji je pod­neo pri­ja­vu pro­tiv na­si­l­ni­ka.

"Ne mo­že­te da za­mi­sli­te ko­me ni­sam pe­vao. Mno­gim opa­snim lju­di­ma sam pe­vao i ni­ka­da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Ovo je stra­šno i ne­do­pu­sti­vo. Zbog ovog sam pri­nu­đen da odlo­žim sve na­stu­pe ko­ji su bi­li ugo­vo­re­ni i sa­mim tim sam na gu­bi­t­ku, a plus tre­ba po­be­di­ti strah da se ta­ko ne­što vi­še ne do­go­di" - po­ru­ču­je De­ni.

Izvor: Alo.rs Foto: privatna arhiva

Komentari / 0

Ostavite komentar