Mladi ne žele da govore o ratu

Mla­di u BiH još ni­su spre­mni da se ba­ve te­ma­ma iz ra­tnog pe­ri­oda, zbog če­ga ra­di­je bi­ra­ju da is­tra­žu­ju do­ga­đa­je i li­čnos­ti ko­ji su mno­go ra­ni­je os­ta­vi­li tra­ga u nji­ho­vim za­je­dni­ca­ma.

Bosna i Hercegovina 12.06.2017 | 07:49
Mladi ne žele da govore o ratu
Do tog za­klju­čka do­šli su u Hel­sin­škom odbo­ru za ljud­ska pra­va, ko­ji je u sa­ra­dnji s Am­ba­sa­dom SAD u BiH s mla­di­ma iz če­ti­ri bh. gra­da re­ali­zo­vao pro­je­kat "Multietnička za­je­dni­ca je moj dom".

"Iako smo mi to­kom pro­je­kta ne­ka­ko te­ma­ti­zi­ra­li dos­ta te do­ga­đa­je iz pe­ri­oda 1992 - 1995, uče­ni­ci su ipak odlu­či­li da se ba­ve is­tra­ži­va­njem do­ga­đa­ja ko­ji su se de­si­li mno­go pri­je 1992. i u raz­go­vo­ru s pro­fe­so­ri­ma mi smo shva­ti­li da je za njih još pri­li­čno bol­no da raz­go­va­ra­ju o toj ne­koj bli­žoj is­to­ri­ji", na­vo­di Uma Ka­ri­ja­še­vić, predstavnica Hel­sin­škog odbo­ra za ljud­ska pra­va.

Za­to su se sre­dnjo­škol­ci iz Go­ra­žda, Vi­še­gra­da, Do­bo­ja i Do­boj Is­to­ka u pret­ho­dnih se­dam mje­se­ci ba­vi­li li­čnos­ti­ma i do­ga­đa­ji­ma ko­ji su ži­vot nji­ho­vih lo­kal­nih zajednica obi­lje­ži­li to­kom 20. vi­je­ka, te su izme­đu os­ta­log is­tra­ži­va­li ži­vot Je­vre­ja u Vi­še­gra­du i pro­uča­va­li "Drin­ske mu­če­ni­ce".

Izvor: Nezavisne novine

Komentari / 7

Ostavite komentar
Name

borac

12.06.2017 09:33

O ratu se prica dok traje rat.

ODGOVORITE
Name

misslim

12.06.2017 09:34

Nasi politicari i istoricari uglavnom o ratu i ratovima ali o onima sto su ratovali kao da ih i nema.

ODGOVORITE
Name

eh pa

12.06.2017 12:00

Mladi su pametni.

ODGOVORITE
Name

Jutarnja Zvijezda

12.06.2017 14:18

O ratu pricaju lopovi a na rat se primaju imbecili sa malom maturom. Pozdrav

ODGOVORITE
Name

Re

12.06.2017 16:39

Tako je.Nadam se da će današnja omladina, a i ona poslije njih ,biti pametnija od svojih prethodnika.

Name

pa

12.06.2017 14:49

Oni su još mladi da pričaju budaleštine o ratovima iz devedesetih godina XX vijeka. Pa Ivo Andrić je pisao o događajima gdje kraj priče prije njegovog rođenja.

ODGOVORITE
Name

Pacifista

12.06.2017 21:06

Ako su tacni rezultati ankete, onda omladini svaka cast! Vec su mi dosadile izjave poput: "Kad sam ja u ratu, kako sam ja u ratu, zašto sam se ja borio, ja sam u ratu ranjen, ja sam dobitnik zlatnog ljiljana, ordena Milosa Obilica i sl. sranja"'... Znaci ako je neko nekog izgubio u ratu, treba drzava da mu u miru zaposli sve preostale clanove porodice od supruge, sina, kcerke, sestre, brata itd. Dokle vise? Mnogi su izgubili zivote zabadava, za bolje sutra svoje porodice, za tzv. otadzbinu, manji BH entitet, bolji dio BiH i ta sranja...ali stvarno dokad se raspucavati tim pojmovima? Vodite ljubav, a ne rat