Špa­ni­ja is­pi­tu­je ru­sku špi­ju­na­žu u Ka­ta­lo­ni­ji

Zva­nič­no po­kre­nu­ta is­tra­ga pro­tiv de­lo­va­nja Glav­ne oba­ve­štaj­ne upra­ve uoči po­kra­jin­skog re­fe­ren­du­ma o ne­za­vi­sno­sti.

Svijet 25.11.2019 | 21:34
Špa­ni­ja is­pi­tu­je ru­sku špi­ju­na­žu u Ka­ta­lo­ni­ji
U isto vre­me kad se u Sr­bi­ji po­ja­vio sni­mak gde ru­ski oba­ve­šta­jac da­je no­vac pen­zi­o­ni­sa­nom srp­skom pot­pu­kov­ni­ku, i u Špa­ni­ji je buk­nu­la ru­ska špi­jun­ska afe­ra, a me­di­ji ot­kri­va­ju da vla­da uve­li­ko is­tra­žu­je ru­ske ak­tiv­no­sti u Ka­ta­lo­ni­ji.

Ka­ko pi­še list „Pa­is”, vla­sti u Ma­dri­du zva­nič­no su po­kre­nu­le is­tra­gu o in­ter­ven­ci­ji ru­ske voj­no­o­ba­ve­štaj­ne slu­žbe (zva­nič­ni na­ziv Glav­na oba­ve­štaj­na upra­va – GRU) uoči ka­ta­lon­skog re­fe­ren­du­ma o ne­za­vi­sno­sti 1. ok­to­bra 2017. Na­vo­di se da je ru­ski agent De­nis Ser­ge­jev pod la­žnim ime­nom Ser­gej Fe­do­tov do­pu­to­vao u Bar­se­lo­nu dva da­na pre ple­bi­sci­ta, kao i da je ta­mo bio i pret­hod­ne go­di­ne.

Ser­ge­jev je za­pad­nim taj­nim slu­žba­ma po­znat po po­ku­ša­ji­ma ubi­stva i dru­gim ak­ci­ja­ma u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Bu­gar­skoj. Utvr­đe­no je da je bio u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­stvu u vre­me gla­sa­nja o breg­zi­tu 2016. i u Bu­gar­skoj, kad je 2015. otro­van ta­mo­šnji tr­go­vac oruž­jem Emi­li­jan Ge­brev, ko­ji je po­slo­vao s Ukra­ji­nom. Ge­brev je pre­ži­veo, baš kao i ne­ka­da­šnji ru­ski špi­jun Ser­gej Skri­palj, ko­ji je pro­šle go­di­ne na­pad­nut ner­vnim ga­som „no­vi­čo­kom”.

Za za­pad­ne oba­ve­štaj­ne agen­ci­je ne­ma sum­nje da je obe ak­ci­je or­ga­ni­zo­va­la elit­na gru­pa u okvi­ru ru­ske voj­no­o­ba­ve­štaj­ne slu­žbe po­zna­ta kao Je­di­ni­ca 29155. O Ser­ge­je­vu se pi­še kao o pri­pad­ni­ku gru­pe i čo­ve­ku ko­ji je nad­zi­rao atak na Skri­pa­lja i nje­go­vu kćer­ku Ju­li­ju, ko­ja se ta­ko­đe opo­ra­vi­la. Ame­rič­ki i evrop­ski me­di­ji ne­dav­no su iz­ve­šta­va­li da ovu je­di­ni­cu uglav­nom či­ne ve­te­ra­ni iz ra­to­va u Če­če­ni­ji i Ukra­ji­ni i da im je za­da­tak da de­sta­bi­li­zu­ju Sta­ri kon­ti­nent hi­brid­nim ra­tom, uklju­ču­ju­ći li­kvi­da­ci­je. I pre­ma na­vo­di­ma li­sto­va na Ibe­rij­skom po­lu­o­str­vu, cilj in­ter­ven­ci­je u Ka­ta­lo­ni­ji bi­lo je sla­blje­nje Špa­ni­je i po­sred­no Evro­pe.

„Van­gvar­di­ja” sa­zna­je da vla­sti u Ma­dri­du is­tra­žu­ju i ru­sku kam­pa­nju dez­in­for­mi­sa­nja sa la­žnih pro­fi­la na dru­štve­nim mre­ža­ma uoči re­fe­ren­du­ma. Ru­ske slu­žbe su osum­nji­če­ne i da su is­pod tek­sto­va na saj­to­vi­ma osta­vlja­le ko­men­ta­re ko­ji su se­ja­li strah, mr­žnju i pro­du­blji­va­li raz­dor iz­me­đu za­go­vor­ni­ka i pro­tiv­ni­ka ne­za­vi­sno­sti. Pre­ma po­da­ci­ma dnev­ni­ka iz Bar­se­lo­ne, pri­pad­ni­ci ka­ta­lon­skog in­de­pen­di­stič­kog po­kre­ta ni­su sa­ra­đi­va­li sa ru­skim špi­ju­ni­ma, ali se GRU in­fil­tri­rao u nji­ho­ve re­do­ve, baš kao i me­đu „žu­te pr­slu­ke” u Fran­cu­skoj.

O to­me da je Mo­skva hte­la da is­ko­ri­sti kri­zu na Pi­ri­nej­skom po­lu­o­str­vu da bi uz­dr­ma­la Evrop­sku uni­ju, pr­vi put se pi­sa­lo već me­sec da­na po­sle ka­ta­lon­skog ple­bi­sci­ta. Za raz­li­ku od da­na­šnje si­tu­a­ci­je kad špan­ski su­do­vi i tu­ži­la­štvo vo­de is­tra­gu, ta­da su sa­mo sti­za­li ko­men­ta­ri vla­de u Ma­dri­du da je ru­ska pro­pa­gan­da, po­sle ame­rič­kih pred­sed­nič­kih iz­bo­ra i re­fe­ren­du­ma o breg­zi­tu, ume­ša­la pr­ste i u Ka­ta­lo­ni­ji. Usle­dio je od­go­vor da je i ibe­rij­ska kra­lje­vi­na pod­le­gla an­ti­ru­skoj hi­ste­ri­ji, ali je Kremlj ipak pred­lo­žio Špa­ni­ji da osnu­ju gru­pu ko­ja će su­zbi­ja­ti la­žne ve­sti i saj­ber-na­pa­de.

Iako je „Pa­is” ja­vio da je Ma­drid po­sle zva­nič­nog po­kre­ta­nja is­tra­ge od­u­stao od ovog pro­gra­ma sa Mo­skvom, još ak­tu­el­ni špan­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va i bu­du­ći šef evrop­ske di­plo­ma­ti­je Žo­zep Bo­relj je to de­man­to­vao. Ipak, u nje­go­vom mi­ni­star­stvu po­tvr­đu­ju da gru­pa ni­je i ne­će ni bi­ti for­mi­ra­na, ali do­da­ju da se sa­rad­nja sa Kre­mljom na ovom po­lju od­vi­ja na ma­nje for­ma­lan na­čin, pre sve­ga pu­tem kon­sul­ta­ci­ja, i da će ta­ko i osta­ti.

Ru­ski am­ba­sa­dor u Ma­dri­du Ju­rij Kor­ča­gin je, pre­no­si „Sput­njik” na špan­skom je­zi­ku, od­ba­cio na­vo­de me­di­ja kao „fan­ta­zi­je” či­ji je cilj da po­gor­ša­ju od­no­se iz­me­đu dve ze­mlje. Upi­tan o bo­rav­ku Ser­ge­je­va u Bar­se­lo­ni, Kor­ča­gin je ka­zao: „Tu­ri­sta je do­šao i oti­šao. To je stvar­no ne­što vr­lo čud­no.”

(Politika)

Komentari / 0

Ostavite komentar