Popis od 1. do 15. oktobra

Savjet ministara BiH utvrdio je danas Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.

Republika Srpska 23.01.2013 | 11:33
 Popis od 1. do 15. oktobra
Savjet ministara BiH utvrdio je danas Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, kojim se popis pomjera za šest mjeseci i biće održan od 1. do 15. oktobra prema stanju na dan 30. septembra u ponoć, što se smatra referentnim datumom popisa. Iz Savjeta ministara saopšteno će Prijedlog zakona, koji je pripremila Agencija za statistiku BiH, biti upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u BiH u kojoj se navodi da je tokom provođenje Akcionog plana za rješavanje problema Roma od 2009. do 2011. godine za stambeno zbrinjavanje Roma izdvojeno 9.935.405 KM, a trenutno je u fazi realizacija sredstava iz 2012. godine u iznosu od 2.150.000 KM. U 30 opština u BiH izgrađeno je 156 stambenih jedinica, sanirana je 191 stambena jedinica, a 210 romskih porodica koristi rekonstruisanu infrastrukturu /vodovod, kanalizacija, električna energija/. Sredstva iz 2012. godina biće iskorištena za izgradnju i rekonstrukciju oko 70 stambenih jedinica i izgradnju infrastrukturnih objekata. U periodu 2009–2010. godine za zapošljavanje Roma izdvojeno je 1,5 miliona KM, ukupno je zaposleno 212 Roma evidentiranih u zajednicama za zapošljavanje, a sredstvima iz 2012. godine u iznosu od 710.000 KM planirano je zapošljavanje još 90 Roma. Za zdravstvenu zaštitu Roma u periodu 2009–2012. godine izdvojeno je 545.000 KM. Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da najkasnije do marta pripremi revidirani akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, s ugrađenim preporukama Međunarodnog upravnog komiteta Dekade za inkluziju Roma 2005–2015. godine i usklađenu sa Strategijom socijalnog uključivanja EU do 2020. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da kod nosioca budžeta putem postojećih institucionalnih kapaciteta i Odbora za Rome, inicira aktivnosti radi obezbjeđenja potrebnih sredstava za provođenje revidiranog akcionog plana za rješavanje problema Roma. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u saradnji s Odborom za Rome pripremi prijedlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za Rome u skladu s postojećom praksom članica Dekade. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH razmotriće mogućnost realizacije inicijative da u sljedećem periodu obezbijedi zapošljavanje jednog lica romske nacionalnosti koje će, osim ostalog, koordinisati rad romskih organizacija i pružati podršku u radu Odbora za Rome BiH.