Kako su prali novac od droge?

- Imovina višemilionske vrijednosti, odnosno novac, te skupocjena vozila i nekretnine, blokirani su u sklopu međunarodne operacije, koja je u BiH realizovana akcijom "Balkanski kartel".

Bosna i Hercegovina 10.07.2019 | 21:14
Kako su prali novac od droge?
Izvedeni su pretresi na ukupno 28 lokacija, kuća, stanova i preduzeća, a tužioci iz pet država koje su uključene u istragu, uključujući i BiH, dogovaraju dalje aktivnosti na procesuiranju osoba osumnjičenih za pranje novca.

"U međunarodnoj akciji, u kojoj je učestvovala i BiH, predstavnici tužilaštava i agencija za sprovođenje zakona prikupljaju dokaze za procesuiranje osoba osumnjičenih za pranje novca u velikim iznosima, putem ulaganja u nekretnine u više zemalja, a koji potiče iz krijumčarenja droge", potvrđeno je iz Tužilaštva BiH.

Kako su precizirali, međunarodna mreža osoba osumnjičenih za pranje novca je identifikovana radom institucija Holandije, Belgije, Španije, Slovenije i BiH, uz pomoć i saradnju EUROJUST-a i EUROPOL-a.

"Nakon operativnog plana, dogovoren je zajednički početak akcije, koja je u utorak istovremeno realizovana u svih pet zemalja, od čega je dio aktivnosti realizovan u BiH u okviru operacije 'Balkanski kartel'", kažu iz Tužilaštva BiH, te dodaju da se sumnja se da je blokirana imovina stečena kriminalom.

Kako su "Nezavisne" juče objavile, u sklopu ove akcije u BiH je pre­tre­se­no  pet lo­ka­ci­ja, a na računi­ma je­dnog pra­vnog i je­dnog fi­zičkog li­ca blo­ki­ra­no je vi­še od 400.000 ma­ra­ka. Osim toga, pripadnici Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA) su zbog pra­nja nov­ca pre­tre­sa­li stam­be­ne i po­moćne obje­kte, kao i vo­zi­la na po­dručju Mrko­njić Gra­da.

Iz Fe­de­ral­ne upra­ve po­li­ci­je (FUP) sa­op­šte­no je da su nji­ho­vi pri­pa­dni­ci po sud­skoj na­re­dbi iz­vrši­li vi­še pre­tre­sa stam­be­nih i po­slo­vnih obje­ka­ta na po­dručju Kan­to­na Sa­ra­je­vo. Kako je objavljeno, u sklo­pu akci­je, na­vo­dno, is­tražuju akti­vnos­ti braće Mir­ze i Er­vi­na Gačani­na iz Sa­ra­je­va. Oni se, na­vo­dno, po­ve­zu­ju sa Sa­raj­li­ja­ma Sma­ilom Ši­ka­lom i Da­vi­dom Cu­fa­jem, ko­ji su uha­pše­ni u dvi­je ve­li­ke akci­je u Pe­ruu zbog dro­ge.

Na­ime, Ši­ka­lo je uha­pšen ove go­di­ne ka­da je za­pli­je­nje­na to­na i po ko­ka­ina. Pre­ma pi­sa­nju pe­ru­an­skih me­di­ja, Cu­faj je bio je­dna od naj­važni­jih oso­ba u nar­ko­-kla­nu ko­ji je iz La­tin­ske Ame­ri­ke dis­tri­bu­isao dro­gu u Evro­pu. U ja­nu­aru 2017, sa pe­to­ri­com Pe­ru­ana­ca, ko­ka­in s­kri­ven u pa­ke­ti­ma špar­gli po­ku­šao je pre­ba­ci­ti u Am­ster­dam. Vri­je­dnost za­pli­je­nje­nog ko­ka­ina ta­da je pro­ci­je­nje­na na četi­ri mi­li­ona do­la­ra. Ta­da je uha­pšen, a ne­da­vnom odlu­kom su­da pu­šten je na slo­bo­du.

(Nezavisne)

Komentari / 4

Ostavite komentar
Name

Sipanje

10.07.2019 21:48

prasine u oci a gdje su posiljke koje prolaze i jos vece?

ODGOVORITE
Name

NOVOMATIC ADMIRAL

10.07.2019 22:02

Treba pretresti NOVOMATICOVE praonice novca Novo RS doo i RSA GAMING doo..... U ovim praonicama se pere novac narko kartela iz Juzne Americe vec deset godina....... NOVOMATIC ADMIRAL i njegove praonice novca uzivaju politicku zastitu...... Zbog koga i čega NOVOMATIC ADMIRAL uziva zastitu brzo bi se utvrdilo istragom!!!!!!!!!

ODGOVORITE
Name

Istočno Sarajevo

10.07.2019 22:40

Ima li kakvog kriminala gdje se ne pominje Mrkonjić Grad.

ODGOVORITE
Name

Miromo

10.07.2019 23:10

Gdje su pošiljke koje se uz pomoć političara provlaće. Prikažete mrvice a glavne i velike propuštate uz obezbeđenje

ODGOVORITE