"Sistem Ecologica" poslovao je u skladu sa zakonom

Pravni zastupnik firme "Sistem Ecologica" Predrag Herbez uputio je zahtjev za demantij u kome navode da se "Sistem Ecologica" d.o.o. Srbac nije bavilo nezakonitim radnjama.

Republika Srpska 18.02.2020 | 19:19
"Sistem Ecologica" poslovao je u skladu sa zakonom

Saopštenje - demantij prenosimo u cijelosti:

U skladu sa aktom koji sam Vam uputio 03.02. 2020 molim Vas da postupite shodno ä. 5. stav 4) Kodeksa za štampu i online medije BiH i ispravite netačne navode u članku  „Umjesto sa srbaäčkih njiva, sirovina za biodizel dolazi iz uvoza" objavljenom dana 02.01.2020. godine. Naime, kao što sam veé istakao, u navedenom članku naveli ste niz netäčnih i neargumentovanih navoda, kao i paušalne tvrdnje portala Capital.ba,
a što je kod čtalačke publike BiH stvorilo utisak da se pravno lice „Sistem Ecologica" d.o.o. Srbac, bavilo nezakonitim radnjama, slijedom je navodno oštećen budžet EU za vi5e od 90 miliona eura.

Imajući u vidu čnjenicu da su izneseni navodi ne samo netaćnii, već i zlonamjerni, u cilju pravilnog informisanja javnosti, kao i radi zaštite dostojanstva novinarske profesije, molim da objavite sljedeée:

U vrijeme posjete istražitelja OLAF-a Upravi za indirektno oporezivanje BiH, navedeno pravno lice je posjedovalo odobrenja za korištenje carinskog postupka sa ekonomskim učinkom - unutrašnja obrada izdatim od strane Uprave za indirektno oporezivanje - Regionalnog centra Banja Luka sa rokom važenja do 15.12.2019., a za uvoz repromaterijala — korištenog rafinisanog ulja iz SAD-a za proizvodnju biodizela u BiH kao osnovnog proizvoda i glicerina, kao sekundarnog proizvoda.

Radi pojašnjenja, želim da istaknem da je unutrašnja obrada uobičajen carinski postupak sa ekonomskim učnkom u svim zemljama svijeta, koji se odobrava svakom pravnom licu u BiH, a koje ispunjava zakonske uslove propisane odredbama Zakona o carinskoj politici BiH,
(Službeni glasnik BiH 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11), Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH (Službeni glasnik BiH 63a/04, 60/06, 57/08), te Uputstvom o carinskom postupku unutrašnje obrade (Službeni glasnik BiH 90/06).

U skladu sa izdatim odobrenjima u proizvodnim pogonima preduzeéa, obavljao se proizvodni proces transformacije uvezenog repromaterijala — korištenog rafinisanog ulja, radi razdvajanja metilestera od glicerina, pranje, sušenje i filtriranje do čistog proizvoda, a radi dobijanja biodizela — FAME. Repromaterijal je nabavljan od „WASTE OIL TRADE LLC USA, a proizvedeni biodizel je prodavan kupcima u EU, između ostalih „Biodizel Kampen B.V." Holandija, „Valiant" d.o.o. Slovenija, „NORD ESTER" Francuska.

Pored navedenog odobrenja za unutrašnju obradu, predmetno pravno lice je posjedovalo i odobrenje za status ovlaštenog izvoznika broj 03/1-18-3-Up/I-13/12 od 06.06.2012. izdatog od strane Sektora za carine Uprave za indirektno oporezivanje, kao i Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se roba trgova&og naziva „korišteno rafinisano ulje" ne može nabaviti na tržištvu Bosne i Hercegovine u količinama i kvalitetu potrebnim za proizvodnju biodizela, te potvrdu izdatu od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o vlastitoj proizvodnji broj 07-2-20-4852-1718 od 27.12.2018.

Osim gore navedenog, „Sistem Ecologica" d.o.o. Srbac posjeduje i cerfifikate za proizvodnju biodizela izdate od strane nadležnih organa Italije, Njemačke, Poljske..., a koji certifikati su u skladu sa Direktivom 2009/28/EC Evropskog Parlamanta i Vijeća Evrope, uz posebnu napomenu da je izdavanje istih podložno rigoroznim kontrolama od strane izdavaoca.

Uzorkovanje uvezenog repromaterijala — rafinisanog ulja je obavljano, po metodi slučajnog uzorka u 2016., 2017. , 2018., 2019. godine, kako od strane carinskih organa Republike Hrvatske, /s obzirom da je roba dolazila u luku Rijeka u fleksibilnim-tankovima u kontejnerina/ tako i od strane nadležnih organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje BiH, i nikada, ponavljam, apsolutno nikada, nisu
utvrđene bilo kakve nepravilnosti.

Za vremenski period od 01.12.2016 — 28.11.2019. u BiH je uvezeno nekoliko hiljada fleksibilnih tankova u kontejnerima rafinisanog ulja, da bi u julu mjesecu 2019. godine, carinski organi Republike Htvatske, prilikom dolaska rafinisanog ulja u luku Rijeka od oko 90 kontejnera, dana 12.08.2019. ustanovili da se u tri kontejnera nalazi biodizel, umjesto deklarisanog rafinisanog ulja, o čemu je obavještena moja stranka.

Odmah po ovom saznaju, ovlaštene osobe „Sistem Ecologica" d.o.o. Srbac obavještavaju UIO — Regionalni centar Banja Luka i podnose zahtjev za modifikacijom tri dekiaracije broj 19BA09401300126712 od 22.07.2019, 19BA0940130013131519 od 29.07.2019 i 19BA09401300132711 od 29.07.2019, tj. samoincijativno od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zahtjevaju u skladu sa ä. 75. Zakona o carinskoj politici BiH da im izvrši obračun i naknadna naplata indirektnih poreza u iznosu od 73.847,80 KM.

Nažalost, pojedini službenici Uprave za indirektno oporezivanje (Grupe za istrage, Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka - B.B. A.O. 0.2. J.M. D.M.) nisu prepoznali poštene namjere uvoznika, te su van svakog razumnog razloga počeli da vrše pritisak na rukovodstvo pravnog lica „Sistem Ecologica" d.o.o. iz njima samo znanih razloga, stvarajuéi izmišljene konstrukcije, a medijima plasirajuéi
lažne informacije.

U meduvremenu predstavnici OLAFA su dana 04.12.2019. uz saglasnost vlasnika „Sistem Ecologica" d.o.o. posjetili sjedište firme i proizvodne kapacitete, te se uvjerili da se u istim proizvodi biodizel, uz posebu napomenu da OLAF nema apsolutno nikakve nadležnosti na području BiH.

Imajući u vidu gore navedeno, nesporno je da je uvezeni repromaterija iz USA — korišteno rafinisano ulje u skladu sa zakonskim propisima BiH upotrebljeno za proizvodnju biodizela, koje je izvezeno u zemlje EU, a navodi da je budžet EU oštećen za iznos od 90 miliona EUR-a, kao i sve ostalo izneseno, je u sferi naučne fanstastike.

Na kraju želim da posebno istaknem, da je suština podnesenog demanta u želji da se javnost upozna sa istinom, a da je nakon medijske hajke koja je nastala nakon spornog teksta, pravnom licu „Sistem Ecologica" d.o.o. Srbac nanesena velika materijalna šteta, koja se prije svega ogleda u čnjenici da odobrenje za nastavak unutrašnje obrade od strane UIO BiH — Regionalnog centra Banja Luka nije produžen,
25 radnika ne radi (mada im se isplaćuje plata), budžet BiH/RS je uskraćen za naplatu indirektnih/direktnih poreza, pa se postavlja  objektivno pitanje šta je bila svrha članka.

Molim Vas da u slučju bilo kakavih nejasnoéa/nedoumica kontaktirate advokatsku kancelariju, koja će Vam izaći u susret i dostaviti sve potrebne informacije, te neophodnu dokumentaciju, kaže su  u saopštenju pravnog zastupnika firme "Sistem Ecologica".

(BN)

Komentari / 0

Ostavite komentar