Predstojeći izbori će nas koštati skoro 9 miliona KM

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić izjavio je da je sve spremno da Komisija 15. majaraspiše opšte izbore, koji će biti održani 12. oktobra.

Bosna i Hercegovina 30.04.2014 | 09:08
Predstojeći izbori će nas koštati skoro 9 miliona KM

"Stekli su se svi uslovi i CIKće 15. maja održati sjednicu na kojoj će donijeti odluku oraspisivanju izbora, nakon čega će to objaviti na konferenciji zamedije", rekao je Mikić Srni.

Predsjednik CIK-a jeprecizirao da će građani BiH 12. oktobra birati članovePredsjedništva BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH,predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnojskupštini Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, teposlanike u skupštinama kantona Federacije.

"Sredstvaza provođenje izbora obezbijeđena su iz budžeta BiH i za ovu svrhunamijenjeno je 8.854.000 KM, što je za oko osam odsto više u odnosuna sredstva za opšte izbore 2010. godine", naveo je Mikić idodao da to ne znači da će sav novac biti potrošen.

On jepojasnio da je za izbore 2010. godine potrošen 8,1 milion KM, iakosu bila planirana veća sredstva kako bi bilo sigurno da je mogućerealizovati sve izborne aktivnosti.

Danom raspisivanjaizbora, prema njegovim riječima, počinje da teče takozvanivremenski plan aktivnosti za provođenje izbora, u kojem suprecizirane radnje i datumi kad se šta dešava, poput prijave zaglasanje putem pošte ili zaključivanja presjeka centralnog biračkogspiska.

Mikić je naveo da će prvi presjek centralnogbiračkog spiska biti urađen 14. maja u 24.00 časa za potrebeobjavljivanje izbora.

"Ono što je važno jeste da svikoji žele da se kandiduju za određena tijela zakonodavne vlasti nanivoima za koje se raspisuju izbori moraju biti upisani u centralnibirački spisak do dana raspisivanja izbora ili na dan njihovograspisivanja", naglasio je Mikić.

Kada je riječ opravu glasa na opštim izborima, predsjednik CIK-a je naglasio danema razlike u odnosu na dosadašnje izbore.

"Pravo glasa opšteje pravo koje imaju svi državljani BiH stariji od 18 godina i kojiimaju prebivalište u BiH", rekao je Mikić.

On je dodaoda će na opštim izborima, kao i na izborima ranijih godina,glasanje biti omogućeno na redovnim biračkim mjestima u zemlji iputem pošte za državljane BiH koji duže vrijeme žive, rade iliborave u inostranstvu.

"Ti građani moraju se izjasniti,u rokovima koji će biti precizirani planom izbornih aktivnosti, dali žele glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnimpredstavništvima BiH u inostranstvu", naglasio je Mikić.

Podsjećajući da za lokalne izbore 2012. zbog slabezainteresovanosti nisu bili organizovani lokalni izbori udiplomatsko-konzularnim predstavištvima Mikić je izrazio nadu da ćeza ovogodišnje opšte izbore u ambasadama i konzulatima bitiorganizovano glasanje, kao što je bilo i za opšte izbore 2010.godine.

"Da bi se organizovalo glasanje u inostranstvu,potrebno je da se prijavi minimum 50 birača, jer se u drugimslučajevima to ne isplati raditi", objasnio je Mikić.

Predsjednik CIK-a naveo je da je glasanje u inostranstvu2010. godine organizovano na četiri lokacije u NJemačkoj - ambasadiu Berlinu i konzulatima u Minhenu, Štutgartu i Frankfurtu, te uŠvedskoj, Danskoj i Austriji.

"Pretpostavljam da bibarem u tim zemljama opet moglo biti organizovano glasanje udiplomatsko-konzularnim predstavništvima, ali postoji očekivanje dai u nekim drugim zemljama ima interesa za ovaj vid glasanja",dodao je Mikić.

Mikić je rekao da su CIK i Ministarstvoinostranih poslova BiH formirali radnu grupu koja razmatra ipribavlja određene podatke o eventualnim mogućnostima organizovanjaglasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu.

Prema njegovim riječima, u očekivanju da Parlamentarnaskupština BiH usvoji eventualne izmjene i dopune Izbornog zakona,CIK je nešto kasnije nego što bi to inače uradio krenuo sadonošenjem podzakonskih akata potrebnih za provođenje izbora.

"Taj posao ćemo sigurno završiti do dana raspisivanjaizbora, 15. maja. Radi se o postojećim podzakonskim aktima -pravilnicima, uputstvima, instrukcijama - u koje se unose određenenovine potrebne za provođenje oktobarskih izbora", objasnio jeMikić.

On je napomenuo da je izbor štamparije u kojoj ćebiti štampani glasački listići pitanje javnih nabavki.

"Nekesmo radnje morali započeti prije raspisivanja izbora kao što jemeđunarodni tender za štampanje i pakovanje glasačkih listićakoji je otvoren do 5. maja, kada će biti otvorene ponude i nakončega će tenderska komisija CIK-a sačiniti zapisnik i predložitiCIK-u najpovoljnijeg ponuđača", dodao je Mikić.

On jenaveo da je je više od 17 subjekata uzelo tendersku dokumentaciju ida su neke ponude već stigle.

"Neki tenderi su većzavršeni, kao za nabavku sitnog inventara i informatičke opreme,ali to su sve manji novčani iznosi. Štampanje glasačkih listića,uz plaćanje članova biračkih odbora, najveće su stavke u budžetuza izbore", rekao je Mikić.

Predsjednik CIK-a najavioje da će uskoro biti raspisan konkurs za angažovanje po ugovoru odjelu određenog broja ljudi, što je redovna praksa za svake izbore.

Izbornim zakonom BiH definisano je da se izbori održavajuprve sedmice u oktobru u izbornoj godini, ukoliko se taj dan nepoklapa sa vjerskim praznikom.

Ove godine prve nedjelje u oktobruobilježava se Kurban bajram, zbog čega je održavanje izborapomjereno za narednu nedjelju.

Komentari / 0

Ostavite komentar