Ministarstvo prosvjete bez prolazne ocjene

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dobilo prolaznu ocjenu revizora za rad u prošloj godini.

Republika Srpska 17.07.2014 | 08:59
Ministarstvo prosvjete bez prolazne ocjene

Zbog brojnih propusta, prekoračenja budžeta i kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH ovaj resor dobio je mišljenje s rezervom, uz skretanje pažnje.

Više od dozvoljenog trošile su i pojedine organizacione jedinice u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno škole, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS.

Prekoračenja odobrenog budžeta za 2013. godinu iskazana su kod rashoda za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih za 1.166.321 KM ili 16 odsto, rashoda po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga za 59.403 KM ili za jedan odsto, troškova po osnovu putovanja i smještaja za 28.738 KM ili za pet odsto, rashoda za stručne usluge za 33.684 KM ili četiri odsto i izdataka za otplatu dugova za 592.587 KM ili za čak 390 posto.

Sredstva za finansiranje rashoda i izdataka iskazanih iznad rebalansom budžeta utvrđenih sredstava osigurana su izvršenim realokacijama koje su provedene u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za 2013. godinu.

Revizijom je utvrđeno da nisu evidentirani rashodi i izdaci u iznosu od 1.642.150 KM (naknade toškova ličnih primanja 354.088 KM i rashodi po osnovu robe i usluga 1.288.062 KM).

Osim navedenog iznosa neevidentiranih rashoda i izdataka, izvršenje budžeta za 2013. je manje iskazano i za 3.689.697 KM po osnovu obaveza za plaće i naknade iz 2012. godine a koje su izmirene u 2013.

Kod većeg broja institucija u nadležnosti Ministarstva izvještaji o izvršenom popisu imovine i obaveza ne sadrže pregled svih stanja, a pojedine osnovne škole nisu ispostavile ni fakture na ime izdatog prostora u zakup.

Revizija je utvrdila i da je Upravni odbor Univerziteta u Istočnom Sarajevu  27. decembra 2013. donio Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 12 miliona KM, što nije u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS, kojim je propisano da odluku o zaduženju može donijeti Narodna skupština. Kreditna sredstva su planirana za kupovinu Studentskog doma na Palama.


Izvor: BUKA

Komentari / 0

Ostavite komentar