Mišljenje sa rezervom Fondu za dječiju zaštitu Srpske

Glavna služba za reviziju Republike Srpske, nakon finansijske revizije za 2012.

Republika Srpska 26.04.2013 | 14:15
Mišljenje sa rezervom Fondu za dječiju zaštitu Srpske
Glavna služba za reviziju Republike Srpske, nakon finansijske revizije za 2012. godinu, dala je mišljenje sa rezervom Javnom fondu za dječiju zaštitu Srpske zbog neusklađenosti rashoda sa rebalansom finansijskog plana.Revizori su utvrdili da je Fond u toku prošle godine ostvario rashode i izdatke u ukupnom iznosu 58.199.183 KM, što je za dva odsto više u odnosu na odobreni rebalans plana. "Stvorene i iskazane obaveze Fonda veće su od raspoloživog budžetskog okvira za 934.837 KM, što nije u skladu sa članom 39 Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske", saopšteno je iz Glavne službe za reviziju Srpske. U saopštenju se navodi da su prihodi od doprinosa i dodatna sredstva ostvarena na teret budžeta Republike po osnovu transfera od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite očigledno bili manji od nastalih rashoda, što je uticalo na to da Fond iskaže budžetski deficit od 934.837 KM i negativan finansijski rezultat u bilansu uspjeha od 1.378.769 KM. Iz Glavne službe za reviziju ističu da je Fond iz tekućih budžetskih sredstva i sredstava finansiranja morao da izvrši i finansiranje deficita iz ranijeg perioda i otplatu dugova u ukupnom iznosu 3.478.948 KM, što je više za 19 odsto od rebalansom odobrenog plana. Revizori su rukovodstvu Fonda dali devet preporuka, te skrenuli pažnju na neusaglašenost Zakona o dječijoj zaštiti sa Zakonom o sistemu javnih službi i Zakonom o republičkoj upravi, što je nepovoljno uticalo na status Fonda kao javne ustanove, na potrebu jasnijeg definisanja pojma organa upravljanja i njihovih nadležnosti i ovlašćenja, definisanja unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta, vrednovanja rezultata rada i nagrađivanja zaposlenih, vršenje nadzora od nadležnog ministarstva i utvrđivanje prava iz oblasti dječije zaštite.    

Komentari / 0

Ostavite komentar