Siromašni u RS nemaju ni za ogrev

Si­ro­ma­šni sta­no­vni­ci u RS stra­hu­ju od još ja­če zi­me, a da bi se izbo­ri­li sa sve hla­dni­jim da­ni­ma ne­op­ho­dna im je po­moć u ogre­vu.

Republika Srpska 02.01.2017 | 22:56
Siromašni u RS nemaju ni za ogrev
Udru­že­nje gra­đa­na "Cen­tar čo­vjek" iz Ba­nja­lu­ke po­zi­va sve ko­ji mo­gu da do­ni­ra­ju pe­ći, ugalj, drva ili no­vac ko­jim bi bio ku­pljen ogrev, da po­mo­gnu so­ci­jal­no ugro­že­ne po­ro­di­ce, jer im je to sad naj­po­tre­bni­je.

"Svi oni ko­ji že­le mo­gu do­ves­ti drva kod nas u Udru­že­nje u Vi­dov­dan­sku uli­cu 35, ili ih odves­ti po­ro­di­ca­ma di­rek­tno. Već dvi­je go­di­ne or­ga­ni­zu­je­mo ove akci­je, a po­tre­ba za ogre­vnim drvetom je ve­li­ka", re­kli su u ovom udru­že­nju.

U Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Ba­nja­lu­ka ka­žu da, ka­da je u pi­ta­nju kon­kre­tna po­tre­ba za na­bav­kom ogre­va, ko­ri­sni­ci­ma se no­vac mo­že obe­zbi­je­di­ti kroz pri­zna­va­nje pra­va na je­dno­kra­tnu nov­ča­nu po­moć.

"Ove go­di­ne se obra­ti­lo 36 ko­ri­sni­ka sa zah­tje­vom za je­dno­kra­tnu nov­ča­nu po­moć, na­vo­de­ći u svom zah­tje­vu po­te­ško­će pri na­bav­ci ogre­va, a ko­ri­sni­ci­ma je nov­ča­na po­moć do­dje­lji­va­na u ra­spo­nu od 80 KM do 200 KM", is­ti­če Ve­ra Sla­do­je­vić, di­re­ktor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Ba­nja­lu­ka.

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tra za so­ci­jal­ni rad na po­dru­čju Bi­je­lji­ne evi­den­ti­ra­na su 373 ko­ri­sni­ka ove po­moć i obez­bije­đe­no je po 90 KM, a iz grad­ske ka­se za ovu svrhu iz­dvo­je­no 35.000 ma­ra­ka.

"Sva­ke go­di­ne ras­te broj ko­ri­sni­ka nov­ča­ne po­mo­ći, kao i li­ca ko­ja ne ispu­nja­va­ju uslo­ve da bi os­tva­ri­la pra­vo na mje­se­čnu nov­ča­nu po­moć, ali se na­la­ze u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­aci­ji i obra­ća­ju se Cen­tru za po­moć", ka­žu u CSR Bi­je­lji­na, do­da­ju­ći da po­se­bno u zim­skom pe­ri­odu ko­ri­sni­ci ni­su u mo­gu­ćnos­ti da se­zon­skim po­slo­vi­ma obez­bije­de mi­ni­mum sred­sta­va za egzis­ten­ci­ju.

Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Gra­di­ška sva­ke go­di­ne odo­bra­va sred­stva za ogrev za 25 ko­ri­sni­ka po 200 KM.

Izvor: Nezavisne novine

Komentari / 17

Ostavite komentar
Name

Zeljko

02.01.2017 23:10

Ali zato imamo u restoranu Agape sushi da prezalogajimo.

ODGOVORITE
Name

Zajebant

03.01.2017 07:47

SNSD nas grije...

Name

lijan

03.01.2017 08:22

Ima i od DNS, SPS, PDP, naravno i SDS-a nema kako nas ne pljackaju i naravno rasprodaju!!! Sve ih potopiti zauvjek!!!

Name

Milan

03.01.2017 05:29

Srbi ne jedu drva Srbi jedu Sushi

ODGOVORITE
Name

borac

03.01.2017 06:43

Cudan smo mi svijet imamo sve institucije koje ne rade vlast loja pljacka narod policiju koja cuva pljackase ponekad pljackaju i oni vatrogasce koji ne funktionisu biro rada koji ne zaposljava sozijalnu pomoc koja ne pomaze sumare koji kradu sumu predsjednika dezertera borci se ne priznaju propalo zdravstvo i gomilu stranaka medju njima najvise papaka koji za pare prodaju narodne glasove penzionere koji se vracaju na posao i nezaposlenu omladinu nas bolessni predsjednik tvrdi da nam je bolje nego u americi a mi glupaci pa mu vjerujemo

ODGOVORITE
Name

PAJKO

03.01.2017 06:57

DNEVNICA NA NJIVI KOD SELJAKA 30 MARAKA I HRANA. RADIS FARO DESET DANA 300 MARONA. KUPIS SEBI DRVA I CJELU ZIMU SE GRIJES. AL TI BAS SIROMASNI LJETO PROVEDU U LADU A KAD DODZE ZIMA NAVALE SE NA DRZAVU. ZATO STO NECE DA RADE.

ODGOVORITE
Name

za rajka

03.01.2017 09:41

Ima i tu istine a šta ako su stari i bolesni i ne mogu raditi a nemaju pomoc od djece

Name

re

03.01.2017 10:08

Ti očigledno nikad nisi tako živio, već se samo baviš matematikom. Teoretski to tako djeluje, ali oni koji žive na dnevnicama znaju da je realnost drugačija. Ja sam živio tako par godina nakon rata jer sam morao. Taj seljak ti dušu vadi od jutra do mraka, pa ti pola neće da plati, a i ako plati trebaš živjeti i plaćati račune inpreko ljeta. A ne skupljati za zimu a živjeti od zraka. Drugo, tih dnevnica nemaš stalno, 5 dana radiš onda ti ostalih 5 neradnih dana pojede to što si zaradio. Treba se obući, liječiti, hraniti djecu itd. Mogaobbi pisati cijeli dan kakv je to nadničarski život, ali to mogu razumjeti samo oni koji su kroz to prošli.

Name

maxo

03.01.2017 10:10

Pogresni prioriteti, bitno je imati internet mobilni i fejsbuk a drva su nebitna dok je toplo. a ako imaju struju nek se griju na struju i prave minus pa ce drzava da preuzme kad pocnu kukat iz Elektro distribucije.

Name

re

03.01.2017 10:31

Porodice imaju po dvije plate u kući, pa grcaju u minusima i dugovima. A kamoli živjeti od nadnica. Tu si više gladan nego sit.

Name

Tetak Mata

03.01.2017 08:45

Pa da Bosna poznata po drvima i ugljenu al je problem neće niko da nasječe i doveze i iscjepa tim jadnim siromasima a ti isti imaju za cigare i kladionice. Da žive u Sahari opet bi bio problem neće niko da im kupi klimu

ODGOVORITE
Name

za matu

03.01.2017 09:47

I da ima svoju šumu ako je siromašan nema testeru traktor prikolicu ne moze da radi nema čime da plati i šta ce on ja sam lično jednom penzioneru ove zime nasjekao natovario i isjekao 10 metara drva i nisam ništa naplatio vidjeo sam da čovjek nema a radio je 40 godina a sin ga ne šlivi kaze nemam ni ja

Name

nekoIZmase

03.01.2017 09:03

Sjecite drzavnu sumu

ODGOVORITE
Name

krilatica

03.01.2017 09:04

Samo Sushi Srbe Spasava

ODGOVORITE
Name

borac prve kategorije gpbnt55

03.01.2017 09:38

Najsiromašniji su penzioneri koji imaju po 250 km penziju ali oni 90 posto glasaju za SNSD boje se izgubiće i to malo što dobiju

ODGOVORITE
Name

Hahahaha

03.01.2017 09:43

Grije ljubav prema domovini.

ODGOVORITE
Name

Mila

03.01.2017 11:51

Ovoliko ironije na patnju drugih ljudi, dobro nam je kakvi smo. Većina komentara je ogledalo ovog društva posrnulog, neosjetljivog, sebičnog i nehumanog. Kad niste u stanju sjedeći u toplom, siti napisati riječ podrške za siromašne, kako bi ste učinili nešto da im muku olakšate.

ODGOVORITE