Početkom septembra počinje kampanja za popis

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH počeće 1.

Republika Srpska 05.08.2013 | 09:00
Početkom septembra počinje kampanja za popis
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH počeće 1. oktobra u 9.00 časova, a biće završen 15. oktobra u 21.00 čas - ovlašteni popisivači će posjetiti sva domaćinstva od vrata do vrata i obavljati intervjue sa građanima.  Agencija za statistiku BiH, koja je od početka septembra najavila opsežniju kampanju o popisu, ističe da su u završnoj fazi priprema popisnica P1 i P2 i metodoloških dokumenata za štampu i kartografska dokumentacija. Završena je i logistička procedura, popisna dokumentacija za popisivanje građana BiH koji žive duže od 12 mjeseci u inostranstvu i definisan način popisivanja uz entitetsku liniju. U toku su aktivnosti na izradi aplikacija potrebnih za obradu podataka, izboru i imenovanju popisivača i instruktora opština i gradova, pripremi materijala za edukaciju popisnog osoblja, te štampanju i distribuciji popisnica i popisnih materijala. Poslovi koji predstoje Agenciji su obuka popisnog osoblja, štampa i distribucija popisnog materijala, priprema i realizacija informativne kampanje i priprema centralnog mjesta za doradu popisnih materijala. Prema trenutnoj procjeni i planu aktivnosti, osim zaposlenih u statističkim institucijama u BiH, na popisu stanovništva biće angažovano još 18.879 popisivača /plus dodatnih 20 odsto koji će biti uključeni u slučaju da neki odustanu. Popis će vršiti i 2.464 opštinska instruktora na terenu /plus dodatnih 20 odsto onih koji će biti angažovani u slučaju odustajanja/, 243 instruktora sa nivoa BiH u entiteta, te 250 do 300 spoljnih saradnika na pripremi i obradi materijala. Popisivanje će se vršiti svaki dan od 9.00 do 21.00 čas, i to u prisustvu najmanje jednog odraslog lica u domaćinstvu. Ako popisivač, u vrijeme popisivanja, ne zatekne u domaćinstvu lica obuhvaćena popisom, ostaviće im pisano obavještenje o vremenu ponovnog dolaska popisivača ili adresu i broj telefona nadležne popisne komisije koju lica treba da kontaktiraju najkasnije do 15. oktobra da bi bilo organizovalo njihovo popisivanje. Za popis stanovništva 2013. godine u BiH primjenjivaće se, u skladu sa međunarodnim statističkim standardima za definisanje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Dakle, period od jedne godine i duže, te namjera prisutnosti odsutnosti od najmanje jedne godine, osnovni su kriterijumi za uključivanje ili isključivanje lica iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja popisa. Građani BiH koji žive u inostranstvu duže od 12 mjeseci neće biti uključeni u ukupni broj stanovnika u BiH, jer su, prema istom konceptu, uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja. Oni će biti popisani posredstvom posebnog obrasca za inostranstva, a prikupljeni podaci biće obrađeni prema svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka. Pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i maternji jezik formulisana su i građani imaju potpunu slobodu izjašnjavanja. Popisivač nema pravo da sugeriše odgovore, tako da se građani mogu izjasniti onako kako žele. Popisivači će evidentirati sve odgovore, a statističke institucije će im dodijeliti šifre i unijeti u bazu podataka. Cilj popisa je da se ustanovi broj stanovnika za cijelu BiH, kao i po svim teritorijalnim nivoima - naseljima, opštinama, gradovima, kantonima i entitetima, njihova demografska, etnička, obrazovna, ekonomska, migraciona i druga obilježja, broj domaćinstava, porodica i njihove karakteristike i podaci o stambenom fondu i njegovim karakteristikama. Popis i popisni podaci potrebni su za stvaranje realne slike o društveno–ekonomskoj situaciji u BiH, da budu osnova vladama svih nivoa za planiranje razvoja kako zemlje, tako i svake regije i lokalne zajednice, da olakšaju domaćim i stranim kompanijama da planiraju razvoj i investicije i da olakšaju rad naučnoj i akademskoj zajednici, navodi se u materijalu Agencije. Popis je, takođe, i pozitivan korak na putu evropskih integracija i korištenja sredstava iz IPA fondova, a prikupljeni podaci biće međunarodno priznati i uporedivi sa podacima drugih zemalja, te omogućiti bolju ocjenu vlastitih rezultata. Nakon popisa u BiH će se znati kakva je situacija u obrazovnom sistemu, u segmentu zapošljavanja, kakve su mogućnosti o pitanju stambene izgradnje, kakav je stepen tehnološkog razvoja u zemlji, koliko ima nepismenih, koliko pismenih i kojeg stepena obrazovanja. Biće poznato i da li je poljoprivreda značajan segment privrede ekonomije BiH, kakva je situacija po pitanju migracije stanovništva u BiH, koji su osnovni izvori sredstava za život građana BiH, te mnoštvo drugih tačnih i objektivnih podataka. Preliminarni rezultati popisa biće objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja, a objaviće se podaci o broju popisanih osoba, stanova i domaćinstava, kao i broj domaćinstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Popisivanje počinje 1. oktobra u 9.00 časova ujutro, a završava se 15. oktobra. Rezultati popisa, određeni jedinstvenim programom za obradu podataka, biće objavljeni u periodu od 1. jula 2014. do 1. jula 2016. godine. Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne zemlje kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima, te najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu zemlje. U Agenciji za statistiku BiH ističu da je popis ključni element za ekonomski razvoj zemlje, kao i njen napredak na putu ka evropskim integracijama.

Komentari / 0

Ostavite komentar