Izraditi "Bijelu knjigu pravosuđa"

S ciljem rasterećenja pravosuđa, potrebno je da Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH, u saradnji sa
predsjednicima sudova, izradi "Bijelu knjigu pravosuđa", koja će identifikovati postojeće probleme i odrediti oblasti legislative u kojima je potrebno intervenisati, zaključak je 10. konferencije predsjednika sudova u BiH.

Bosna i Hercegovina 25.04.2012 | 09:38
Izraditi "Bijelu knjigu pravosuđa"

U saopštenju VSTS-a BiH navodi se da je na današnjoj konferenciji predsjednika sudova u BiH u Sarajevu zaključeno i da je "Bijelu knjigu pravosuđa" potrebno predstaviti u okviru procesa strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU.

Na konfernciji u Sarajevu predsjednici sudova su ukazali na potrebu da VSTS BiH nakon detaljnih analiza ostvarivanja planova rješavanja predmeta u sudovima definiše i usvoji mjere koje će se preduzimati u odnosu na one sudove i predsjednike sudova koji ne ispunjavaju obaveze predviđene planovima.

Učesnici konferencije su ukazali i na potrebu intenziviranja komunikacije VSTS-a BiH sa predstavnicima međunarodne zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti, te potrebi predstavljanja planova i rezultata
rada sudova na polugodišnjem nivou, s ciljem afirmacije postignutih rezultata rada i dostignutog stepena nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Predsjednici sudova su naglasili da su podaci evidentirani u Sistemu za automatsku obradu predmeta u sudovima /CMS/ jedini zvanični i relevantni podaci o radu sudova.

U zaključcima je istaknuta neophodnost da VSTS BiH i sudovi zajednički nastave preduzimati kontinuirane aktivnosti s ciljem smanjenja broja neriješenih nekomunalnih predmeta u pravosuđu, odnosno smanjenja prosječnog trajanja predmeta, te se posebno fokusirati na intenziviranje rješavanja predmeta starijih od tri i više godina.

Ukazano je na potrebu intenziviranja rada na radnim sporovima i stečajnim predmetima, te da se kod uzimanja u rad poštuje kriterijum starosti inicijalnog akta.

Potrebno je da VSTS pristupi realizaciji zaključaka usvojenih na sastancima sa predsjednicima sudova, predsjednicima privrednih odjeljenja, sudijama i stečajnim upravnicima održanim 21. marta, a koji
se odnose na izradu akcionih planova rješavanja svakog stečajnog predmeta posebno i planova rješavanja predmeta proizašlih iz stečajnih postupaka, te revidirati normu za stečajne predmete.

S ciljem unapređenja kvaliteta i ujednačavanja sudske prakse, navodi se u zaključcima sa konferencije, preporučuje se da sudije u većoj  mjeri koriste Bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju.

Desetu konfernciju predsjednika sudova u BiH u Sarajevu, čiji je fokus bio usmjeren na izvještaj o radu sudova sa posebnim osvrtom na stečajne postupke i radne sporove te kvalitet rada sudova, organizovao je VSTS BiH.

Predsjednik VSTS-a BiH Milorad Novković se u uvodnom izlaganju osvrnuo na rad VSTS-a u protekloj godini i istakao važnost razgovora o temama koje su bile na dnevnom redu konferencije.

Novković Je posebno zahvalio predsjednicima sudova na uloženim naporima i zalaganju za uspostavljanje efikasnog pravosuđa.


Komentari / 0

Ostavite komentar