Pad ukupne aktive

Stanje ukupne aktive/pasive sektora ostalih finansijskih institucija u BiH u junu je iznosilo 3,68 milijardi KM i u poređenju sa stanjem u junu prošle godine manje je za 50,9 miliona KM ili 1,37 odsto, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Republika Srpska 07.11.2013 | 14:09
Pad ukupne aktive
Stanje ukupne aktive/pasive sektora ostalih finansijskih institucija u BiH u junu je iznosilo 3,68 milijardi KM i u poređenju sa stanjem u junu prošle godine manje je za 50,9 miliona KM ili 1,37 odsto, saopšteno je iz Centralne banke BiH. Ovogodišnje junsko stanje ukupne aktive/pasive ovog sektora manje je za 34,9 miliona KM ili 0,9 odsto u poređenju sa krajem 2012. godine. Centralna banka BiH objavila je konsolidovane statističke podatke za sektor ostalih finansijskih institucija, koji uključuje nebankarske finansijske institucije koje se bave finansijskim posredovanjem i pomažu funkcionisanju različitih segmenata finansijskog sistema. Najveće učešće u aktivi ukupnog sektora ostalih finansijskih institucija imaju osiguravajuća društva sa aktivom od 1,27 milijardi KM, odnosno sa učešćem od 34,6 odsto, zatim slijede lizing kompanije sa 856,8 miliona KM i 23,3 odsto, investicioni fondovi sa 792,5 miliona KM ili 21,5 odsto, mikrokreditne institucije sa 737,7 miliona KM ili 20 odsto, a preostalih 21,7 miliona KM ili 0,6 odsto se odnosi na brokerske kuće i berze u BiH. Nepovoljni ekonomski trendovi izazvani ekonomskom krizom, kao i statusne promjene institucija ovog sektora, uticali su na smanjenje ovog sektora za 34 odsto u odnosu na 2008. godinu. U prvoj polovini ove godine jedino je kod osiguravajućih društava zabilježen rast aktive od 46,1 milion KM ili za 3,8 odsto, dok je kod lizing društava zabilježen pad od 54,9 miliona KM ili za 6,2 odsto, kod investicionih fondova 18,7 miliona KM ili 2,3 odsto, kod mikrokreditnih organizacija 7,9 miliona KM ili jedan odsto, dok se aktiva brokerskih kuća i berzi zadržala na približno istom nivou kao na kraju 2012. godine. Statistika sektora ostalih finansijskih nebankarskih institucija, koju kompiluje i publikuje Centralna banka BiH, proizvodi harmonizovane podatake o stanju i strukturi sredstava i obaveza institucionalnih jedinica navedenog sektora za nivo BiH na polugodišnjoj osnovi, u skladu sa metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/. Provjeren kvalitet statistike sektora ostalih finansijskih institucija obezbijedio je mjesto BiH, zajedno sa drugih 40 zemalja članica, u godišnjoj publikaciji MMF-a "Internešnel fajnanšl statistiks" od 2011. godine. Na kraju juna 103 institucije sektora ostalih finansijskih institucija iz BiH bile su uključene u redovnu statistiku koju objavljuje Centralna banka BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar