Ćemo sa kolegama do jutra slavio novu pesmu!

Će­mo se na­kon du­že pau­ze vra­tio na sce­nu u pu­nom sja­ju due­tom s In­di­rom Ra­dić „Ni­je kraj“. Tim po­vo­dom pe­vač je or­ga­ni­zo­vao pro­mo­ci­ju u jed­nom no­vo­beo­gra­d­skom re­sto­ra­nu, gde oku­pio bro­j­ne ko­le­ge s ko­ji­ma je sla­vio do ra­nih ju­tar­njih sa­ti.  

Zabava 12.12.2019 | 16:00
Ćemo sa kolegama do jutra slavio novu pesmu!
Ia­ko je pro­sla­va bi­la pre­dvi­đe­na do po­no­ći, estra­da je pro­bi­la te­r­min jer je po­zi­ti­v­na at­mo­s­fe­ra po­ne­la sve gos­te.Da je Će­mo bio na­j­ve­se­li­ji, do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da se sko­ro pa ra­zva­lio od al­ko­ho­la, ali nje­mu to i ni­je bi­lo te­ško, jer ni­ka­da ne pi­je, pa su mu i tri ča­še vi­na bi­le do­vo­lj­ne da se za­te­tu­ra. Mno­gi su bi­li u ču­du ka­da su ga vi­de­li sa ča­ši­com u ru­ci, pa su u jed­nom tre­nu­t­ku po­mi­sli­li da ih fo­li­ra i dr­ži je sa­mo da bi na­zdra­vio. Me­đu­tim, po­zna­ti Be­ra­nac zai­sta je pio že­sti­nu, ko­ja ga je br­zo opi­la.Dok su gos­ti igra­li i pe­va­li, Će­mi se na mo­me­nat za­mu­ti­lo pred oči­ma, pa se, dok je pri­čao sa Emi­rom Đu­lo­vi­ćem, pri­dr­žao za ko­no­ba­ra. Da nje­ga ni­je bi­lo, za­vr­šio bi Će­mo na po­du.Bro­j­ne ko­le­ge po­dr­ža­le su In­di­ru i Će­mu, a Je­le­na Kos­tov ni­je izdr­ža­la, a da ne za­pe­va. Li­di­ja Vu­ki­će­vić igra­la je bez pre­stan­ka. Tu su bi­li Ka­ća Ži­v­ko­vić, Ma­ri­na Vis­ko­vić, Va­ne­sa Šo­k­čić, Ti­na Iva­no­vić, An­či Da­be­tić, De­jan Ma­tić i mno­gi dru­gi ko­ji su uži­va­li u sja­j­nom pro­vo­du.


Izvor:Kurir.rs Foto:Damir Dervišagić

Komentari / 0

Ostavite komentar