Budžet Srpske: Potrošeno 100 miliona KM više!

Glavna služba ze reviziju javnog sektora Republike Srpske izrazila je mišljenje sa rezervom na Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj 24.08.2013 | 09:40

Glavna služba ze reviziju javnog sektora Republike Srpske izrazila je mišljenje sa rezervom na Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske za 2012. godinu. Ključni razlozi za kvalifikovano mišljenje odnose se na stvaranje obaveza iznad zakonom odobrenog budžeta za 2012. godinu od oko 85 miliona KM, zbog čega je stvarno izvršenje republičkog budžeta bilo veće za 4,7 odsto od rebalansom odobrenih sredstava, saopšteno je iz Glavne službe za reviziju. Ovo, kao i činjenica da za pokriće obaveza stvorenih u 2011. godini u iznosu od 16,7 miliona KM, za čije pokriće budžetska sredstva nisu obezbijeđena ni u budžetu za 2012. godinu, dovodi do zaključka da je ukupna budžetska potrošnja, zaključno sa 2012. godinom, za više od 100 miliona KM premašila ukupno raspoloživa sredstva. To u značajnoj mjeri negativno utiče i na izvršenje budžetskih obaveza u toku 2013. godine. Prema revizorskim nalazima, javne nabavke u toku 2012. godine, najmanje u iznosu od 16 miliona KM, nisu provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Pojedini budžetski korisnici zapošljavali su državne službenike i namještenike na način koji u potpunosti nije usklađen sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Zakona o radu, navodi se u saopštenju. Identifikovani su i slučajevi isplaćivanja naknada državnim službenicima za posebne rezultate u radu, najmanje u iznosu od 117.000 KM, suprotno i pravilima iz Zakona o platama u organima uprave Republike Srpske. Glavna služba navodi da popis imovine i obaveza na dan 31. decembra 2012. godine nije u potpunosti proveden u skladu sa važećom regulativom, dok evidencije poslovnih promjena u potpunosti nisu vršene prema odredbama Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova. Utvrđivanje prava, kao i isplata budžetskih sredstava po osnovu grantova i subvencija djelimično su vršeni suprotno odredbama Zakona o izvršenju budžeta za prethodnu godinu, na šta je ukazala i nedavno okončana revizija učinka o temi "Upravljanje grantovima". Namjensko trošenje budžetskih sredstava, isplaćenih po osnovu subvencija i grantova, nije u potpunosti dokumentovano i opravdano od korisnika tih sredstava, navode u Glavnoj službi za reviziju. Revizijom Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeni su i određeni propusti u funkcionisanju sistema internih kontrola, kao i pogrešna klasifikacija rashoda perioda, pogrešno vrednovanje i bilansiranje pojedinih pozicija finansijske i nefinansijske imovine i neprovođenje dijela revizorskih preporuka datih tokom prethodne finansijske revizije. Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2012. godinu upućen je poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na razmatranje na nekom od redovnih jesenjih zasjedanja.  

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE
Name

Chris

23.08.2013 21:19

Ma imamo mi para, to je kao u Norveskoj, svi kradu pa i dalje se preliva budzet....

ODGOVORITE