Ово су мјере Владе Републике Српске за подршку привреди

Влада Републике Српске, односно Републички штаб за ванредне ситуације, од прве појаве вируса корона, поред бриге за здравље становништва, које је приви приоритет у овој ситуацији, посебну бригу је посветила анализи стања у привреди, с акцентом на оне дјелатности које су директно погођене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације, саопштено је из Владе РС.

Република Српска 08.04.2020 | 13:17
Ово су мјере Владе Републике Српске за подршку привреди

Преносимо саопштење у цијелости: 

Влада Републике Српске, односно Републички штаб за ванредне ситуације, од прве појаве вируса корона, поред бриге за здравље становништва, које је приви приоритет у овој ситуацији, посебну бригу је посветила анализи стања у привреди, с акцентом на оне дјелатности које су директно погођене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације.

С тим у вези, Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели:

•      Одлуку о хитној исплати поврата пореза и доприноса за повећање плата у 2019. години;

•      Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (Службени гласник Републике Српске, број: 28/20, објављена 27.3.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), за привредне субјекте (правна и физичка лица) који усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању (о чему привредни субјекти подносе Пореској управи писмену изјаву), којом су:

•      Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину, које доспијевају за плаћање до 31.3.2020. године, привремено одгођене до 30.6.2020. године.

•      Обавезе по основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, која доспијева за плаћање 31.3.2020. године, привремено одгођене до 30.6.2020. године.

•      Одлуку о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца ("Службени гласник Републике Српске", број: 28/20, објављена 27.3.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), правним лицима и предузетницима, којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, који упуте захтјев директно или путем финансијског посредника Инвестиционо-развојој банци Републике Српске а.д. Бањалука.

•      Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године ("Службени гласник Републике Српске", број: 32/20, објављена 6. 4.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), а које ће бити измирене из средстава Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона. Наведене обавезе се односе на плате радника запослених код послодаваца (правних лица и предузетника) који су престали с пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширењу вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен рад. Према списку дјелатности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, укупан број запослених који не раде због одлуке кризног штаба је 41.438, док укупне обавезе за порезе и доприносе износе: 18.705.181 КМ, од чега су доприноси: 17.555.949 КМ, а порез на доходак: 1.149.232 КМ.

те:

•      Закључак о остваривању права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину.

•      Закључак о раду царинских служби, којим се тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да организује рад царинских служби од 00 до 24 часа, у циљу несметаног протока робе.

•      Закључак о необрачунавању затезних камата, којим се препоручује Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и ИПТВ, да приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате.

•      Закључак о одгађању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2020. годину за три мјесеца од дана доспијећа уговорне обавезе.

•      Закључак о преусмјеравању кредитних средстава ИФАД по Пројекту унапређења конкурентности у руралном подручју за финансирање сјеменских пакета за потребе малих пољопривредних газдинстава.

•      Закључак о брисању 5.373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу ИФАД кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске Владе из 2000. године и ЕУ ПХАРЕ кредитних средстава из 1998. године.

•      Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској и то: домаћег хибрида кукуруза, домаћих сорти стрних жита, домаћег сјемена соје, домаћег сјемена крмних трава и травно-легуминозних смјеша, кромпира и других врста у износу од 50% малопродајне цијене.

Влада Републике Српске, у функцији скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, усвојила је нова правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/20, објављена 30.3.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена на 0,5%.

Поред тога, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је донио:

•      Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем ЦОВИД-19 ("Службени гласник Републике Српске", број: 27/20, објављена 24.3.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима банке који су директно или индиректно погођени негативним ефектима и

•      Одлуку о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем ЦОВИД-19 ("Службени гласник Републике Српске", број: 30/20, објављена 1.4.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима микрокредитних организација који су директно или индиректно погођени негативним ефектима.

На основу наведеног, Агенција за банкарство Републике Српске је 30.3.2020. године издала и саопштење за јавност, број: 01-515/20, којим појашњава донесене подзаконске прописе. Наведеним прописима је дефинисано да за вријеме трајања ванредне ситуације, односно ванредног стања, уколико буде проглашено од стране надлежних органа, банке, односно микрокредитне организације могу клијентима одобрити привремени мораторијум, најдуже до престанка наведеног стања. Овај мораторијум се одобрава с циљем како би банке, односно микрокредитне организације, у међувремену, у договору са својим клијентима имале времена да дефинишу најадекватније посебне мјере које ће одобрити клијентима.

Током наведеног мораторијума клијенти неће плаћати обавезе по основу главнице и камате која се обрачунава током тог периода, те ће банке, односно микрокредитне организације договорити с клијентима начин измирења тих обавеза у наредном периоду у зависности од могућности клијента за њихову отплату.

Привремени мораторијум се може одобрити на захтјев клијента. Током трајања привременог мораторијума, банке, односно микрокредитне организације ће договорити с клијентима које од посебних мјера дефинисаних подзаконским прописима Агенције могу да одобре клијентима, а кључно је да се дефинишу мјере које могу помоћи клијентима да у наредном периоду измирују своје обавезе према банци, односно микрокредитној организацији.

Агенција за банкарство Републике Српске у свом саопштењу посебно истиче да право на одобрење посебних мјера које банка, односно микрокредитна организација одобрава имају само клијенти чија је кредитна способност погоршана, односно чији су извори за отплату смањени и тиме им је онемогућено или ће бити онемогућено измиривање обавеза према банци, односно микрокредитној организацији, а због негативног утицаја изазваног пандемијом корона вируса.

Републички штаб за ванредне ситуације и Влада Републике Српске ће свакодневно наставити да анализирају стање у привреди, те доносе мјере које ће помоћи очувању сваког радног мјеста и сваког привредног субјекта у Републици Српској, којима је због корона вируса угрожено радно мјесто, односно пословање. С тим у вези, за наредни период припремамо сљедеће мјере:

•      Подршка Владе Републике Српске у висини најниже плате за април 2020. године, за све привредне субјекте у бруто износу, којима је забрањено обављање дјелатности, који су из објективних разлога обуставили рад или који раде са смањеним капацитетом, а нису отпуштали раднике. Према списку дјелатности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, укупан број запослених који не раде по разним основама у априлу 2020. године је 68.603 лица, док укупне обавезе за минималну бруто плату износе: 53.085.687 КМ.

•      Смањење непореских давања;

•      Подршка опоравку привреде кроз Фонд солидарности.

Према процјенама Завода за запошљавање Републике Српске, додатне обавезе Завода за запошљавање Републике Српске по основу накнаде за незапосленост по тренутно важећем Закону о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености за 2020. годину ће износити око 25 милиона КМ.

(БН)

Коментари / 40

Оставите коментар
Name

Јами

08.04.2020 13:28

Е то сте ви замрсили да незна нормалан цовјек дали мозе ста добити од вас или не . То це опет васи поклепати док овај мали сконта ста је писац хтио реци.У Брцком ми вец поднијели захтјев за поврат мартовске плате. Јесноставно ко није радио добија минималац и доприносе ко је ради 30% и здраво , од 10-ог поциње исплата да би могли и априлске плате дати

ОДГОВОРИТЕ
Name

Жглавак

08.04.2020 14:51

Свака част. Тако раде праги политичари, а не као ови из опозиције који само панику шире. Ово БН не смије објавити, а траже слободу мисли.

Name

Никола

08.04.2020 15:41

Човјече,хоћеш ли једном напокон прогледати својим очима или ћеш и даље носити црвене наочари режима!? Видиш да су кућу раскучили и да планирају тако наставити,само да се поново задуже! Појма они немају! Управо је нешто требало да се деси да прогледамо!?

Name

Ре Никола

08.04.2020 16:58

Крезубој маси је довољан минималац, висе им и не треба. Засто би се ти бринуо за њих?

Name

Никола

08.04.2020 13:31

Ништа вам не вјерујем док не објавите у Службеном гласнику! Тако сте нас преварили и за референдум,који нисте објавили у Службеном гласнику.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Ре Никола И остали

08.04.2020 14:33

Де шта сте се ухватили за гласник РС да Бореновиц није то поменуо неби ни знали да постоји тако несто. Ајте мало укључите мозак ако имате и њиме размишљајте а не увек тудјим.

Name

Логика

08.04.2020 14:45

Да бисте остварили ове бенефите уз сву потребну документацију обавезно доставити чланску картицу.

Name

ИРФО

08.04.2020 15:17

НЕМОЗЕ ЦРВЕНА БАНДА УКЉУЦИТ МОЗАК НЕМАГА .

Name

Ухх

08.04.2020 13:31

Јел објављено у слузбеном листу?

ОДГОВОРИТЕ
Name

Тамара

08.04.2020 13:34

Све ове мјере су пасивне, индиректне "опције". Оно сто фали јесте 95% главног посла који никада није ни обављен!

ОДГОВОРИТЕ
Name

потпуно

08.04.2020 13:38

исправне мјере, Влада у потпуности озбиљно приступа проблемима. Сад нека се јаве ови коментатори који све знају, а нити су привредници,пољопривредници,радници ,само нерадници који овде своје болесне фрустрације љеце

ОДГОВОРИТЕ
Name

ре

08.04.2020 14:04

Види се да појма немаш ни чему.

Name

Ре потпуно

08.04.2020 14:38

Тако је.Многи коментаришу,а ни текст нису прочитали.Све сами докони ботови и нерадници,који траже кинту од родтеља.А језик имају подугачак.

Name

Марко

08.04.2020 15:19

Ре потпуно...ста са домацинским пословањем приватних предузеца који немају кредита и који су радили све вријеме .. нпр. Превоз стампе на релацији Београд Бања Лука... губитак евидентан... нико га неце надокнадити јер је предузеце све вријеме радило... кредита нема јер је из оствареног прихода исао на троскове пословања... плате у бруту уредно измиривао... концесије од дрзаве добијају привелеговани .. који сада неце плацати ниста... порезе по заврсном ... сума .. вода .. цекају те у јуну.... са јос мањим приходима ...да се не зарацунавају затезне камате на рацуне градјана по основу електрицне енергије.. то не да је смијесно ... него се граници са лудилом... цега се особадјају градјани... и гдје смо сада... засто се све становнистви РС не ослободи плацања пореза на некретнине које нема ни данас у Хрватској цланици Еуро зоне... засто није сваком радно способном градјану на руке исплацено износ од доприноса који послодавци уплацују за бруто плате... да људи покрену потросњу ... а дрзава тим послодавцима у току од годину дана тај износ уплате ... да би послодавци то пребацили поново дрзави... то исто урадити и са људима који не раде... А ОВО СТО ЈЕ ПР3ДЛОЗЕНО ЈЕ ЗА ЛУДИЛО...

Name

Перо

08.04.2020 17:54

О лајало, само тако бит це која коска од газда

Name

Јоаким Лев

08.04.2020 13:39

Све силне одгоде плацања.Нигде помоци и потпуног ослобађања.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Скептик

08.04.2020 13:41

Јадно...

ОДГОВОРИТЕ
Name

Неком Рат неком Брат

08.04.2020 13:41

Има фирми које су биле пред распадом а појава короне и затварање граница и производње у другим дрзавама омогуцила да сада боље раде,као нпр Спектар Дринк који сада боље ради него пре короне.

ОДГОВОРИТЕ
Name

XXX

08.04.2020 13:42

Нигдје ни марке да дају

ОДГОВОРИТЕ
Name

Кики

08.04.2020 14:44

Нико се није сјетио незапослених лица, који су негдје могли неку дневницу зарадити, сад немају ништа, што се тим људима бар неда 100е?!

Name

РЕе Кики и XXX

08.04.2020 16:07

А и ти би хелицоптер манy,паре падају а нигдје не радим.Е јесте паметни беспосличари.Иди засиј башту,ради нешто,а не да чекаш да ти паре падају са неба,ботино беспослена.Марш.

Name

Гроф

08.04.2020 13:47

Све у свему велико ништа ,нема пара па отписи ово отписи оно , а да не прицамо о подстицају привреди.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Препоручује се

08.04.2020 14:25

"Необрачунавање камате свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској", дакле рачуни ће уредно стизати а ти се снађи откуд ћеш платити. Ја мислим да је то јадна мјера да не може бити јаднија.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Ре Препоручује се

08.04.2020 14:58

За Интернет имаш то је битно стоће ти за нешто друго. То ти је ифамилија и храна и пријатељи. А сто је тај Интернет добра ствар за фрусттриране да ту исту лијече.

Name

Ре Ре Препоруче се

08.04.2020 16:10

Тако је,за интернет има да лаје и просипа памет,а неби се потрудио да породицу нахрани,да посеје нешто.Овом злу се незна крај.Људи,треба се уозбиљити,а не водити политику.Морамо мислити једни на друге.

Name

Раде

08.04.2020 14:29

Зали бозе утросеног времена,овдје нигдје не писе дс се несто отписује...Теско нама кад ово све стигне на наплату.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Миро

08.04.2020 14:59

Пратим портал, јер ми је жена из РС. Ове мјере су смјешне ..., кад јих успоредим са мјерама у Словенији ... . Д.О.О.; држава субвенционира за три мјесеца 80% плаче и све доприносе Пензије; сви који имају пензију нижу од 700 ЕУР, држава даје помоч у висини 300 еур Студенти добивају 150 ЕУР ИТД

ОДГОВОРИТЕ
Name

питање

08.04.2020 15:23

и ово се зове подрска ПРИВРЕДИ????!!!

ОДГОВОРИТЕ
Name

Ре питање

08.04.2020 16:14

Дај предлог,паметњаковићу.Само се питам,колико вас паметњаковића би стало на чело,и преузело одговорност за све ово што се дешава,а не дешава се само нама,већ целом човечанству.Коико вас би било у стању да стоји иза одлука и потеза,да сви изађемо из овога на што безболнији начин.Најлакше је куцати по татстатури и крити се иза ницк-а.

Name

Ре питање

08.04.2020 17:11

Искрено, је ли ти стварно мислиш да су ови као спремни и "преузели одговорност" за ово стање. Суштина је испорука помоћи коју смо морали молити два дана након почетка и проценат који смо дужни издвојити ....

Name

Светозар

08.04.2020 17:17

Зна ли неко од ових сто дијеле паре да ми објасни колики је мој дио јер све је то у реду одгадјање плацања пореза,доприноса, камата за пар мјесеци али ста цу ја сутра, зато има ли неко паметан да казе колико добија пара онај ко је остао без посла зато сто није могао да ради због ове грипе

Name

Милојко

08.04.2020 16:11

Одгода плаћања, а за вријеме одгоде рад се свео на 20 %, а кад одгода прође све морам платити 100 %...Спас је у одјеви фирме, нас има петоро и нема друге.Хвала на свему али нам помоћи нема..

ОДГОВОРИТЕ
Name

минхаузен

08.04.2020 16:22

Сума сумарум , привредници (кицмо привреде РС) , добили сте одгоду плавања намета или ти рекета ..браво влада

ОДГОВОРИТЕ
Name

Мјере?

08.04.2020 16:25

Профит, паре, новац, економија, капитал, интерес, камате, кредити..... Господо неспособна, нисте својим градјанима ни маске обезбједили. Пали сте на испиту и морате дати оставке. Само идиоти Вам и даље могу дати повјерење.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Светозар

08.04.2020 16:31

Ви донијели мјере,какве ви мјере можете донијети кад је каса празна,ваше мјере су задужи,задужи ,задужи,то је све што ви знате.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Важно је да ће неки...

08.04.2020 16:51

Закључак о брисању 5.373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу ИФАД кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске Владе из 2000. године и ЕУ ПХАРЕ кредитних средстава из 1998. године.за 22 године нису вратили ......колико је црвени овдје???

ОДГОВОРИТЕ
Name

Сана

08.04.2020 17:08

Небитно је ста они раде. Да дају свакоме по сто хиљада км неби ваљало. Нама нико и ниста не ваља . Пљувањем хоцемо да рјесавамо своје дефиците.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

08.04.2020 17:16

Јел' ово озбиљно!!?

ОДГОВОРИТЕ
Name

Будала као и ти

09.04.2020 01:17

Док сви ову документацију повадиш, можемо и раку себи ископати.А док дочекамо исплату,рака че се слечи.

ОДГОВОРИТЕ
Name

И ја сам

09.04.2020 09:00

Драги моји,наси прјвредници и наса дрзава су💩.Дане које људи проводе у изолацији одбијају од законом дозвољеног госисњег одмора то знам из властитог искуства. Друго привредници це се снаци и извуци несто ал народ је сад попусио дефинитивно.

ОДГОВОРИТЕ