Postignut sporazum

Predstavnici Vlade i Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) potpisali su danas sporazum na osnovu koga će Vlada obezbijediti 9.

Republika Srpska 06.04.2012 | 18:22
Postignut sporazum
Predstavnici Vlade i Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) potpisali su danas sporazum na osnovu koga će Vlada obezbijediti 9.088.000 KM za lica koja su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIO dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na ranije važeće propise kada je riječ o novčanim primanjima.Na osnovu Sporazuma o razumijevanju i saradnji, za borce mlađe od 60 godina sa ostvarenim pravom na starosnu penziju biće doznačen iznos od 2.866.776 KM (ekvivalentno mjesečnom boračkom dodatku), za borce korisnike invalidskih penzija iznos od 3.839.915 KM (ekvivalentno mjesečnom boračkom dodatku) i za socijalno najugroženije korisnike porodične penzije iza umrlih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata iznos od 2.331.362 KM. U Sporazumu se, između ostalog, navodi da će, ako se nakon analize pokaže kao neophodno, za ostvarivanje ciljeva za socijalno najugroženije korisnike porodične penzije iza umrlih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata biti angažovana i dva miliona KM planirana na budžetskoj poziciji - podsticaj zapošljavanju boračkih kategorija. Sporazumom, postignutim na sastanku u Slatini kod Laktaša, definisano je da isplata ukupnog iznosa bude izvršena čim budu stvorene zakonske pretpostavke za to. Navedeno je da samo u dijelu koji se odnosi na isplatu mjesečnog boračkog dodatka budu izvršene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, i to po hitnom postupku, na način da isplata mjesečnog boračkog dodatka bude obezbijeđena borcima od prve do pete kategorije, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Na taj način će biti stvorene zakonske pretpostavke da poslije usvajanja ovih izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca sa njima bude usklađena i Uredba Vlade kojom se bliže uređuje ovo pitanje. Sporazumom je definisano da početkom svake kalendarske godine bude sačinjen presjek stanja broja korisnika boračkog dodatka da bi se utvrdio broj lica koja imaju pravo na ovu vrstu naknade, s tim da se isplata za lice koje stekne pravo na ovaj dodatak vrši od naredne kalendarske godine, u odnosu na godinu kada je to lice navršilo 60 godina. Sporazum, takođe, definiše da po hitnom postupku bude donesen zakon o reviziji invalidskih penzija, radi sprečavanja zloupotrebe prava. Potpisnici su se obavezali da nastave saradnju mimo sporazuma u namjeri da kooordinisanim aktivnostima, pravovremenim i međusobnim informisanjem i usaglašenim djelovanjem doprinesu rješavanju ostalih relevantnih pitanja koja se tiču unapređenja materijalnog položaja boraca i članova porodica poginulih boraca, što uključuje i pitanja posebnog staža (učešća u ratu), a što će biti regulisano posebnim protokolom koji će biti naknadno potpisan. Sporazum su u ime Vlade Srpske potpisali premijer Aleksandar Džombić, potpredsjednici Vlade Anton Kasipović i Džerard Selman i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, a u ime Boračke organizacije predsjednik BORS-a Pantelija Ćurguz i predsjednik Predsjedništva BORS-a Dražan Perendija.