FBiH: Proglašeno stanje prirodne nesreće

Vlada Federacije BiH /FBiH/ danas je, na prijedlog Federalnog štaba Civilne zaštite, donijela odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije.

Bosna i Hercegovina 15.05.2014 | 17:03
FBiH: Proglašeno stanje prirodne nesreće

Ovo stanje nastalo je zbog kišnih padavina koje su prouzrokovale izlivanje rijeka i bujičnih potoka iz korita i plavljenja velikog broja infrastrukturnih i stambenih objekata, kao i poljoprivrednog i drugog
zemljišta, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima, Vlada FBiH odredila je da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave
na raspolaganje Federalnom štabu Civilne zaštite.

Određeno je i da se nadležni kantonalni i opštinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe, stave na raspolaganje sve resurse, koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti
korišteni na ugroženim područjima.

Na današnjoj vanrednoj sjednici je, na inicijativu federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrđen amandman na Prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za ovu godinu.

Amandman se odnosi na umanjenje budžetske pozicije "Ostala domaća pozajmljivanja" za 2.000.000 KM, tako da bi umanjenja pozicija iznosila 7.600.000 KM, a iznos od 2.000.000 KM bi bio prebačen u "Tekuću rezervu Vlade FBiH".

"Imajući na umu trenutnu situaciju izazvanu vremenskom nepogodom u FBiH, zbog čega će se javiti brojni problemi koji će direktno ugroziti egzistenciju građana i standard života, 1.000.000 KM od ovog iznosa bio bi upotrijebljen za pomoć ugroženom stanovništvu FBiH", navodi se u saopštenju.

Preostali 1.000.000 KM bi bi korišten po potrebi za rješavanje teškog socijalnog stanja radnika u procesu ostvarivanja njihovih prava, prvenstveno povezivanja radnog staža onih koji su stekli uslove za penzionisanje.

Prema federalnom planu, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima treba odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite.

U skladu sa federalnim Planom i zahtjevima s ugroženih područja, Vlada je zadužila ovaj štab da aktivira odgovarajuće federalne službe zaštite i spašavanja i specijalizovane jedinice civilne zaštite, a po potrebi i druge pravne subjekate, javna preduzeća i građane radi pružanja pomoći na ugroženom području.

U slučaju potrebe, a na traženje nadležnih štabova civilne zaštite s ugroženog područja, Federalni štab Civilne zaštite će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, angažovati i druge snage zaštite i spašavanja s
područja drugih kantona i opština koje nisu ugrožene ovom nesrećom radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Troškovi koji nastanu angažovanjem Federalnog štaba Civilne zaštite, federalnih službi i jedinica, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa za spašavanje, tokom provođenja akcija zaštite i  spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima, biće pokriveni iz sredstava budžeta FBiH planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz budžetskih rezervi i drugih finansijskih
izvora, u skladu sa važećim propisima.

Interventno, Vlada FBiH za ove namjene izdvaja 2.000.000 KM iz rezervi budžeta FBiH za ovu godinu, navodi se u Odluci.

Za ove namjene potrebno je koristiti i sva raspoloživa sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je zadužila Federalni štab Civilne zaštite da, u skladu s federalnim Planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara na ugroženom području.

Kada budu sagledani svi resursi opština/grada, kantona i FBiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, biće ostvareni kontakti s Ministarstvom bezbjednosti BiH radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.

Vlada FBiH je ovlastila premijera da, povodom nastale situacije uzrokovane poplavama, uputi zahtjev Ministarstvu bezbjednosti BiH za pokretanje procedure radi traženja međunarodne pomoći u zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara na teritoriji Federacije BiH.


Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

serbbl

15.05.2014 17:05

U Republici Srpskoj je stanje daleko gore a nesposobna vlada jos ne proglasava vanredo stanje...

ODGOVORITE