Sedam neriješenih ubistava u Srpskoj

U pro­te­klih pet go­di­na u Republici Srpskoj su se do­go­di­la 102 ubis­tva, uklju­ču­ju­ći 29 te­ških, a od to­ga se­dam zlo­či­na još ni­je ra­svi­je­tlje­no, pot­vrđe­no je "Ne­za­vi­snim" u MUP-u RS.

Republika Srpska 02.01.2017 | 21:35
Sedam neriješenih ubistava u Srpskoj
Ka­da je ri­ječ o pro­šloj go­di­ni, is­tra­ga ni­je da­la ko­na­čne re­zul­ta­te u je­dnom slu­ča­ju, i to onom za­bi­lje­že­nom 1. av­gus­ta u Zvor­ni­ku, gdje je li­kvi­di­ran Če­do Đo­kić.

Ne­za­vršen po­sao MUP RS ima i ka­da je ri­ječ o 2015. go­di­ni, i to u dva pre­dme­ta, od če­ga je je­dan za­bi­lje­žen 10. okto­bra u Gra­di­šci, gdje je ubi­jen Mi­lan Vu­ji­čić, a dru­gi u Ba­nja­lu­ci, gdje je sve­ga de­vet da­na ra­ni­je iz pi­što­lja upu­can Ne­boj­ša Ču­bri­lo­vić.

Još če­ti­ri zlo­či­na, po dva iz 2013. i 2014. go­di­ne, mis­te­ri­ja su za po­li­ci­ju, a ko­ja je sav po­sao iz 2012. go­di­ne us­pje­šno okon­ča­la i na is­tra­ge sta­vi­la ta­čku.

NE­RAS­VIJE­TLJE­NO

Žrtva: Sta­ka Smi­lja­nić

Vri­je­me: 15. mart 2013.

Mjes­to: Pa­le

Zlo­čin se do­go­dio u sta­ri­či­nom sta­nu u Uli­ci ser­da­ra Jan­ka Vu­ko­ti­ća. Ne­sre­ćnu že­nu, ko­ja je pre­tu­če­na, u Hi­tnu po­moć su pre­ve­zle ko­mši­je i ro­dbi­na, ali su lje­ka­ri mo­gli sa­mo da kon­sta­tu­ju smrt. Ob­du­kci­jom je ut­vrđe­no da je sta­ri­ca pre­tu­če­na na s­mrt.

Žrtva: Ja­smin Imši­ro­vić

Vri­je­me: 21. april 2013.

Mjes­to: Ba­nja­lu­ka

Ja­smin Imši­ro­vić zva­ni Ža­bin iz Ba­nja­lu­ke ubi­jen je u sa­če­ku­ši is­pred zgra­de gdje je ži­vio u na­se­lju Ko­či­ćev vi­je­nac. Ko­mši­je su za­ču­le po­vi­ke: "Po­li­ci­ja, po­li­ci­ja!", na­kon če­ga su ispa­lje­na dva hi­ca, ko­jima je Imši­ro­vić pogođen iz pi­što­lja - u srce i u gru­di.

Žrtva: Ra­do­van Grbić

Vri­je­me: 23. april 2014.

Mjes­to: Pri­je­dor

Ra­do­van Grbić zva­ni Cu­le (50) ubi­jen je iz auto­mat­ske pu­ške na ku­ćnom pra­gu u se­lu Ra­sav­ci, na­do­mak Pri­je­do­ra, dok su nje­go­va su­pru­ga Ma­ri­na i dvi­je ma­lo­lje­tne kćer­ke bi­le u ku­ći. U nje­ga su ispa­lje­na dva ra­fa­la, na­kon če­ga je pao na pod, a po­tom je po­ko­šen s još je­dnim.

Žrtva: Ne­de­ljko Ba­balj

Vri­je­me: 2. sep­tem­bar 2014.

Mjes­to: Ka­li­no­vik

Ba­balj je na s­mrt pre­tu­čen u ku­ći u se­lu Ras­to­vac, kod Ka­li­no­vi­ka, gdje je ži­vio sam. Na gla­vi, ti­je­lu i ru­ka­ma ubi­je­nog na­đe­no je mno­go krvnih po­dli­va, što zna­či da su ga ubi­ce mu­či­le. Ob­du­kci­jom je ut­vrđen lom dva re­bra, te lom prvog i dru­gog vra­tnog pršlje­na, što je prou­zro­ko­va­lo smrt.

Žrtva: Ne­boj­ša Ču­bri­lo­vić

Vri­je­me: 1. okto­bar 2015.

Mjes­to: Ba­nja­lu­ka

Ču­bri­lo­vić, ko­ji je, ka­ko je ra­ni­je objav­lje­no, po­znat po­li­ci­ji u Slo­ve­ni­ji po trgo­vi­ni dro­gom, zbog če­ga je i osu­đi­van, ubi­jen je u kla­si­čnoj sa­če­ku­ši. Ubi­ca je do­slo­vno sa­če­kao žrtvu da do­đe pred ku­ću, a on­da mu je pri­šao i u nje­ga ispa­lio vi­še me­ta­ka iz pi­što­lja.

Žrtva: Mi­lan Vu­ji­čić

Vri­je­me: 10. okto­bar 2015.

Mjes­to: Gra­di­ška

Mi­lan Vu­ji­čić Vuj­ke ubi­jen je hi­ci­ma iz oru­žja is­pred gra­di­škog ka­fi­ća "Ka­sper". Po­go­đen je je­dnim met­kom u gru­dni koš, a ispa­lje­na su če­ti­ri met­ka. Ut­vrđe­no je da se ra­di o kla­si­čnoj sa­če­ku­ši.

Ta­da je objav­lje­no da u po­li­ci­ji vje­ru­ju da se ubis­tvo mo­že pri­pi­sa­ti pro­fe­si­onal­cu.

Žrtva: Če­do Đo­kić

Vri­je­me: 1. av­gust 2016.

Mjes­to: Zvor­nik

Hi­ci­ma iz snaj­pe­ra li­kvi­di­ran je na tre­ćem spra­tu zgra­de u cen­tru Zvor­ni­ka, gdje je sje­dio sa su­pru­gom na te­ra­si. Po ri­je­či­ma mje­šta­na, prvo su ču­li pu­cnje, a za­tim i ugle­da­li ti­je­lo mu­škar­ca na te­re­si, na­kon če­ga je pris­ti­gla i po­li­ci­ja.

Izvor: Nezavisne novine

Komentari / 5

Ostavite komentar
Name

Наћелник Шахабаз ЗВ

02.01.2017 22:28

Убиство Чеде Ђокића је идентично убиству Далибора Ђурића у Црној Гори и највјероватније да је у овом случају починилац исти. Убиства су извршена на идентичан начин. Нико се од Зворничке полиције не интересује за овај случај. Нико није контактирао колеге у Црној Гори. Зворничка полиција кажњава само биједу и сиротињу , док криминалци у по бијела дана убијају по Зворнику. Начелник полиције глуми неку силу па изгледа као да је колац прогутао. Они гањају полицајце позорнике дали су коју чашицу ракије трзнули за нову годину, умјесто да гањају криминалце.

ODGOVORITE
Name

Mg

03.01.2017 10:54

Znaci li to da je rijeseno ubistvo Zeljka Vukelica koje se dogodiloo kod zgrade MUP_ a ili je taj slucaj "zastario"?

ODGOVORITE
Name

PD SANJA

03.01.2017 15:47

Ne čitam režimske medije Ali da se zna od 2005 do danas samo u Prijedoru nije rasvjetljeno preko dvadeset ubistava i sumljivi samoubistava.Neko puno ozbiljni treba ovo istražiti i objaviti a ne ove dudukove novine

ODGOVORITE
Name

Bas

03.01.2017 16:04

Kod nas policija samo moze rijesiti samoubistvo. I to ako je ostavljeno oprostajno pismo.

ODGOVORITE
Name

gradjanin

03.01.2017 23:01

Od 102 sedam nerjeseno, pa zar to nije dobar rezultat, al dzaba ovom nasem smrdljivom narodu Bog ne moze ugoditi. Sve pohvale za MUP i ja kao obicni gradjanin se nadam da ce i tih sedam biti rasvjetljeno. Da su sva rijesena opet bi bili negativni komentari e pa zato i jesmo smradovi nevidjeni mi svi ovde koji zivino u BiH ili RS, kako hocete, isti slivnik

ODGOVORITE