Postići dogovor u korist ratara

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko distrikta nastaviće aktivnosti radi postizanja dogovora u vezi sa modelom IPARD operativne strukture, kao preduslova za korišćenje pretpristupnih sredstava EU namijenjenih poljoprivredi i razvoju ruralnih područja u BiH.

Bosna i Hercegovina 01.03.2017 | 10:19
Postići dogovor u korist ratara
U informacija o aktivnostima na uspostavljanju IPARD operativne strukture, koju je usvojio Savjet ministara BiH, navodi se da paralelno sa uspostavljanjem ove strukture u BiH treba da budu pripremljeni i osnovni strateški dokumenti - strateški plan ruralnog razvoja BiH i IPARD program.

Mogućnost korišćenja EU fondova za razvoj poljoprivrede i ruralnih oblasti za BiH bila bi posebno značajna, s obzirom na to da je njihov cilj jačanje konkurentnosti poljoprivrede zemlje korisnice, dostizanje standarda EU, kao i priprema i jačanje kapaciteta institucija za sprovođenje politika koje su obavezne po sticanju statusa člana EU.

Informacija sadrži hronološki pregled aktivnosti za uspostavljanje IPARD operativne strukture, koja, uprkos intenzivnom višegodišnjem radu, nije usaglašena.

Savjet ministara usvojio je i informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o aktivnostima na pripremi okvirnih smjernica za uspostavljanje i razvoj poljoprivrednog informacionog sistema u BiH.

Ministarstvo će u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta nastaviti aktivnosti na pripremi ovog dokumenta i dostaviti ga Savjetu ministara na usvajanje.

Donošenjem ovog dokumenta želi se stvoriti cjelovit pregled uloga svih nadležnih institucija i obaveza koje proističu iz njihovih nadležnosti i trasirati put ka uspostavljanju poljoprivrednog informacionog sistema u BiH usklađenog sa zahtjevima i regulativom EU.

Savjet ministara BiH usvojio je i informaciju o aktivnostima na uspostavljanju i razvoju sistema identifikacije zemljišnih parcela u BiH, te pozvao sve nadležne institucije u BiH da, u koordinaciji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, nastave realizaciju započetih aktivnosti i definišu minimalne zajedničke elemente za uspostavljanje i razvoj ovog sistema.

Cilj je ovu oblast prilagoditi standardima i zahtjevima EU, da bi se poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH što prije omogućilo korišćenje garantnih i fondova za podršku ruralnim aktivnostima, te da bi se za ovaj sektor otvorilo tržište EU sa više od 500 miliona potrošača.

Savjet ministara BiH upoznat je sa analizom sprovođenja Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, te je pozvao sve institucije nadležne za poljoprivredu u BiH da svojim aktivnim učešćem pruže punu podršku Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u sprovođenju odredbi ovog zakona.

Analizom je dat pregled sprovođenja Zakona po poglavljima, a posebno su analizirani procesi usaglašavanja domaće politike u poljoprivredi sa principima Zajedničke poljoprivredne politike EU, uključujući harmonizaciju zakonodavstva, izgradnju i jačanje institucija i reforme politike.

U analizi se navodi da generalno nije ostvaren željeni napredak u usklađivanju poljoprivredno-prehrambenog sektora BiH sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, odnosno da je taj proces i dalje na samom početku, iako je počeo još 2008. godine.

Ocijenjeno je da je ovo jedan od najvećih izazova u sektoru poljoprivrede u BiH kako zbog obima legislative koju treba preuzeti i sprovesti i potrebnih institucionalnih kapaciteta koje treba izgraditi ili osposobiti, tako i zbog činjenice da zajednička poljoprivredna politika EU stalno prolazi kroz značajne reforme i promjene.

Izvor: Srna

Komentari / 0

Ostavite komentar