Ko će i koliko imati za reprezentaciju

Smanjuje se godišnji limit reprezentacije za sve institucije, s tim da se pravilnik ne odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH.

Republika Srpska 22.03.2014 | 07:50
Ko će i koliko imati za reprezentaciju
Smanjuje se godišnji limit reprezentacije za sve institucije, s tim da se pravilnik ne odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH.Pravilnik za reprezentaciju ne odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH, a Pravilnik o korištenju službenih telefona ne primjenjuje za Ministarstvo spoljnih poslova BiH, Ministarstvo odbrane uključujući i Oružane snage BiH i Obavještajno – bezbjednosnu agenciju BiH Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju, koji je usvojio Savjet ministara BiH, a koji će se primjenjivati od 1. januara 2015. godine za 1.104.572 KM smanjuje se godišnji limit reprezentacije za sve institucije, s tim da se pravilnik ne odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH. Prema Pravilniku koji je u posjedu magazina BUKA pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju imaju članovi Predsjedništva BiH i Savjeta ministara BiH, zamjenici ministara, rukovodioci (direktori), zamjenici i pomoćnici rukovodilaca te sekretari institucija BiH, članovi kolegijalnih organa koji rukovode institucijama BiH, šefovi kabineta članova Predsjedništva i Savjeta ministara BiH, zamjenika ministara i rukovodilaca institucija BiH, te ambasadori, šefovi misija i generalni konzuli. Navedeno je da, rukovodioci institucija BiH, mogu i drugim zaposlenim u njima dodijeliti pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju što se reguliše internim aktom koje sve institucije BiH trebaju donijeti do 31. decembra 2014. godine. BUKA donosi pregled godišnjeg limita za reprezentaciju po institucijama BiH: - najveću od 500.000 KM imat će Ministarstvo spoljnih poslova BiH, potom Ministarstvo odbrane uključujući i Oružane snage BiH – 330.000 KM, te Predsjedništvo BiH – 150.000 KM. Generalni sekretarijat Savjeta ministara uključujući i kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara imat će na raspolaganju godišnju reprezentaciju od 90.000 KM, a po 60.000 KM će na raspolaganju biti ministarstvima spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, komunikacija i transporta, ljudskih prava i izbjeglica, pravde i bezbjednosti, civilnih poslova, kao i Obavještajno bezbjednosnoj agenciji BiH. Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Graničnoj policiji BiH pripada po 35.000 KM godišnje reprezentacije, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH 30.000 KM, Direkciji za evropske integracije 25.000 KM, a Sudu BiH, Tužilaštvu BiH i Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) po 20.000 KM. Značajnije stavke za reprezentaciju namijenjene su i za Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK)  Službu za poslove sa strancima – po 15.000 KM, te Ustavni sud BiH,  Direkciju za civilno vazduhoplovstvo BiH, Centar za uklanjanje mina BiH, Centralnu izbornu komisiju BiH i Kancelariju za reviziju institucija BiH kojim će godišnje za reprezentaciju biti na raspolaganju iznos od po 10.000 KM. Usvajanjem Pravilnika o korištenju službenih telefona bit će ostvarene uštede u budžetu institucija BiH od oko 700.000 KM. Primjenom Pravilnika naime, značajno se smanjuje broj zaposlenika i državnih službenika koji će koristiti službene mobilne telefone, te će biti smanjeni maksimalni iznosi za korištenje fiksnih telefona u institucijama BiH. Dokumentom koji je u posjedu magazina BUKA utvrđuje se da će maksimalni godišnji iznos za korištenje službenih fiksnih telefona najveći biti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH – 500.000 KM. Granična policija za te namjene moći će potrošiti 200.000 KM, a SIPA 180.000 KM. Godišnji iznos od 70.000 KM za službene fiksne telefone bit će na raspolaganju Predsjedništtvu BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, dok će po 50.000 KM moći potrošiti ministarstva: finansija i trezora, spoljne trgovine i ekonosmskih odnosa, komunikacija i transporta, ljudskih prava i izbjeglica, pravde, bezbjednosti, civilnih poslova, kao i Služba za poslove sa strancima BiH. Za službene fiksne telefone godišnje IDDEEA će moći potrošiti 40.000 KM, Sud i Tužilaštvo BiH, Centar za uklanjanje mina BiH, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku BiH po 30.000 KM, a Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH 25.000 KM. Sve ostale institucije BiH sa preko 50 zaposlenih mogu godišnje za ove namjene utrošiti do 20.000 KM, one od 20 do 50 zaposlenih iznos do 10.000 KM, a institucije BiH sa manje od 20 zaposlenih do 5.000 KM godišnje. Pravilnik se ne primjenjuje za Ministarstvo spoljnih poslova BiH, Ministarstvo odbrane uključujući i Oružane snage BiH i Obavještajno – bezbjednosnu agenciju BiH koje će troškove za korištenje mobilnih i službenih telefona regulisati internim aktima uz prethodnu suglasnost Savjeta ministara BiH. Shodno Pravilniku o korištenju službenih telefona članovi Predsjedništva i Savjeta ministara imat će mjesečni limit na troškove mobilnih telefona od 500 KM (godišnje 6.000 KM), zamjenici ministara, generalni revizor i njegovi zamjenici, rukovodioci institucija, članovi kolegijalnog organa koji rukovodi institucijom, predsjednici Ustavnog i Suda BiH te glavni tužilac Tužilaštva BiH do 200 KM mjesečno (4.000 KM godišnje). Po 150 KM mjesečnog prava na mobilne telefone (1.800 KM godišnje) utvrđuje se za: sekretare ministarstava, rukovodioce službi za protokolarne poslove u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara i Predsjedništvu BiH, a do 100 KM (1.200 KM godišnje) za zamjenike rukovodilaca, šefove kabineta članova Predsjedništva i Savjeta ministara BiH, te pomoćnike ministara BiH. Šefovi kabineta zamjenika ministara, pomoćnici rukovodilaca i osobe u rangu pomoćnika rukovodilaca institucija kao i njihovi sekretari za troškove mobilnih telefona imat će na raspolaganju mjesečno do 80 KM (960 KM godišnje), a savjetnici članova Predsjedništva i Savjeta ministara BiH, zamjenika ministara i šefovi kabineta u institucijama BiH do 60 KM mjesečno (720 KM godišnje). Za tehničke sekretare rukovodilaca institucija i njihove vozače predviđen je mjesečni iznos za službene mobitele do 30 KM (360 KM godišnje), a inspektore, vozače – kurire do 20 KM (240 KM godišnje). Donošenjem Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH bit će izbjegnuta različita i proizvoljna rješenja institucija BiH koja su postojala u prethodnom razdoblju. Primjenom ovog pravilnika smanjit će vozni park za oko 100 službenih vozila koja se koriste u institucijama BiH, odnosno ostvarit će se budžetska ušteda od oko 900.000 KM na godišnjem nivou. Korištenje službenih vozila visoke klase čija je nabavna cijena do 130.000 KM imat će pravo članovi Predsjedništva i predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Za ministre u Savjetu ministara, te predsjednika Ustavnog suda, Suda BiH i glavnog tužioca Tužilaštva BiH predviđena su vozila više srednje klase čija je nabavna cijena do 100.000 KM. Pravo na službena vozila srednje klase čija nabavna cijena ne smije biti veća od 50.000 KM imaju direktor, zamjenik direktora, te glavni inspektor Obavještajno bezbjednosne agencije (OBA), zamjenici ministra u Savjetu ministara, rukovodioci institucija kao i sekretari ministarstava i generalni sekretar Predsjedništva BiH. Vozilo niže srednje klase čija nabavna cijena ne smije preći iznos od 40.000 KM predviđena je za zamjenike i pomoćnike rukovodilaca institucija BiH imenovanih od Savjeta ministara BiH na mandatni period. Pravo na korištenje službenih vozila niže klase, odnosno onih čija nabavna cijena ne smije biti veća od 25.000 KM imat će svi "ostali" zaposlenici kojima rukovodioci institucija dodjele ovo pravo na osnovu internog akta koji je utvrđen na njenom nivou. Iznosi nabavne cijene službenih vozila, uključuju i dodatnu opremu. Pravilnikom je navedeno kako se nabavka službenih vozila provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH uz obavezne kriterije: garancija za minimalno period od četiri godine i plan održavanja koji uključuje troškove redovnih servisa u periodu važenja garancije, a minimalno za 120.000 pređenih kilometara. Donošenjem seta pravilnika s ciljem sistemskog uređenja Savjet ministara BiH procjenjuje da će ostvarivanja budžetskih ušteda biti od oko 2,7 miliona KM na godišnjem nivou, u oblastima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama BiH, službenih telefona i sredstava reprezentacije.

Komentari / 0

Ostavite komentar